Reelika 21.02.2019 17:05 (3 kuud tagasi)

Loe näiteks kohtuotsust 2-17-5982, kusjuures sama võlausaldaja, mis sul. Seal öeldud järgmist (punkt 23) : ". Kohus leiab, et andmete edasine edastamine on IKS § 11 lg 7 p 2 ja 4 alusel andmesubjekti õigustatud huve ülemäära kahjustav ning kohustuse rikkumisest on möödunud rohkem kui kolm aastat. Pooled sõlmisid 24.04.2007 interneti teel tarbijakrediidilepingu VÕS § 402 tähenduses 2 000 krooni saamiseks. Kostja andis hagejale 31.07.2007 laenu 2 000 krooni ning hageja kohustus laenu tagastama 30.08.2007. Kohus tuvastas, et kohustuse rikkumise lõppemisest on möödunud rohkem kui kolm aastat ning nimetatud nõude kolmeaastane aegumistähtaeg on möödunud. Eeltoodust tulenevalt tuleb hageja nõue, tuvastada kostja Creditstar Estonia AS kohustus esitada Creditinfo Eesti AS-ile avaldus Xxxxvõlglaste nimekirjast kustutamiseks, rahuldada. "

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.