Palua 20.08.2019 07:23 (5 kuud tagasi)

Kaasomandis seonduvat reguleerib asjaõigusseadus: § 76. Kaasomandi lõpetamise nõue (1) Kaasomanikul on õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist. (2) Kaasomanikevahelise kokkuleppega võib kaasomandi lõpetamise nõudeõiguse välistada. (3) Kui kaasomandi lõpetamise nõudeõigus on kokkuleppega välistatud, võib lõpetamist nõuda üksnes juhul, kui selleks on oluline põhjus. Kui kaasomandi ülesütlemiseks oli määratud tähtaeg, siis võib olulisel põhjusel kaasomandi üles öelda määratud tähtajast kinni pidamata. (4) Käesolevas paragrahvis nimetamata kokkulepe, millega välistatakse või piiratakse kaasomandi lõpetamise nõudeõigust, on tühine. [RT I 2003, 13, 64 - jõust. 01.07.2003] § 77. Asja jagamine kaasomandi lõpetamisel (1) Kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. (2) Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele. [RT I 2003, 13, 64 - jõust. 01.07.2003] (3) Kaasomandi reaalosadena jagamisel võib kohus, kui reaalosade väärtus ei vasta kaasomanikele kuuluvate mõtteliste osade väärtusele, määrata rahalise tasaarvestuse osade ühtlustamiseks, samuti koormata üksikuid osasid servituudiga teiste osade kasuks. (4) Kohtu poolt kindlaksmääratud osade jaotamine reaalselt võib vajaduse korral toimuda ka liisu heitmise teel. Ehk siis - pead pöörduma kohtusse. Kui endal teadmisi ja raha vajaka, siis soovitan leida vähemalt keegi juuratudengitest, kes sind pisukese raha eest abistaks. Sellise hagi sisseandmine kohtusse pole küll keeruline, kuid tasub olla korrektne oma tegemistes. Juhul kui oled juba teistele kaasomanikele teinud ettepaneku kaasomandi lõpetamiseks ja sulle ei vastata või saadetakse pikalt,siis tuleb enda vastavad tõendid kokku koguda ja kohtule tõendusmaterjalina esitada.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.