PPP 26.08.2020 08:37 (1 kuu tagasi)

Lähtusin eeldusest, et kohtuotsus elatise väljanõudmiseks on tehtud pärast 01.07.2010. RK otsus nr 3-2-1-75-11 p 11: Enne 1. juulit 2010 kehtinud PKS § 61 lg 1 järgi võis lapse kasuks elatise väljamõistmise hagi esitada vanem enda nimel, samuti võis vanem enda nimel hageda elatise suuruse muutmist PKS § 61 lg 3 järgi. Alates 1. juulist 2010 kehtivas perekonnaseaduses sellist eriregulatsiooni enam ei ole ja ülalpidamist on PKS § 97 p 1 järgi õigustatud saama alaealine laps. Sellest tulenevalt saab alates 1. juulist 2010 alaealise lapse elatisenõude esitada kohtusse hagejana laps, keda esindab esmajoones tema hooldusõiguslik vanem. Lapsel, s.o alla 18-aastasel füüsilisel isikul on tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 8 lg 2 teise lause kohaselt piiratud teovõime. Kui kohustus on täidetud piiratud teovõimega isikule, siis loetakse kohustus VÕS § 79 lg 2 esimese lause järgi täidetuks, kui piiratud teovõimega võlausaldajale täideti kohustus tema seadusliku esindaja nõusolekul või kui seaduslik esindaja kiitis täitmise heaks. Võlgnik võib kohustuse täita piiratud teovõimega võlausaldaja seaduslikule esindajale, kui esindaja ei ole andnud nõusolekut kohustuse täitmiseks võlausaldajale, s.o lapsele. Seega kuni laps on täiskasvanu peab teine vanem täitma kohustuse lapsele, kuid teise vanema määratud kohas ja viisil (lapsevanem võib määrata, millisele kontole tuleb raha kanda). Kui laps saab täisealiseks, siis on lapsel õigus ise vabalt käsutada oma nõudeid ja nõuda elatise võla tasumist endale.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 __  __   ___   _ _   ______ 
 \ \\/ //  / _ \\  | \| || /_  _// 
 \  //  / //\ \\ | ' ||  -| ||- 
 / . \\ | ___ || | . ||  _| ||_ 
 /_//\_\\ |_|| |_|| |_|\_|| /_____// 
 `-` --` `-`  `-` `-` -`  `-----` 
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.