aavik 3.01.2022 07:03 (23 paeva tagasi)

Ja kus toimub maksekäsu kiirmenetluse arutamine? Ikka kohtus. Kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluse avalduse selle saamisest alates 10 tööpäeva jooksul. Infoks: kohus jätab määrusega maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamata, kui selline menetlus ei ole seadusega lubatud, avaldus ei vasta nõuetele, makseettepanekut ei ole õnnestunud võlgnikule mõistliku aja jooksul kätte toimetada ja seda ei saa avalikult kätte toimetada (füüsilisest isikust võlgnikule on keelatud makseettepaneku avalik kättetoimetamine) ning avaldaja on sõnaselgelt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada, avaldaja ei teavita kohut kättetoimetamise tulemustest määratud tähtaja jooksul, ilmnevad muud menetluse peatumise alused. Makseettepaneku ja vastuväite blanketi toimetab kohus kätte võlgnikule ja teatab makseettepaneku edastamisest ka avaldajale. Kui võlgnik tunnustab nõuet, kuid oma majandusliku olukorra tõttu ei ole võimeline nõutud summat korraga tasuma, on võlgnikul õigus pöörduda avaldaja poole ettepanekuga maksegraafiku sõlmimiseks. Kui avaldaja ja võlgnik on kohtule esitanud kirjaliku avalduse võla tasumiseks osade kaupa ning lisanud avaldusele maksegraafiku makseettepanekus märgitud võla tasumiseks, võib kohus kinnitada maksekäsu tegemisega koos maksegraafiku. Maksegraafik peab sisaldama võla tasumise tähtpäevi, osamaksete suurusi ja osamaksete tasumise korda, kuid ei tohi sisaldada muid tingimusi võla tasumiseks. Osamakse suurus märgitakse rahasummana. Koos maksekäsu tegemisega kinnitatud maksegraafik kehtib täitedokumendina. Maksegraafikule ja selle kinnitamisele kohtu poolt ei kohaldata kompromissi kohta sätestatut. Kui võlgnik esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses. Kui võlgnik nõutud summat ei tasu või tähtaegselt vastuväidet ei esita, teeb kohus määrusena maksekäsu võla sissenõudmise kohta. Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule. Võlgnikul on maksekäsu peale võimalik esitada 15 päeva jooksul alates maksekäsu kättetoimetamisest määruskaebus kohtule. Maksekäsu välismaal kättetoimetamise korral on võimalik määruskaebus esitada 30 päeva jooksul alates maksekäsu kättetoimetamisest. Arvestades sinu poolt esitatud infot, siis vaevalt see tegelane seda tunnistab ja asi jätkub nagunii üldmenetluses.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
 _____  __  __  _ __  _  _  
 |__ //  \ \\/ // | |/ // | || | || 
  / //   \ ` //  | ' // | || | || 
 / //__   | ||  | . \\ | \\_/ || 
 /_____||  |_||  |_|\_\\ \____// 
 `-----`   `-`'  `-` --`  `---`  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.