Kohtu otsus

Silver 7.11.2017 20:02 (10 kuud tagasi)

Miks ei leia kohtulahendi registrist kohtuotsust . MAREK JÄRVESAAR, isikukood 38902122244, eluk. xxxx, juhutöödel, kriminaalkorras karistatud 28.07.2007.a. Viru MK KarS § 201 lg.1, 141 lg.2 p.1 järgi 6 a v/k tingimisi 3 a katseajaga;. Ei leia kas pole avalik see 2007 aasta juhtum .mida need paragrahvid üldse tähendavad

saepuru-sass 7.11.2017 20:44 (10 kuud tagasi)

Kriminaalmenet­luse seadustiku § 4081 kohaselt ei avalikustata avaldatud kohtulahendis isiku isikukoodi, sünniaega ega elukohta. Kohus asendab omaalgatuslikult või andmesubjekti taotlusel kohtulahendis isiku nime initsiaalide või tähemärgiga, kui kohtu­lahend sisaldab eraelulisi või delikaatseid isikuandmeid või kui kohtulahendi isikuandmetega avalikustamine võib oluliselt kahjustada isiku eraelu puutumatust. Kui kohtulahend võimaldab isiku tuvastamist ka ilma isikuandmeteta, avalikustab kohus omaalgatuslikult või andmesubjekti taotlusel ainult lahendi resolutiiv- või lõpposa või jätab kohtulahendi tervikuna avalikustamata. Milleks on teemaalgatajal kellegi isikuandmeid vaja nuhkida?

Silver 7.11.2017 21:21 (10 kuud tagasi)

Aga on ju näha isikukood see tehtud kopy paste ühest teisest lahendist huvitas ainult varasem otsus 28.07.2007

BB 7.11.2017 21:24 (10 kuud tagasi)

§ 201. Omastamine (1) Valduses oleva võõra vallasasja või isikule usaldatud muu võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. § 141. Vägistamine (1) Inimese tahte vastaselt temaga suguühendusse astumise eest vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, – karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega. (2) Sama teo eest: 1) kui see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes; karistatakse kuue- kuni viieteistaastase vangistusega.

Leida 8.11.2017 03:44 (10 kuud tagasi)

§ 201. Materjalide saatmine alaealiste komisjonile (1) Kui kriminaalmenetlust ei alustata või see lõpetatakse põhjusel, et õigusvastase teo on toime pannud oma ea tõttu süüvõimetu alaealine, saadab uurimisasutus või prokuratuur kriminaalasja materjalid alaealise elukoha järgsele alaealiste komisjonile. § 141 lg 2 (2) Kahtlustatava või süüdistatava ametist kõrvaldamise määruse koopia antakse kahtlustatavale või süüdistatavale ja saadetakse tema töökoha juhile.

Leida 8.11.2017 03:47 (10 kuud tagasi)

Oops, vaatasin kriminaalmenetluse seadustikust:))

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.