Üürilepingu korraline ülesütlemine - avaldus

Ilmar 26.09.2020 08:11 (11 kuud tagasi)

Tere, Kas keegi võiks jägada avalduse näidist üürilepingu ülesütlemiseks. Lugesin, et see peab korrektselt vormistatud, et pärast ei tekkiks probleeme. Olen üürileandja, ja soovin tähtajatu lepingut oma üürnikuga lõpetada. Üürnik oli korteris elanud juba 8 aastat ja nüüd tahan, et 3 kuu pärast koliks välja. Peab vist mingit seadust mainima ka.

Reelika 27.09.2020 16:15 (11 kuud tagasi)

VÕS § 325. Elu- ja äriruumi üürilepingu ülesütlemise vorm (1) Üürileandja ja üürnik võivad elu- või äriruumi üürilepingu üles öelda ülesütlemisavaldusega, mis on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. (2) Üürileandja ülesütlemisavalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed: 1) üüritud asi; 2) lepingu lõppemise päev; 3) ülesütlemise alus; 4) eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg.

Ilmar 28.09.2020 18:03 (11 kuud tagasi)

See nimekiri mul on juba olemas. Kas sellisest tekstis piisaks?. Lp. (üürnik). Üürilepingu ese (aadress). Käesolevaga teatame, et seoses Üürileandja vajadusega ise korterit kasutada, peame teatama teile üürilepingu lõpetamisest alates (kuupäev) Võlaõigusseaduse § 312 lg. 1 sätestab eluruumi üürimise puhul võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud. Üürilepingu esemeks oleva korteri tagastamise tähtaja mitte sobivusel, palume esitada oma ettepanekud hiljemalt (kuupäev)

uuge 29.09.2020 05:34 (11 kuud tagasi)

ei sobi, puudub viide kohale, kus saaks seda vaidlustada (Üürikomisjon, kohus vms), samuti pole eriti aktsepteeritav põhjendus see, et üürileandjal on seda korterit endal vaja. Seda tuleks hiljem kindlasti tõestama hakata ja kohus tavaliselt otsustab nõrgema poole e üürniku kasuks.

ilmar 29.09.2020 05:42 (11 kuud tagasi)

Milline põhjendus võiks olla siis aksepteeritav? Olen korterit välja üürinud, kuna viibisin mitu aastat välismaal, nüüd aga olen tagasi ja teist kinnisvara mul ei ole. Kas üldiselt peaksin pigem pöörduma mingi juristi poole, kes mulle srda teafet õieti kirjutaks, kui selline teenus on olemas? Kas pean lisama üürikomisjoni kontakte või lihtsalt mainima seda?

uuge 29.09.2020 07:37 (11 kuud tagasi)

Üürilepingut saab erakorraliselt lõpetada, kui selleks on olemas mõjuv põhjus. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Mõjuvaks põhjuseks loetakse näiteks üürniku olulisi lepingurikkumisi või ka näiteks üürileandja tungivat vajadust korterit ise elamiseks kasutada, kui üürileandja huvid kaaluvad üles üürniku huvid (näiteks üürileandja tervise oluline halvenemine või elamispinna kaotamine). Seega - seda hakatakse kaaluma ja välismaalt tulles võib kohus vabalt leida, et sul ei ole takistatud endale ka üürikorterit leida. See on kaalutlemise koht.

Ilmar 29.09.2020 08:30 (11 kuud tagasi)

Tänan teid. Täpsustan, te kirjutate erakorralisest lõpetamisest, kas korraliseks üürilepingu lõpetamiseks peab olema samuti mõjuv põhjus mainitud? Kui ma annan üürnikule kolm kuud uue elamispinna otsimiseks, nagu seaduses ette nähtud on?

runo 29.09.2020 08:35 (11 kuud tagasi)

Korraliseks lepingu lõpetamiseks ei ole vaja mingit erilist põhjendust veel vähem peab paika see loll jutt siin kohtus vaidlemisest ja kaalutlemisesest. Korraline ülesütlemine on üürileandja õigus.

runo 29.09.2020 08:33 (11 kuud tagasi)

Ärge ajage inimesele ajuvaba juttu ja kärbseid pähe. Tähtajatu lepingu puhul piisab kui üürileandja teatab minimaalselt 3 kuud ette et soovib kinnisvara vabastamist. See on korraline ülesütlemine ja seda ei pea kuskil kohtus kaalutlema ega arutlema veel vähem on üürnikul siin mingit õigust võõra kinnisvara kasutamiseks või nõudmiseks peale lepingu lõppemist. Erakorralise ülesütlemise korral peab üürileandja tõestama et tal on oma kinnisvara vaja enne lepingu lõppemist.

ilmar 29.09.2020 08:44 (11 kuud tagasi)

Tänan teid väga mul juba tekkis imelik tunne, et mul ei olegi õigust oma korteris elada.

Reelika 29.09.2020 15:50 (11 kuud tagasi)

Nõustun Runo jutuga, korralisel ülesütlemisel ei pea mingit mõjuvat põhjust olema, seal ei tule tegelikult midagi põhjendadagi, See ei ole üürniku asi, miks üürileandja tahab lepingu korraliselt lõpetada. Mina kirjutaks midagi sellist, et "Soovin tulenevalt VÕS § 311 korraliselt üles öelda meie vahel sõlmitud üürilepingu nr 100000000 (üüritav objekt: aadress) 12. detsembril 2020. Mittenõustumisel on Teil võimalus antud ülesütlemise avaldus vastavalt VÕS § 326 ja § 329 lg 1-le vaidlustada 30 päeva jooksul ülesütlemisavalduse saamisest kohtus või üürikomisonis." Kindlasti võta üürnikult kinnitus, et ta on avalduse kätte saanud, meili teel kinnitus või tähitud kirjana vms..et pärast ei saaks öelda, aga ma pole kätte saanud ja ma ei tea midagi.

Ilmar 29.09.2020 18:45 (11 kuud tagasi)

Tänan väga, Reelika, eriti avalduse näide eest. Nüüd tean, kuidas kirjutan.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.