Muu nõue kriminaalasjas

Kaua Võib 24.07.2023 10:22 (11 kuud tagasi)

Tere! Kunagi ammu 2004 tehti otsus "muu nõue kriminaalasjas" ... Eelmine aasta aprillis saatsin kohtutäiturile kirja, et "täitemenetluse lõpetamiseks täitmise aegumise tõttu" ja sain vastuse: ---------------------------- Vastavalt täitemenetluse seadustikule (TMS) § 481 lg-le 1 lõpetab kohtutäitur täitemenetluse nõude täitmise aegumise tõttu, kui: 1) võlgnik on esitanud kohtutäiturile avalduse täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu; 2) jõustunud kohtulahendist või muust täitedokumendist tuleneva nõude esimest korda täitmiseks esitamisest on möödunud tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 157 sätestatud tähtaeg ja 3) sissenõudja ei vaidle täitemenetluse lõpetamisele vastu. Täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumisega TMS § 481 lg 1 alusel peavad olema täidetud kõik sättes toodud tingimused. Kohtutäitur vaatas esitatud avalduse läbi ja leidis, et täitedokumendist tuleneva nõude esimest korda täitmiseks esitamisest ei ole möödunud tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 157 sätestatud tähtaeg, millest lähtuvalt ei saa kohtutäitur täitemenetlust lõpetada. Käesolevaga teavitab kohtutäitur menetlusosalisi täitemenetluse jätkamisest otsust tegemata. Kohtutäitur teavitab võlgnikku tema õigusest esitada kohtule avaldus täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu TMS § 2231 alusel (alus TMS § 501 lg 3 ja 4). Võlgnik võib esitada kohtule avalduse täitemenetluse lõpetamiseks nõude täitmise aegumise tõttu, kui jõustunud kohtulahendist või muust täitedokumendist tuleneva nõude esimest korda täitmiseks esitamisest on möödunud tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 157 sätestatud tähtaeg. Kohus vaatab võlgniku avalduse läbi hagita menetluses. Kohus võib avalduse alusel kohaldada määrusega esialgset õiguskaitset. Avalduse võib kohtule esitada täitemenetluse lõpuni. Avalduse rahuldamine ei vabasta võlgnikku täitekulude kandmisest. Käesolevale teatele ei saa vastavalt TMS § 501 lõikele 5 esitada kaebust kohtutäituri tegevusele TMS § 217 lõikes 1 sätestatud korras. ----------------------------- Ehk siis kas see aegub 2024 ? Või on juba aegunud ja pean kohtule saatma avalduse ? Lugupidamisega...

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.