aegumine

ewvb 25.11.2019 12:23 (1 aasta tagasi)

Maksehäiretes on smsvõlg mis on 2009 võetud 30. päevaks. Kohtust läbi käinud ei ole, seega pole ka aegumist kohaldatud. Kas võlglane saab ise kohtu poole pöörduda, et võlg aegunuks kuulutatakse?

Reelika 25.11.2019 16:09 (1 aasta tagasi)

Ütleks, et pigem mitte, sest tuvastushagi eeldab õigusliku huvi olemasolu. Aga aegub tähtaja saabudes, seda ei pea keegi kuskil välja kuulutama... kui kell kukub, siis aegunud see on.

EJ 26.11.2019 15:56 (1 aasta tagasi)

Ainult kohus saab nõude aegunuks kuulutada.

Jorh 4.12.2019 18:06 (1 aasta tagasi)

Jamps kuubis. Aegumise osas on Reelikal õigus.

kjh 7.12.2019 18:42 (11 kuud tagasi)

ei ole. Vaid kohus saab aegumise kinnitada.

Reelika 8.12.2019 12:20 (11 kuud tagasi)

Täiesti vale.

J. 8.12.2019 15:25 (11 kuud tagasi)

Ükski võlg ei aegu iseenesest. Võlga saab kohtu kaudu sisse nõuda ka peale aegumistähtaega. Võlgnik peab ise nõudma aegumise kohaldamist. Kui ta seda ei tee, võib kohus võla ikkagi välja mõista. Võlgnik võib võla aegunuks tunnistamiseks ka omal algatusel kohtu poole pöörduda, kui soovib nende eemaldamist maksehäireregistrist.

Reelika 8.12.2019 18:18 (11 kuud tagasi)

Iseenesest see kusjuures aegubki - tähtaja möödudes. Ütleb sedasama ju ka TsÜS, et "Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) AEGUB seaduses sätestatud TÄHTAJA JOOKSUL". Teiseks mõistetakse valesti seda, et "Võlgnik peab ise nõudma aegumise kohaldamist". Miskipärast arvatakse ühiskonnas, et kõik peaks nüüd ummisjalu kohtusse tormama omi võlgu aegunuks kuulutama laskma, et ega enne ju ei aegugi:)) Tegelikult on ju sellega mõeldud seda, et kohtus peab inimene ennast ise kaitsma ja esitama oma nõudmised. Meil teatavasti on võrdlev kohtumenetlus..Ja loomulikult kui kostja ise kohtuprotsessis aegumisele ei tugine, viiiviste vähendamist ei nõua vms, siis kohus seda omaalgatuslikult ei hakka kohaldama. Siis ta lihtsalt mõistabki juba aegunud nõude välja..mõistabki koos nende ülemäära suurte viivistega jne. Loomulikult, see ju elementaarne, et kohtus tuleb enda eest seista ja kõik vastuväited ka esitada - seda ei tee keegi sinu eest. Selles võtmes see "peab ise nõudma aegumise kohaldamist" ongi. Mitte aga nii nagu enamus kaldub arvama. Kolmandaks sa ei lähe kohtusse mitte võlga aegunuks tunnistama (tuvastushagi) vaid sa lähed kohtusse nõudma maksehäirete eemaldamist (või mingit kahjunõuet sellega seoses) ja selle sama kaasuse raames lahendatakse ära ka see aegumise küsimus.

J. 9.12.2019 07:36 (11 kuud tagasi)

Sa räägid iseendale vastu. Ütled, et võlg aegub iseenesest ja samas, et kohus võib aegunud nõude välja mõista, kui võlgnik aegumise kohaldamist ei nõua. Kui võlg aeguks automaatselt tähtpäeva kukkudes, siis ei tohiks sellised nõuded kohtusse jõudagi, sest TsÜS järgi ei ole ju õigust mingit nõuet enam esitada. Aga jõuavad. Samamoodi jätkatakse võlgade kohtuvälist sissenõudmist ka peale aegumist ja seda pole tunnistatud seadusevastaseks tegevuseks. Ma ei ütle, et kõik peaksid kohe ummisjalu kohtusse tormama, kui mingi tema võlg aegub, kuid kui aegunud võla jätkuva sissenõudmisega või selle avaldamisega peale lubatud tähtaega rikutakse võlgniku õigusi, siis on võlgnikul õigus ise kohtusse pöörduda. Ei pea ootama, kuni võlanõudja kohtu kaudu võlga nõudma hakkab. Enamasti nood seda ei teegi, kuna teavad, et see on nende jaoks ette kaotatud protsess. Missuguse hagi käigus aegumiste kohaldamist nõuda, see sõltub igast konkreetsest juhtumist. Muideks, ka täitemenetluses olev nõue ei aegu iseenesest, vaid tuleb esitada kohtutäiturile vastav avaldus.

Reelika 9.12.2019 16:32 (11 kuud tagasi)

Ei räägi ma midagi iseendale vastu. Mõistabki aegunud võla välja kui võlgnik sellele ise ei tugine. Tegelikult on nii ja naa - olen näinud nii kohtuotsuseid, kus kohus on jätnud aegunud nõude menetlusse võtmast kui ka selliseid, kus on võetud ja aegunud võlg ka tagaseljaotsusega välja mõistetud. Tegelikult aegunud võlgnevuse nõudmine ka kohtuväliselt on lubamatu, juba hakkab ka sellekohane praktika vaikselt tekkima. No näiteks tarbijavaidluste komisjoni otsuses 28-1/18-007736-011 on kirjas järgmised read: “Komisjon märgib lisaks, et nõustub kauplejaga, et aegunud nõue on VÕS § 4 lg 2 p 4 mõistes mittetäielik kohustus, kuid ei nõustu kauplejaga selles, et kaupleja võib selle täitmist nõuda. VÕS § 4 lg 1 kohaselt mittetäielik on kohustus, mille võlgnik võib täita, kuid mille täitmist ei saa võlausaldaja temalt nõuda. Aegumine annab võlgnikule kestva vastuväite täitmisest keeldumiseks. Komisjoni hinnangul on pärast põhjendatud aegumise vastuväite saamist hea usus põhimõttega vastuolus nõude võlausaldaja poolt sissenõudmise jätkamine. " Mis puudutab seda kohtusse minemist, siis loomulikult minnakse kohtusse kui su mingeid õigusi rikutakse jne..aga sa ei lähe lihtsalt tuvastama nõude aegumist (ainult). Aegumine tuvastatakse selle õiguste rikkumise käigus. Sellist asja ei saa olla, et esmalt esitan hagi aegumise tuvastamiseks ja kui saan jah vastuse, siis hakkan omi järgmisi õigusi nõudma.. Kusjuures ka täitemenetluses aegub tegelikult tähtaja möödumisel...aga täitemenetlus ise tähtaja möödumisel ei lõppe. Selleks peabki võlgnik kohtult taotlema, et kohus tunnistaks sundtäitmise lubamatuks, kuna nõue on aegunud...

J. 9.12.2019 18:38 (11 kuud tagasi)

Selles kaasuses, mis sa siin näiteks tõid, oli probleem hoopis selles, et Telia jätkas nõude esitamist ka peale seda, kui tarbija oli keeldunud nõude tasumisest, kuna see oli aegunud. Selline tegevus on tõesti ebaseaduslik. Aegunud nõue on mittetäielik kohustus, mille võlgnik võib vabatahtlikult täita. Kui võlausaldaja ei tohi sinu arvates peale aegumistähtaega võlgnikule nõuet enam esitada, siis kuidas ta teadma peaks, kas võlgnik soovib äkki võla siiski vabatahtlikult ära maksta või soovib ta keelduda võla maksmisest tuginedes aegumisele?

Reelika 9.12.2019 19:19 (11 kuud tagasi)

No aga enamus inkassosid ju jätkab ikka oma menetlusega, missest, et inimene on selgesõnaliselt öelnud, et aegunud ja ma ei maksa. Kui soovib võla vabatahtlikult ära maksta, siis ta seda teeb. Kui nõue on aegunud, siis on see vabatahtlik - tahab maksab, tahab ei maksa..või mingi osa sellest. Aga nõuda temalt seda ei saa ehk siis ei enam mingeid nõudeid. Ütleb ju ka aegumise definitsioon TsÜS-s: Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist ...aegub tähtaja jooksul. Ehk siis kui aegunud, siis ei ole enam õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist..

J. 10.12.2019 07:03 (11 kuud tagasi)

Sellistel juhtudel ongi võlgnikul õigus ise kohtusse pöörduda, et inkassofirma lõpetaks väljapressimise.

Reelika 10.12.2019 04:04 (11 kuud tagasi)

Väike parandus...Mitte võrdlev vaid võistlev:)

raoul 25.11.2019 18:53 (1 aasta tagasi)

küsin ka, et kuidas aegub 2009 võetud ja 2010 kohtust läbi käinud ning 2010st nüüd täituri käes olev võlg.

Reelika 26.11.2019 04:11 (1 aasta tagasi)

Aegub 2021

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.