KÜ üld- ja korduskoosoleku otsuse vaidlustamine

kkk 17.06.2017 22:18 (10 kuud tagasi)

Toimus KÜ üldkoosolek, kvoorumit kokku ei saadud ja toimus korduskoosolek, kus võeti vastu 2016.a majandusaruanne ja kinnitati 2017.a majanduskava koos remondifondi arvestuspõhimõtete muutmisega. Probleem aga selles, et esiteks üldkoosoleku toimumisest teavitati sildiga teadetetahvlil ja sisestati info haldusfirma (NB! mitte korteriühistu enda!) programmi. E-mailiga teavet koosolekust ei saadetud. Samas arved tulevad e-mailiga. Teiseks, KÜ põhikirja järgselt peab koosolekust ette teavitama 10 päeva, kuid korteriühistuseaduse §15 lg 2 kohaselt tuleb majanduskava tutvustada vähemalt 2 nädalat enne seda arutlevat koosolekut. Küsimused: 1) Kas saab vaidlustada üldkoosoleku kokku kutsumise teadet, kuna seda ei esitatud kõigile kättesaadavas taasesitamist võimaldavas vormis? Majas on palju omanikke, kes korteri üürile andnud ja üürnikule ei saa panna kohustust teavitada omanikku koosolekutest, Omanik ei käi iganädalaselt majas, seega ei näinud ka teadetetahvlit. 2) Kas saab vaidlustada otsused seetõttu, et majanduskava ei esitatud õigeaegselt? Isegi kui korduskoosoleku ajaks oli 2 nädala nõue täitunud, siis esialgse üldkoosoleku ajaks mitte. 3) Kui küsimuse nr 2 vastus on, et jah saab vaidlustada, siis kas tuleb vaidlustada esmane otsus või korduskoosoleku otsus või mõlemad? Tänan kaasamõtlemise eest.

kkk 17.06.2017 22:21 (10 kuud tagasi)

Ja veel - kui saab vaidlustada, kas siis on võimalik kuidagi kohtule esitatavas hagis teha märge, et KÜ ei tohiks hakata kasutama uusi arvestuspõhimõtteid enne kohtuotsuse jõustumist antud asjas. Muidu on ju KÜ-l võimalus uuesti koosolek kokku kutsuda lähima aja jooksul. Või on see niigi automaatne, et kui on kohtus vaidlustatud, siis ei või KÜ samas asjas enam otsust teha, enne kui otsus jõustunud.

BB 18.06.2017 17:43 (10 kuud tagasi)

§ 241. Üldkoosoleku otsuse tühisus (1) Üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsuse teinud üldkoosoleku protokoll ei ole seaduses sätestatud juhul notariaalselt tõestatud või kui otsuse vastuvõtmisel rikuti üldkoosoleku kokkukutsumise korda, otsus rikub mittetulundusühingu võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet või ei vasta headele kommetele. Otsus on tühine ka seaduses sätestatud muul juhul. [ (2) Otsuse tühisusele võib kohtumenetluses tugineda nii hagi kui ka vastuväite esitamisega. § 24. Üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamine (1) Kohus võib mittetulundusühingu vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse. Nõude aegumistähtaeg on kolm kuud alates otsuse vastuvõtmisest. (2) Otsuse kehtetuks tunnistamist ei saa nõuda, kui üldkoosolek on otsust uue otsusega kinnitanud ja uue otsuse suhtes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul esitatud lõikes 1 nimetatud hagi. (3) Üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda juhatus, samuti juhatuse iga liige, kui otsuse täitmisega pandaks toime kuritegu või väärtegu või sellega kaasneks ilmselt kahju hüvitamise kohustus, ning mittetulundusühingu liige, kes ei osalenud otsuse tegemisel. Mittetulundusühingu liige, kes otsuse tegemisel osales, võib otsuse kehtetuks tunnistamist nõuda üksnes juhul, kui ta on lasknud protokollida oma vastuväite otsusele.

bbb 18.06.2017 17:57 (10 kuud tagasi)

oi, oled tark, oskad kopi-peisti arvutis kasutada....

kkk 19.06.2017 09:33 (10 kuud tagasi)

See ei vasta mu küsimusele ju.

20.06.2017 09:11 (10 kuud tagasi)

Vaidlustatakse pigem ikka OTSUSEID, mitte üldkoosoleku kokkukutsumise teadet. Võimalik, et haldusfirmal on erinevad programmid, millede kaudu raamatupidamisest kõik arved lähevad otse e-mailidele, kuid teadete saatmiseks see rp-programm ei sobi. Huvitav oleks teada mismoodi neid remondiraha kogumise arvestuspõhimõtteid muudeti? Tavapäraselt kogutakse remondiraha: "arvestatuna eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta, kui korteriühistu põhikirjas ei sätestata teisiti." Mis sinna uude põhikirja kirja pandi? Kui põhikirjas kirjas ei ole, siis see uus kord ei saa kehtima hakata. Põhikirja pole võimalik muuta kui vastavat kvoorumit pole ka kordusüldkoosolekutel: "....põhikirja .... ja muudab liikmete üldkoosolek. Vastuvõtmise või muutmise poolt peab olema rohkem kui pool häälte üldarvust". Alates 01.01.2018 seaduse järgi ei ole põhikiri ühegi KÜ jaoks enam kohustuslik, kuid uues seaduses on kirjas kuidas peab teavitama kõiki omanikke.

B. 21.06.2017 17:52 (9 kuud tagasi)

Kas ühistus on kehtestatud kodukord, mille järgi peab juhatus saatma info meilidele lisaks info panekule teadete tahvlile? Kas ühistu liikmed on võtnud endale kohustuse teavitada juhatust oma meiliaadressidest, nende muutumisest jms kontaktidest? Kui seda korda on rikutud, siis saaks selle alusel koosoleku otsused vaidlustada, kuna rikutud on koosoleku kokku kutsumise korda. Kui sellist korda ei ole, siis koosoleku kutse panek teadete tahvlile põhikirjas toodud ajavaruga on õige ja piisav. Majandamiskava aga tuleks tõesti edastada ühistu liikmetele kaks nädalat enne koosolekut või anda sama varakult teada, kuidas on võimalik sellega tutvuda. Kui remondifondi arvestuspõhimõtet muudeti viisil, mis ei vasta enam kehtivale põhikirjale, on võimalik see vaidlustada ka sisuliselt.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.