Kohtutäitur ja vanemahüvitis.

B 2.01.2018 15:44 (17 paeva tagasi)

Sotsiaalametist tuli kõne et kohtutäitur tegi neile avalduse vanemahüvitisest 20% arestida. Saan minimumi. Kas seaduses on midagi muutunud ja see on lubatud? Kas pean avalduse esitama, et ei nõustu sellega?

B 2.01.2018 18:42 (17 paeva tagasi) vasta...

Lisan aktis olnud lõigu. No ei mõista, kas ma saan avalduse teha otsuse tühistamiseks või ei. Igakuiselt kinnipidamisele kuuluv osa on arvutatud kohtutäiturile teadaolevate võlgniku sissetuleku suuruse ja ülapeetavate arvu andmete põhjal arvestades TMS -st 132 tulenevaid sissetuleku arestimise piiranguid. TMS 130 lg 1 kohaselt töötasunõude või muu sellesarnase sissetuleku maksmise nõude arestimisega omandatud pandiõigus ulatub ka pärast arestimist sissenõutavaks muutuvatele summadele. Olete kohustatud teostama nõude täitmiseks kinnipidamisi võlgniku sissetulekust kuni nõude rahuldamiseni. TMS 134 lg-st 1 tulenevalt kui muutuvad tingimused, millest lähtudes on arvestatud sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata (sh palga alammäär), muudab kohtutäitur arestimisakti võlgniku avalduse alusel. TMS 134 lg 2 järgi võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik võib kuni muudetud akti kättetoimetamiseni täita kohustust varasema akti järgi.

A 3.01.2018 06:32 (16 paeva tagasi) vasta...

Kui vanemahüvitis ei ületa miinimumpalka ning muid sissetulekuid ei ole, siis arestida ei või v.a lapse elatisnõude puhul, vt TMS § 132. https://www.riigiteataja.ee/akt/107072017030

A 3.01.2018 07:00 (16 paeva tagasi) vasta...

Alates 09.01.2018 kehtivas redaktsioonis on TMS §-i 132 täiendatud lõikega 1.2 Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Seega jah, alates 09.01 saab ka miinimumpalgast allapoole jäävast sissetulekust kuni 20% arestida.

B 3.01.2018 07:14 (16 paeva tagasi) vasta...

Seega ma ei saa midagi teha ja mul võetakse ikka 20% ära?

A 3.01.2018 07:27 (16 paeva tagasi) vasta...

Jah, garanteeritult peab nüüd inimesele kätte jääme üksnes 140 eurot.

Co 3.01.2018 12:08 (16 paeva tagasi) vasta...

kui suur Teie võlgnevus on? Soovin teha head ja tasuksin selle Teie eest ühe korraga ära. Põhjus selleks on see, et sain pärannduse mida ma ei soovi enda tarbeks kasutada

Martin Kuimet 7.01.2018 17:28 (12 paeva tagasi) vasta...

Kus on see loogika? 140 eurot jääb kätte. Nii lapse söök kuus maksab juba heal juhul poole sellest. Nii pluss mähkmed ja riided. No on kuradi muidusööjad

Onari Kämmal 7.01.2018 17:49 (12 paeva tagasi) vasta...

A kus on loogika selles, et inimene ei pea oma võlgu tagasi maksma?

A 7.01.2018 19:33 (12 paeva tagasi) vasta...

Kuna miinimumpalgast võib arestida kuni 20%, siis jääb 400 ikka kätte. 140 eurot on see summa, mida üldse arestida ei või.

solveig 8.01.2018 14:38 (11 paeva tagasi) vasta...

Küsiksin ka selle vestluse juurde - mis ajast miinimumpalgast üldse midagi arestida tohib? Siiamaani miinimumpalka ei tohtinud puutuda. Paluks viidet.

A 8.01.2018 14:42 (11 paeva tagasi) vasta...

Aga loe eelnevalt viidatut - alates 09.01.2018 kehtib TMS uus redaktsioon, milles TMS § 132 lg 1.2 lubab arestida kuni 20% miinimumpalgast. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017019

solveig 8.01.2018 14:49 (11 paeva tagasi) vasta...

Selge, suur tänu. Siiamaani lubas miinimumpalga puutumatus võlglasel elus püsida nüüd siis enam mitte arvestades hindade tõusu uuel aastal Seda rohkem skeemitamist ja kodumaalt põgenemist lisandub.

solveig 8.01.2018 14:49 (11 paeva tagasi) vasta...

Selge, suur tänu. Siiamaani lubas miinimumpalga puutumatus võlglasel elus püsida nüüd siis enam mitte arvestades hindade tõusu uuel aastal Seda rohkem skeemitamist ja kodumaalt põgenemist lisandub.

Ingrid 11.01.2018 05:11 (8 paeva tagasi) vasta...

Ma loodan, et te ei lasknud seda kinnipidads juba jaanuari kuu vanemahüvitisest? Seadus hakkas kehtima alles 09-nda jaanuarist. Kui see nii oli, siis kohe avaldus kohtutäiturile raha tagasi nõudmiseks, minu teada peaks selleksõigus olema 3 päevaks.

Mannike 13.01.2018 18:19 (6 paeva tagasi) vasta...

Iga lapse pealt on lisaks elatusmiinimum 168 eur kuus ja täiskasvanud ülalpeetava kohta 112 eur kuus, mida ei tohi täitur puutuda. Aasta algas kodanikele paljutõotavalt - kõnega sotsiaalametist.

lisa kommentaar

Aadressi avalikult ei näidata. Täida juhul, kui soovid teavitusi uutest kommentaaridest antud teema piires.

 
  _____   ___   _ _   ___  
 / ___//  / _ \\  | \| ||  / _ \\ 
 \___ \\ | / \ || | ' || | / \ || 
 /  // | \_/ || | . || | \_/ || 
 /____//  \___//  |_|\_||  \___// 
`-----`   `---`  `-` -`  `---`  
                    

Kirjuta siia ülaltoodud tähed.