elatise võlg kui laps saab täisealiseks

Tiia 24.08.2020 12:15 (11 kuud tagasi)

Tere Kellele peab lapse isa, kes pole tasunud lapsele elatist (määratud kohtuotsusega ja võlgnevus antud kohtutäiturile) tasuma tekkinud võlgnevuse lapse täisealiseks saamise korral? Kas tekkinud elatise võlga hakkab nõudma laps või tuleb see tasuda ikkagi ema kontole? Ette tänades, Tiia

nafa 24.08.2020 15:33 (11 kuud tagasi)

Elatise võlg on tekkinud sel ajal kui selle saajaks oli ema. Seega tuleb võlg tasuda emale.

PPP 25.08.2020 14:02 (10 kuud tagasi)

Ema ei ole elatise saaja. Elatise saajaks on siiski laps, elatisvõlg tekib samuti lapse ees. Pärast lapse täiselaiseks saamist on võimalik isal juba lapsega kokku leppida, kuidas isa võlgnevust lapsele tasuma hakkab. Lapsel on õigus täitemenetluses paluda täituril ka muuta arvelduskontot (ema arvelduskonto uuta lapse arvelduskontoks), kuhu täitur edaspidi hakkab raha kandma

noo 25.08.2020 15:03 (10 kuud tagasi)

viita mõnele seadusele või kasvõi kohtulahendile, mis sinu juttu kinnitaks

PPP 26.08.2020 08:37 (10 kuud tagasi)

Lähtusin eeldusest, et kohtuotsus elatise väljanõudmiseks on tehtud pärast 01.07.2010. RK otsus nr 3-2-1-75-11 p 11: Enne 1. juulit 2010 kehtinud PKS § 61 lg 1 järgi võis lapse kasuks elatise väljamõistmise hagi esitada vanem enda nimel, samuti võis vanem enda nimel hageda elatise suuruse muutmist PKS § 61 lg 3 järgi. Alates 1. juulist 2010 kehtivas perekonnaseaduses sellist eriregulatsiooni enam ei ole ja ülalpidamist on PKS § 97 p 1 järgi õigustatud saama alaealine laps. Sellest tulenevalt saab alates 1. juulist 2010 alaealise lapse elatisenõude esitada kohtusse hagejana laps, keda esindab esmajoones tema hooldusõiguslik vanem. Lapsel, s.o alla 18-aastasel füüsilisel isikul on tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 8 lg 2 teise lause kohaselt piiratud teovõime. Kui kohustus on täidetud piiratud teovõimega isikule, siis loetakse kohustus VÕS § 79 lg 2 esimese lause järgi täidetuks, kui piiratud teovõimega võlausaldajale täideti kohustus tema seadusliku esindaja nõusolekul või kui seaduslik esindaja kiitis täitmise heaks. Võlgnik võib kohustuse täita piiratud teovõimega võlausaldaja seaduslikule esindajale, kui esindaja ei ole andnud nõusolekut kohustuse täitmiseks võlausaldajale, s.o lapsele. Seega kuni laps on täiskasvanu peab teine vanem täitma kohustuse lapsele, kuid teise vanema määratud kohas ja viisil (lapsevanem võib määrata, millisele kontole tuleb raha kanda). Kui laps saab täisealiseks, siis on lapsel õigus ise vabalt käsutada oma nõudeid ja nõuda elatise võla tasumist endale.

noo 26.08.2020 19:45 (10 kuud tagasi)

Viita mõnda kohtuotsust, kus otsesõnu kohus on öelnud, et tekkinud võlga ei tule enam emale maksta... Laps saab käsutada seda raha, mida hakkab saama peale täisealiseks saamist. Kui võlg on tekkinud sel ajal, kui seda nõudis ema, siis on järelikult ema omadest vahenditest katnud ka võlguoleva osa ja seega tuleb võlg maksta temale. Kui väidad vastupidist, siis viita täpset kohtuotsust, kus kohus nii on otsustanud.

PPP 27.08.2020 05:30 (10 kuud tagasi)

OK, aga palun viita mõnele kohtuotsusele, kus kohus ütleb, et ema saab seda võlga endale nõuda ja siis vaatame edasi. Pole mõtet vaielda, kui sa ei mõista Eesti õiguse põhimõtteid. Lühidalt - õigus nõuda elatist on lapsel. Kuna lapsel on piiratud teovõime, siis on lapse seaduslikul esindajal õigus määrata viis kuidas kohustust lapse ees täita. Kui laps saab täiskasvanuks on tal täisteovõime ja ta võib ise käsutada enda õiguseid ja kohustusi, mh määrata kohustuse täitmise viisi. Kui ema on oma vahenditest tasunud isa eest lapsele elatise eest võlgnetava summa, siis on ema täitnud kohustuse kolmanda isiku ees. Seega võib emal tekkida nõue isa vastu kooskõlas VÕS § 78 lg 4, aga see ei ole enam elatisvõlg vaid teistsugusest õigusuhtest tekkinud võlg.

sorts 29.08.2020 06:48 (10 kuud tagasi)

kui kohus on teinud otsuse lapse alaealiseks olemise ajal, et elatist tuleb maksta ema KONTOLE, siis selle kohustuse täitmata jätmisel tuleb see tasuda ka ema kontole, see ei muutu automaatselt lapse nõudeks, laps peaks seda eraldi taotlema kohtust hakkama.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.