Aegumise kohaldamise avalduse läbivaatamise eest m

Ra 7.09.2022 08:25 (1 aasta tagasi)

Küsimus selline kas KTS § 411 lg 1 on täituril õigus kohaldada, enda saamata jäänud tasuda/täitekulude osas täitemenetluses st küsida avalduse läbivaatamise tasu kui küsimus on üksnes täituri enda tasude aegumises täitemenetluses? Ühel juhul on sissenõudja üldsegi sundlõpetatud ja puudub selle õigusjärglane (täitemenetlus kuuluks siis lõpetamisele TMS § 48 lg 1 p 6 alusel ja menetlusse jääksid seega üksnes täiteasja täitekulud, mille nõue on samuti aegunud. Teisel juhul on täitmisel aegunud liiklus rahatrahvinõue+ asja täitekulud. Endapoolse arusaamise kohaselt ei ole tegu üldsegi TMS § 481 lg 1 esitatud avaldustega, kuna esimesel juhul on sissenõudja lõppenud, seega pole sätte eeldusi võimalik kohaldada st puudub sissenõudja. Teisel juhul on tegu rahatrahviga kus avalduse tasu ei tohi küsida. Seega küsimuse all on sisuliselt üksnes mõlemas menetluse täitekulude aegumine TsÜS § 157 lg 1 järgi ning keeldumine neid tasuda TsÜS §142 lg 1 alusel.

RA 8.09.2022 08:03 (1 aasta tagasi)

Ise küsi ise vastan. :-) Peale mõningast otsimist, leidisn justmin vastuse samas küsimuses https://adr.rik.ee/jm/dokument/9821691 tsitaat sellest "Justiitsministeeriumi hinnangul ei kohaldu TMS § 481 , § 501 , § 2231 ja KTS § 411 ja § 412 sätestatud kord kohtutäituri tasu ja täitekulude väljamõistmise otsuste aegumisele. See ei oleks seaduse mõttega kooskõlas ning võimaldaks jõuda olukorrani, kus nõude aegumisel tekiks igakord uus nõue põhitasu vähendatud määras, so kuni 50% ulatuses (KTS § 412 )" Seega ei ole õiguspärane küsida tasu. Kohtutäitur RISTO SEPP ja ta minion Hele-Riin Hunt on vastupidisel seiskohal, üritades õigusvastaselt tasu kasseerida: "Täiteasjades x ja x on põhinõude osas sissenõudmine lõpetatud ja nõuded koosnevad ainult kohtutäituri tasudest (TsÜS § 157 lg 1 alusel - muust täitedokumendist tulenev nõue), mis tähendab, et aegumist kohaldatakse vastavalt tsiviilnõuete aegumise korrale.Täiteasjas x on nõude jääk kohtutäituri tasu summas x eurot.Täiteasjas x on nõude jääk kohtutäituri tasu summas x eurot.KTS § 411 lg 1 kohaselt on kohtutäituril õigus saada avalduse läbivaatamise eest tasu 15 eurot, kui võlgnik esitab kohtutäiturile täitemenetluse seadustiku § 481 lõike 1 punktis 1 nimetatud avalduse. KTS § 32 lg 3 kohaselt lisandub kohtutäituri tasule käibemaks. Tasu tuleb maksta avalduse esitamisel ning kui võlgnik ei maksa tasu, võib kohtutäitur jätta avalduse tähelepanuta. Kui ühes avalduses on esitatud taotlus mitmes täiteasjas menetluse lõpetamiseks, siis tasutakse avalduse läbivaatamise tasu iga täiteasja eest. (TMS § 481 lg 2 ja 3 ning KTS § 411 lg 2)"

Tädi Maali 12.09.2022 15:29 (1 aasta tagasi)

Ausalt - see justiitsministeeriumi vastus ju vastuoluline. Ühest küljest väidab et täituri tasu aegub vastavalt TsÜS -le ( sellest tulenevalt peaks 10 aaastaga aeguma sest tegu tsiviilõudega). Kuid paar lõiku enne väidab, et täitur saaks nagu nõuda aegumise korral 50 %, sest muidu poleks see ju kooskõlas seaduse mõttega. No andke kannatust võlgnikele ja mõistust justminnile ja täiturile. Selge loogika ütleb, et kui nõue aegunud, siis nii ka on! Mitte nii, et vaatamata täituritasu aegumisele on tal siiski õigus nõuda 50%. Sel juhul peaks ju ka teisi võlausaldajaid, kes oma nõuded täiturile saatnud, analoogselt kohtlema. Loogiline muidugi see, et iga täiteasjas aegumise avalduse taotluse läbivaatamiselt tasud vastava 15 eur.

TädiMaalideHirm 15.09.2022 08:03 (1 aasta tagasi)

Siin ka üks ringkonnakohtu hiljutine lahend mis täiturite tasude aegumise asjaolusid käsitleb, uute sätete valguses: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=313227867 ehk saate sotid selgemaks!

Tädi Maali 15.09.2022 11:03 (1 aasta tagasi)

Siiski- siiski: lugege ikka tähelepanelikult Riigikohtu lahendit 3-2-1-79-11, millele vilksamisi ka viidatakse eelneva kommentaari lingis sisalduvas Ringkonnakohtu lahendis - ütleb selgelt et täitekulu on tsiviilnõue ja aegub 10 aastaga. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja lehel KKK rubriigis sama info - st täitetasu nõue aegub 10 aastaga. Praeguse kehtiva seaduse valguses teeb täitur ( siis kui esitad aegumise avalduse) nö uue tasuotsuse, millel nagu hakkaks kulgema uus aegustähtaeg ( eelduslikult jälle 10 a). Saan inimlikult aru, et väga mugav lahendus täiturile:). Aga kas võlausaldaja, kes oma nõude täitmisele andis ja millise sissenõudmine aegunuks tunnistati, saaks enne aeguma hakkamist täiteavalduse tagasi võtta ja seejärel uuesti täitmisele anda, et 10 aastast aegumistähtaega katkestada? Vastus on, et ei saa, kohaldub TsÜS 159 LG 1 ehk loeb see millal dokument esimest korda täitmisele anti. Täituri tasu ei erine tavalisest tsiviilnõudest. Loodan et kehtiv seadus muutub selgemaks ja keegi agar selle teema ka Riigikohtuni veab.

TädiMaalideHirm 16.09.2022 07:21 (1 aasta tagasi)

"Probleem" on siin selles, et seadus otseselt ei ütle nagu võiks täitur teha uue otsuse!? Juhul kui tegu on põhinõude aegumisega, saab täitur küsida põhitasust kuni poole ehk maks 50%. Kuskohast justmin ja kohus võtab, et täitur peab tegema uue otsuse, juhul kui tegu on põhinõude aegumisega jääb arusamatuks. Juhul kui õigust teha ei ole uus otsus ei saa ka mingit uut aegumist tulla, muul juhul saaks. "Täitemenetluse lõpetamisel nõude täitmise aegumise tõttu on kohtutäituril õigus nõuda võlgnikult menetluse põhitasu kuni pooles ulatuses arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt. Täitemenetluse alustamise tasu kohtutäitur nõuda ei või." (KTS § 41`2) = mingist uuest otsusest pole sõnagi.

J. 16.09.2022 10:09 (1 aasta tagasi)

Seadust tuleb lugeda koos seletuskirjaga. "Kui täitemenetlus kuulub lõpetamisele sundtäitmise aegumise tõttu TMS § 48’1 lõike 1 alusel, arvutatakse kohtutäituri põhitasu KTS § 41’2 sätestatud alusel. Sel juhul tuleb kohtutäituril teha uus põhitasu otsus ning sama täitemenetlus saab jätkuda kohtutäituri põhitasu nõudes uue tasuotsuse alusel. Kui kohtutäitur on teinud uue tasuotsuse, puudub tal alus varasema otsuse alusel tasu sissenõudmiseks. Seda põhimõtet kinnitab ka kohtupraktika (vt nt Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus asjas 3-2-1-108-15, punktid 12 ja 13)."

TMA 16.09.2022 11:42 (1 aasta tagasi)

Kas ka TMS § 32 lg 5 kohaldamisel tuleb teha uus otsus tasu osas? Kohustust rakendada seletuskirja kaudu nojah...

TMH 16.09.2022 11:47 (1 aasta tagasi)

mõeldud on KTS mitte TMS " Kui täitmisel olev rahaline nõue nõutakse sisse osaliselt, on kohtutäituril õigus saada põhitasu üksnes summas, mis on võrdeline sissenõutud summaga."

J. 16.09.2022 13:23 (1 aasta tagasi)

Kohustust rakendatakse ikka seaduse alusel. Seletuskirjas on lihtsalt lahti seletatud, kuidas see protsess käib.

TMH 16.09.2022 14:30 (1 aasta tagasi)

Nende kahe sätte puhul siis mis säte või sätted kohustavad täiturit tegema uut tasu otsust? Sinu esialgsest otsusest igatahes välja loeb, et kohustus tekiks seletuskirjast. KTS § 32 lg 5 ja KTS § 41`2 puhul on küsimuse all põhinõude vähendamine ning ei teki uut tasu liiki või uut tasu, vaid toimub üksnes võimaliku põhitasu vähendamine. Iga kord kui täitur täitemenetluses mingit tasu suurendab või vähendab ei tee ta uut otsust.

J. 16.09.2022 16:24 (1 aasta tagasi)

KTS § 32 lg 5 puhul ei ole tegemist põhinõude vähendamisega vaid selle osakaupa tasumi-sega, näiteks juhul kui võlga peetakse igakuiselt kinni võlgniku töötasult või pangakontolt. Sellisel juhul võib täitur laekunud rahast enda tasu katteks võtta vaid võrdelise osa laekunud summaga. Näiteks, kui põhinõue on 1000 eurot ja täituri tasu 100 eurot ning võlgnikult lae-kubki vaid 100, siis võib täitur sellest enda tasu võtta vaid 100/1000 ehk 10%.

J. 16.09.2022 16:24 (1 aasta tagasi)

Täitur peab tegema uue tasu otsuse vaid siis, kui täitemenetlus lõpetatakse põhinõude aegu-mise tõttu ja ta soovib saada oma tasu vähemalt 50% ulatuses. See erisus kehtestati vaid nende täitemenetluste kohta, mis lõpetatakse aegumise tõttu võlgniku avalduse alusel.

Tädi Maali 17.09.2022 16:29 (1 aasta tagasi)

Soovitan võlgnikel olla aktiivne ja nõuda ka täiteatasude osas aegumise kohaldamist (juhul kui 10 a mõõdunud). Selge see, et täiturid avaldavad vastupanu. Lihtsalt märgin, et ise tegin neljas täiteasjas samalaadse taotluse ja lõpuks lahenesid kõik võlgnikule positiivselt - st täitur lõpetas ka enda tasude suhtes sissenõude, kokku tuli suhelda-vaielda kolme erineva täituriga. Lihtsalt ei läinud muidugi üheski asjas ja ühe kaasusega tuli ka kohtusse põõrduda. Tulebki tugineda Tsüsile, Koja kodulehel avaldatule, sellele 2011 a Rk lahendile mis eelpool viidatud. Ka viimases KTS seaduse seletuskirjas õeldud, et aegumise osas muudatusi pole või midagi sarnast ehk teisisõnu eesmärk pole seaduse muudatustel muuta aegumist.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.