Puhkus

A 15.06.2017 12:45 (7 aastat tagasi)

Asusin tööle 22august 2016. Aastaalgul ütles ülemus, et meil on suvel kollektiivpuhkus kolm nädalat ja andis ka need kuupäevad teada. Muus osas puhkust paika ei pannud ja ei öelnud kui palju veel sellele lisaks saada oleks. Nüüd ütleb, et mul on selle aasta juuli kuus saada 26 päeva ja kui soovin sügisel lisa läheb see osa uuel aastal puhkusest maha? On ülemusel õigus või kuidas need asjad käivad?

BB 15.06.2017 17:20 (7 aastat tagasi)

Ilmselt siis pole kollektiivpuhkuse saabumise hetkes sul kogu puhkuse aeg (eeldan, et 28 päeva?) kätte jõudnud. Kollektiivpuhkus on 21 päeva, 5 päeva on sul saada sügisel. Kui sa tahad veel puhata, siis saad võtta palgata puhkust (kokkuleppel ülemusega), mitte ei hakata kulutama järgmise aasta puhkust. Palgalist puhkust ei saa võtta tuleva perioodi arvelt ette.

A 15.06.2017 17:58 (7 aastat tagasi)

Kuidas nii, eelmise aasta eest peaks saama 10 päeva ja selle jooksva aasta eest 28? Kas puhkus ei käi mitte jooksva aasta järgi?

Aivo 15.06.2017 20:34 (7 aastat tagasi)

Aga sa küsi ise tööandjalt arvestust oma puhkusepäevade kohta. Kuidas ta sai 26 päeva? Möödunud aasta jääk oli 10, sel aastal on 28 p ette nähtud - aga me ei tea sinu tasustamata puhkust jms selle tööaja jooksul. Puhkusenõue aegub ühe aasta jooksul. Praegu tundub, et tööandja ei oska puhkust arvestada.

A 15.06.2017 20:41 (7 aastat tagasi)

Mis mòttes tasustamata puhkust? Pole ei puhkust ega puhkuseraha veel saanudk!

AA 16.06.2017 09:03 (7 aastat tagasi)

Tere A! Kas sa soovid lisaks kollektiivpuhkusele veel igaaastats puhkust?

A 16.06.2017 11:07 (7 aastat tagasi)

Ülemus ütleb, et mul on sel aastal palgalist puhkust 26 päeva. Tulin tööle 22august eelmine aasta. palgata puhkust pole võtnud. Seaduses järge ajades leiab mina et oleks saada 10+28 tema vaidleb vastu

arvepidaja 16.06.2017 11:28 (7 aastat tagasi)

Arvuta siis vanamoodi. 11 kuud töötad ja 1 puhkad. Puhkus on kompensatsioon töötamise eest. Mitu päeva te firmas põhipuhkus on? Vähemalt 28 kalendripäeva aasta kohta peab olema. Tööle tulid 22.08.2016, Sa pole tänaseni 28-päevast puhkust oma tööga välja teeninud. Sina puhkasid juba ette 2016. aastal 21 päeva ehk 3 nädalat, st said puhkust 2016.aasta eest terve nädala jagu ette, rohkem kui olid aasta lõpuks välja teeninud. Saad puhkusepäevi ja - raha ette, siis töölt lahkudes pead selle ettemakstud osa tagasi maksma.

A 16.06.2017 12:06 (7 aastat tagasi)

Kuidas ma ette olen saanud, ma pole veel päevagi puhkust saanud.

arvestaja 16.06.2017 12:30 (7 aastat tagasi)

Sa ei ole niikaua töötanud, et rohkem puhkust saada. Ise küsid, ise vastad, loe iga sõna hoolega läbi: "Iga töötatud kalendriaasta eest on töötajal õigus saada põhipuhkust täies ulatuses. Kui kalendriaastas on ajavahemikke, mida ei arvestata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aja hulka, antakse põhipuhkust võrdeliselt puhkuse andmise õiguse aluseks oleva ajaga. (4) TÖÖLE ASUMISE KALENDRIAASTAL arvutatakse kalendriaastast lühema aja eest põhipuhkust VÕRDELISELT TÖÖTATUD AJAGA"

A 16.06.2017 14:22 (7 aastat tagasi)

Mina olen see A, kes vastas. See A, kes küsis, tuli tööle eelmise kalendriaasta (2016) augustis ning järelikult on tal käesoleval aastal õigust saada puhkust eelmise kalendriaasta (2016) eest võrdeliselt eelmisel kalendriaastal töötatud ajaga ning käesoleva kalendriaasta (2017) eest täies ulatuses. Järelikult ei saa tema kogu puhkuse kestus olla kuidagi 26 päeva, kuna ainuüksi käesoleva aasta eest peab ta saama põhipuhkust täies ulatuses s.o 28 päeva, millele lisandub eelmise kalendriaasta kasutamata puhkus.

A 16.06.2017 11:53 (7 aastat tagasi)

Puhkust arvutatakse kalendriaasta kohta ning tööandja kohustuseks on iga aasta alguses koostada puhkuse ajakava. Kui Sa eelmisel aastal puhkust ei saanud, siis sel aastal on Sul õigus puhata nii eelmise kui selle aasta eest. § 68. Põhipuhkuse andmine (1) Põhipuhkust antakse töötatud aja eest. (2) Põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka arvestatakse lisaks töötatud ajale ajutise töövõimetuse aeg, puhkuse aeg (välja arvatud lapsehoolduspuhkuse ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aeg), samuti aeg, kui töötajal on seaduse alusel õigus tööst keelduda käesoleva seaduse § 19 punktis 3 nimetatud juhul, ning muu aeg, milles pooled on kokku leppinud. [RT I, 10.02.2012, 1 - jõust. 20.02.2012] (3) Iga töötatud kalendriaasta eest on töötajal õigus saada põhipuhkust täies ulatuses. Kui kalendriaastas on ajavahemikke, mida ei arvestata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aja hulka, antakse põhipuhkust võrdeliselt puhkuse andmise õiguse aluseks oleva ajaga. (4) Tööle asumise kalendriaastal arvutatakse kalendriaastast lühema aja eest põhipuhkust võrdeliselt töötatud ajaga. Töötaja võib nõuda puhkust, kui ta on tööandja juures töötanud vähemalt kuus kuud. (5) Põhipuhkus tuleb kasutada kalendriaasta jooksul. Põhipuhkust antakse osadena üksnes poolte kokkuleppel. Vähemalt 14 kalendripäeva puhkust peab töötaja kasutama järjest. Tööandjal on õigus keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemaks kui seitsmepäevaseks osaks. Kasutamata puhkuseosa viiakse üle järgmisesse kalendriaastasse. (6) Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. Aegumine peatub ajaks, kui töötaja kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust, lapsendaja puhkust ning lapsehoolduspuhkust, samuti kui töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses. [RT I 2009, 36, 234 - jõust. 01.07.2009] § 69. Puhkuse ajakava (1) Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega. (2) Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Puhkuste ajakavasse märgitakse põhipuhkus ja kasutamata puhkus. Kui puhkuste ajakavasse on märgitud muud seaduses ettenähtud puhkused, siis antakse need vastavalt ajakavale. (3) Puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. (4) Puhkuste ajakava on õigus muuta tööandja ja töötaja kokkuleppel. (5) Tööandjal on õigus puhkus katkestada või edasi lükata ettenägematu olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. Tööandja hüvitab töötajale puhkuse katkestamisest või edasilükkamisest tekkinud kulud. Kui puhkus katkestati või lükati edasi, on tööandja kohustatud andma töötajale kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult puhkuse kasutamist katkestava või edasilükkava asjaolu äralangemisel või poolte kokkuleppel muul ajal. (6) Töötajal on õigus puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada töötaja isikust tulenevatel olulistel põhjustel, eelkõige ajutise töövõimetuse, rasedus- ja sünnituspuhkuse või streigis osalemise tõttu. Töötajal on õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast puhkuse kasutamist takistava asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal. Töötaja on kohustatud tööandjale teatama puhkuse kasutamist takistavast asjaolust esimesel võimalusel. (7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on: 1) naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust; 2) mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal; 3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last; 4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal; 5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.