Kohtutäituri tõlgendus

Aare 22.02.2019 08:47 (1 aasta tagasi)

Kas selline tõlgendus ikka on õige. Olete kohustatud igakuisest sissetulekust kinni pidama 20%. Sissetulekust kinnipidamisele kuuluv osa leitakse lähtuvalt võlgniku igakuise netosissetuleku suurusest alljärgnevalt netosissetuleku suurus kinnipidamisele kuuluv sissetuleku osa kuni 140€ ei arestita 140€ kuni 175€ kinnipidamisele kuulub 140€ ületav osa 175€ kuni 500€ kinnipidamisele kuulub 20`% kogu sissetulekust üle 500€ 100€, millele lisandub kaks kolmandikku 500€ ületava sissetuleku osast. (

A 22.02.2019 10:01 (1 aasta tagasi)

TMS § 132 lg-t 1.2 on vahepeal muudetud ning alla miinimumpalga (hetkel 540 eurot), jääva sissetuleku puhul võib kinni pidada kuni 20% summast, mis ületab Statistikaameti avaldatavat arvestuslikku elatusmiinimumi (hetkel 215,44 eurot). Seega kui võlgnik saab miinimumpalka, siis ülalpeetavate puudumisel võib sellest kinni pidada 64,91 eurot (540-215,44)x20% Kui sissetulek on üle miinimumpalga või võlgnikul on ülalpeetavaid või täitmisel on elatise nõue, siis on arvestus teistsugune.

bavo 22.02.2019 10:04 (1 aasta tagasi)

Ei ole õige ja on koostatud vanade andmetega. Millal Te selle saite? Miinimumpalk on aastal 2019 tõusnud ja ei ole enam 500 vaid 540. Elatusmiinimum ei ole 140 vaid 207,23. Kinni võib pidada miinimumpalk miinus elatusmiinimum ja sellest vahest 20%. 540-207,23 ja sellest 20% on 66,55. Seda siis juhul kui sisssetulek on üle miinimumpalga.

Aare 22.02.2019 10:30 (1 aasta tagasi)

Huvitav kaks erinevat tõlgendust kumb siis õige

Aare 22.02.2019 10:33 (1 aasta tagasi)

saadud on see 12.01.2018 ja raamatupidaja raiub ikka sama rada ka sel aastal.kas raamatupidaja peaks muutunud seadusest kinni pidama või on see paber ainuõige palgast kinnipidamiseks.

A 22.02.2019 11:15 (1 aasta tagasi)

140 eurot oli varasemalt toimetulekupiir, peale seadusemuudatust hakati arvestama arvestusliku elatusmiinimumiga, mis eelmisel aastal oli 2017 andmete põhjal 207,23 ja sel aastal 2018 andmete põhjal 215,44 http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=LE27 Kui arestimise akt oli saadetud 12.01.2018, oli selles toodud juhis juba algusest peale vale, kuna juba alates 10.06.2018 arvestatakse arestitava summa arvutamisel toimetulekupiiri asemel arvestusliku elatusmiinimumiga. Kuna aga peale arestimisakti saamist on muutunud nii miinimumpalk kui arvestuslik elatusmiinimum, tuleks taotleda kohtutäiturilt arestimisakti muutmist vastavalt TMS §-le 134: (1) Kui muutuvad tingimused, millest lähtudes on arvestatud sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata, muudab kohtutäitur arestimisakti võlgniku või sissenõudja avalduse alusel. (2) Võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik võib kuni muudetud akti kättetoimetamiseni täita kohustuse varasema akti järgi.

Aare 22.02.2019 12:03 (1 aasta tagasi)

See tähendab siis ,et pean igal algaval aastal uue avalduse kohtutäiturile esitama.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.