Kas pean kohtutäituri tasu maksma

Toomas 11.07.2019 08:56 (1 aasta tagasi)

Tere, mul on kaks-kolm mitmeaasta tagust trahvi, mõnesaja eurised. Soovin need ära maksta, kuid varem meile saades on korralikud kohtutäituri tasud otsa tulnud. Nagu ma aru saan, siis näiteks politsei enam nendega ei tegele, s.t. ainus võimalus on võtta kohtutäituriga ühendust. Nüüd, kui ma näiteks kannan ainult trahvisumma, on see siis prioriteetne, et ennem ei arvesta täitur enda tasu? Kannan lihtsalt trahvisummad ja olen "puhas"? Suured tänud vastamast!

titu 11.07.2019 13:42 (1 aasta tagasi)

Ei ole puhas. Puhas oleksid sa siis kui oleksid õigeaegselt tasunud oma trahvid politsei kontole. Kui asi on täituri käes, siis muutuvad tema tasud ka sissenõutavaks. Ehk teisisõnu, täitur võtab oma töötasu nii või teisiti.

Toomas 11.07.2019 15:32 (1 aasta tagasi)

Olgu, mul on küsimus selline, et kui võtan praegu täituriga ühendust ning ta ütleb tasuda on 300+300 talle ning ma kannan vaid 300, siis on trahv ise makstud? Ma ei ole kindel, aga kas mingil ajal võib politsei ükt-d taodelda? Tänades

miue 12.07.2019 04:38 (1 aasta tagasi)

See ei tööta: "Esmajärjekorras loetakse tasutuks võlgade sissenõudmisega seotud kulud, seejärel viivised ning viimases järjekorras põhivõlg". MIs politsei siia puutub? Täitur tegutseb ilma politseita, paneb su kontod kinni, hakkab su vara müüme jne.

y 14.07.2019 09:54 (1 aasta tagasi)

miue kirjuta - mis § see VÕS-is on ...et enne võlgade sissenõude kulud....jne jne

noo 18.07.2019 06:29 (1 aasta tagasi)

Mitte VÕS vaid Täitemenetluse seadustik § 56. Nõude rahuldamise ulatus (1) Sissenõudja nõue rahuldatakse koos viiviste ja muude kõrvalnõuetega, mille suurus nähtub täitedokumendist. (2) Täitemenetlusest saadud raha (edaspidi tulem) jaotamisel loetakse võlgniku võlast esmajärjekorras kustutatuks tema kanda olevad kulutused, seejärel sissenõutavad kõrvalnõuded ning lõpuks põhivõlg ja arestimise järel arvestatud intressid.

y 18.07.2019 07:03 (1 aasta tagasi)

Tänu ja kui inkasso kirjutab et enne nõudekulud jms - siis mis seadusele nemad tuginevad. Täitevmenetluse seadus nende nõudele ei kohandu..?

noo 18.07.2019 11:42 (1 aasta tagasi)

miks siis nende nõudele see seadus ei kohaldu? Millega sa seda väidet põhjendad?

y 18.07.2019 12:14 (1 aasta tagasi)

Täitemenetluse seadustik ja kohaldub inkassonõudele ...mis küsimus ..? üks on koheselt täidetav - teine vajab ikka kohtus menetlust või pole see nii..?

Reelika 18.07.2019 17:50 (1 aasta tagasi)

Loomulikult ei kohaldu inkassonõudele täitemenetluse seadustikku. Täitemenetluse seadustik käib vaid täitemenetluse kohta, inkasso asjadel pole aga täitemenetlust veel algatatud, inkasso on kohtueelne võlamenetlus. Aga muidu VÕS § 88 lg 8 - Kui võlgnik peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi ja intressi, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud intressi ning lõpuks põhikohustuse katteks. Kui tarbijakrediidiga tegemist, siis VÕS § 415 lg 2 - Kui tarbija on teinud tarbijakrediidilepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse: 1) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; 2) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks; 3) kolmandas järjekorras intressi katteks; 4) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

Juljus 24.07.2019 17:58 (1 aasta tagasi)

Mitme aasta vanust trahvi? Kui mitu see mitu siis on? Võib-olla on trahvinõuded siis üldse aegunud (4 aastane aegumistähtaeg). Sellisel juhul peaks täitur ise aegunud trahvinõude menetluse lõpetada ja kui seda pole tehtud, siis tuleb seda nõuda. Samas kohtutäituri tasu nõue jääb ikka üles ja vaja maksta, sest seal aegumine 10 aastat.

Toomas 30.07.2019 13:45 (1 aasta tagasi)

Hea point. Vist kaks trahvi on sõjaväe eiramise eest (pole arstlikussegi läinud). Need siis 7-8a vanused. Nüüd olen 28 ning lastega. Teised kaks lubadeta sõit, need ongi kusagil 3-4a kandis.

Toomas 30.07.2019 14:07 (1 aasta tagasi)

Ei teagi kuidas käituda. Aeg läheb üle, siis kust ma lõpetamist nõuan?

Mr. X. 11.08.2019 15:39 (11 kuud tagasi)

7-8 aasta vanused trahvid peaksid igal juhul aegunud olema (eeldusel muidugi, et Te selle aja sees pole pikalt kinni istunud, sest kinniistumine kas vangistuses või arestis peatab aegumise). Täitemenetluse seadustiku § 202 lg 1 kohaselt § 202. Täitemenetluse lõpetamine rahatrahvi sissenõudes kohtuotsuse ja kohtuvälise menetleja otsuse täitmise aegumise tõttu (1) Kohtutäitur lõpetab täitemenetluse väärteo asjas tehtud kohtuotsuse alusel või kohtuvälise menetleja otsuse alusel määratud rahatrahvi sissenõudes täitmise aegumise tõttu, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud karistusseadustiku §-s 82 sätestatud tähtaja jooksul. KarS § 82 lg 4 kohaselt täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue aegub, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud nelja aasta jooksul väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise või aresti kandmise ajaks. Seega peaks trahvinõude osas aegumist kohaldama täitur ise ja kui ta pole seda teinud, siis tuleb tema poole pöörduda vastavasisulise avalduse või kaebusega. Juhtumite puhul, kui trahviotsused on jõustunud 3-4 aastat tagasi tuleb vaadata, et jõustumisest oleks möödunud vähemalt 4 aastat (ja vajadusel pluss peatunud aeg). Enne seda ei hakka keegi midagi lõpetama. Ja NB!!! see kehtib vaid trahvinõude osas. Iga trahvinõudega kaasneb ka kohtutäituri tasude nõue, mis on tsiviilnõue ja mis aegub TsÜS § 157 alusel 10 aasta möödumisega kohtutäituri tasu otsuse kui täitedokumendi väljaandmisest. Seega tuleb see siis asja täielikuks lõpetamiseks kas ära maksta või 10 aasta möödumisel esitada hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks seoses aegumisega.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.