Väärtteokaristuse aegumine

Priit 19.07.2019 05:37 (11 kuud tagasi)

Olen saanud 2014.jaanuaris 2 liiklustrahvi. Minu arvutuste kohaselt peaksid nad hakkama aeguma aga ise nad seda vist ei tee. Millest peaks alustama ja kuidas toimetada, et asjad lõppenuks saaks.

MR. X. 11.08.2019 15:04 (10 kuud tagasi)

Kui need on täituritele täita antud, siis nõude trahviosa peaks jah aeguma 4 aasta möödumisel väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest kusjuures aegumine peatub vangistuses või arestis viibimise ajal (KarS § 82 lg 4). TMS § 202 lg 1 kohaselt peaks siin aegumist kohaldama täitur ise: § 202. Täitemenetluse lõpetamine rahatrahvi sissenõudes kohtuotsuse ja kohtuvälise menetleja otsuse täitmise aegumise tõttu (1) Kohtutäitur lõpetab täitemenetluse väärteo asjas tehtud kohtuotsuse alusel või kohtuvälise menetleja otsuse alusel määratud rahatrahvi sissenõudes täitmise aegumise tõttu, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud karistusseadustiku §-s 82 sätestatud tähtaja jooksul. Aga häda on siin selles, et iga trahvinõudega, mis täituri käes kaasneb ka kohtutäituri tasu nõue. Neid aga peetakse tsiviilnõudeks ja selle aegumise tähtaeg on TsÜS § 157 kohaselt 10 aastat täitedokumendi ehk kohtutäituri tasu otsuse väljaandmisest alates. Seega et asi päris ära lõpetada, siis tuleks tasuda kas kohtutäituri tasu ära või oodata kuni saab mööda 10 aastat kohtutäituri tasu otsuse väljaandmisest ja pöörduda kohtusse sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks selles osas seoses aegumisega. Aga jah trahvi osa saab täitur ise korstnasse kirjutada, kui tähtaeg möödas. Kui ei kirjuta vabatahtlikult korstnasse, siis tuleb esitada vastav avaldus või kaebus täiturile endale tema tegevuse peale.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.