Kohtumääruse vaidlustamine

Toomas P 9.08.2017 17:26 (10 kuud tagasi)

Tegemist on VTM ja selle raames vormistatud määrusega. Kas seda määrust on võimalik vaidlustada, kui resolutsioonis on kirjas, et määruskaebe korras vaidlustamisele ei kuulu ? Millised on tähtajad ? Kas kohtunik saab ise seda sama määrust uuesti arutada, kui on ilmnenud uued asjaolud või kui kohtunik on asjakohatu otsuse teinud ?

A 11.08.2017 15:08 (10 kuud tagasi)

Mis on täpsemalt selle määruse sisuks? Kui määruse resolutsioonis on kirjas, et see määruskaebe korras vaidlustamisele ei kuulu, siis kõigi eelduste kohaselt see nii ongi ning seda ei ole kohtunik ilmselt oma peast välja mõelnud.

Toomas P 11.08.2017 16:52 (10 kuud tagasi)

Kaebe aluseks on järgmine eluline situatsioon: Kodanik A võtab ära kodanik B valduses oleva isikliku eseme (väärtus 150 EUR), seda eset ei saa kätte ilma mõningast vägivalda kasutamata. Kodanik A annab eseme hiljem üle politseile. Kohus jõuab järeldusele, et tegemist ei ole omastamisega ja vormistab määruse. Kohus jätab kaalumata omavoli koosseisu. Määruse aluseks võtab kohus menetleja määruse, milles menetleja välistab omastamise koosseisu (õige kvalifikatsioon). Lisaks kinnitab menetleja oma määruses, et omavoli on KarS kohaselt dekriminaliseeritud. KarS § 215 viitab väga selgelt, et omavoli ei ole dekriminaliseeritud, seega on kohtumäärus asjakohatu.

A 14.08.2017 09:55 (10 kuud tagasi)

Kas tegemist on määrusega, millega kohus lõpetas väärteomenetluse või mingi muu määrusega? VTMS § 189 lubab määruskaebuse korras vaidlustada kõiki kohtumääruseid, mille vaidlustamine ei ole välistatud VTMS § 191 järgi. Määruskaebus esitatakse määruse teinud kohtule, v.a ringkonnakohtu määrus ning kaebetähtaeg on 15 päeva, loe VTMS § 189-198. https://www.riigiteataja.ee/akt/126062017064

Toomas P 14.08.2017 13:38 (10 kuud tagasi)

Tegemist on määrusega, mis on VTMS § 191 p 12 kohaselt lõplik ning määruskaebe korras vaidlustamisele ei kuulu. Kas sama kohus saab asja uuesti arutada või peab kõrgemasse kohtuinstantsi edasi kaebama ?

A 14.08.2017 14:28 (10 kuud tagasi)

Siis ongi määrus lõplik, s.t seda ei saa vaidlustada ei määruskaebuse korras ega ka sama kohus asja uuesti arutada, kuna taoline määrus jõustub selle tegemisest (VTMS § 199 lg 2). Ainus võimalus on sellisel juhul pöörduda Riigikohtusse, kui esinevad alused teistmiseks (VTMS § 180), kuid selles asjas neid ei esine.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.