Kohtutäitur võtab ebaseaduslikult raha

Toomas 27.09.2017 13:14 (11 kuud tagasi)

Tere, käisin töötukassa kaudu koolitusel, ning sain kahe eelmise kuu eest sõidutoetust ja stippi kokku 600 eurot. Esimene kord tuli 520.- millest täitur võttis kohe kõik ära, mis üle 470.- oli, ning täna tuli 80.- mida aga automaat mulle ei väljasta, kuna piir on ületatud see kuu. Esimese osa mis täitur ära võttis, kohta helistasin. Kästi avaldus teha, tegin, ning nüüd on vaikus. Kas teise osa kohta pean samuti avalduse tegema, või kuidas ma need summad tagasi saan, kuna automaat ei väljasta rohkem kui 470.- euri kuus ja täitur venitab. täitemenetluse seadustiku § 132 Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele sissetulekutele: 5) Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks

BB 27.09.2017 20:18 (11 kuud tagasi)

Kohtutäituri tegevuse kohta kaebuse esitamine Kui Te ei ole rahul kohtutäituri tegevusega, on Teil õigus esitada kaebus kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel. Kaebus esitatakse kirjalikult ja vabas vormis, kuid sellest peab nähtuma: a) kes kaebuse esitab; b) millises täiteasjas (menetluse number, võlgniku või sissenõudja andmed); c) millise toimingu peale kaebus esitatakse; d) mida kohtutäiturile seoses täitetoimingu läbiviimisega (või sellest keeldumisega) ette heidetakse; e) mida kaebusega taotletakse. Kaebus tuleb esitada kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohtutäitur vaatab kaebuse läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul, teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul motiveeritud otsuse ja toimetab selle menetlusosalistele kätte. Juhul, kui menetlusosaline ei ole rahul kaebuse osas kohtutäituri poolt tehtud otsusega, on tal õigus esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebus maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Näiteks soovite esitada kaebust Rakvere kohtutäituri tegevuse peale. Sellisel juhul tuleb teil esitada avaldus Viru Maakohtu Rakvere kohtumajale.. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa. Kohtusse kaebuse esitamisel, k.a. e-Toimiku kaudu, peate tasuma riigilõivu 15 eurot.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.