Kohtutäitur js elatusmiinimum

Ele 6.10.2017 21:34 (6 aastat tagasi)

Tere. Kas kohtutäitur võib mittearestitava summana jätta ainult 300 eurot, see on peretoetused kuna olen hetkel töötu. Kas seadus ei näe ette, et arestivabaks tuleb jätta miinimumpalga ulatuses summa 470 eur +2 lapsepealt 2x1/3 summast. Palun abi mis võimslused mul on ja võimalikud seadused ninu

BB 7.10.2017 11:29 (6 aastat tagasi)

Täitemenetluse seadustik § 132. Sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata (1) Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. (11) Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni pool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust. Kui lapse elatisnõude täitmiseks võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb alla poole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summast, võib arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust. (2) Kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet.

Ele 7.10.2017 15:34 (6 aastat tagasi)

Punk nr.11 ei lähe minu alla ja lapse elatusnõudefa pole ka tegu. Mida ma võiks kohtutäiturile kirjutada, et mulle elatusmiinimumi jätaks ning lisaks 2 ülalpeetava osa??

BB 7.10.2017 16:25 (6 aastat tagasi)

(1) Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele sissetulekutele: 8) vanemahüvitis (1) Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. (2) Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6–8 nimetatud sissetulekutele pöörata sissenõude sissenõudja avalduse alusel. Kohtutäitur kuulab enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära.

Ele 7.10.2017 16:28 (6 aastat tagasi)

Kohtutäitur vastas, et kuna ei ole palka siis ei suurenda ka ta summat ehk siis 470 elatusmiinimum ja 2 ülalpeetava kohta, kas nii on õigus teha?

BB 7.10.2017 17:02 (6 aastat tagasi)

§ 131. Sissetulek, millele ei saa pöörata sissenõuet (1) Sissenõuet ei saa pöörata järgmistele sissetulekutele: 1) riiklikud peretoetused; 2) puudega inimese sotsiaaltoetus; 3) sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses; 5) Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks; 6) kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis; 61) töövõimetoetus; 7) seadusel põhinev elatis; 8) vanemahüvitis; 9) rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis; 10) riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;

BB 7.10.2017 17:12 (6 aastat tagasi)

Küsi kohtutäiturilt mille alusel ta sult siis kinnipidamisi teostab- konkreetselt milise täitemenetluse seadustiku § alusel.

BB 7.10.2017 17:40 (6 aastat tagasi)

Kui sinu ainukesed sissetulekud on riiklikud peretoetused siis kohtutäitur neid arestida ei tohi. Kui ta on need arestinud siis tee vabas vormis kohtutäiturile avaldus ja palu peretoetused aresti alt vabastada

C 15.10.2017 17:04 (6 aastat tagasi)

Sissetulek TMS tähenduses on töötasu ja sellega võrdsustatud tasu. Kuna küsija ei saa töötasu ega sellega võrdsustatud tasu, siis ei ole talle ka midagi selles osas tagada (ehk siis antud § ei rakendu). Täitur jättis 300 eur arestimata, sest seda ta igal juhul arestida ei tohi. Miks arvab küsija, et täitur peab tagama talle rohkem raha kui ta reaalselt kätte saab?

C 15.10.2017 17:05 (6 aastat tagasi)

Täpsustan - sissetulek TMS § 132 tähenduses.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.