Kutsuti jaoskonda küsitlusele

Inq 18.10.2017 20:45 (6 aastat tagasi)

Helistati ja küsiti jaoskonda küsitlemisele, lasid kuupäeva valida. Kas peab igale küsimuse vastama või on õigus keelduda? Üleüldised õigused tava kodanikul sellises olukorras

BB 18.10.2017 21:33 (6 aastat tagasi)

Õigus keelduda tunnistajana ütluste andmisest on kahtlustatava või süüdistatava: alanejal ja ülenejal sugulasel; õel, poolõel, vennal, poolvennal või isikul, kes on või on olnud abielus kahtlustatava või süüdistatava õe, poolõe, venna või poolvennaga; võõras- või kasuvanemal, võõras- või kasulapsel; lapsendajal ja lapsendatul; abikaasal, püsivas kooselus oleval isikul ja tema vanemal, sealhulgas pärast abielu või püsiva kooselu lõppemist (KrMS § 71 lg 1). Tunnistaja võib keelduda ütluste andmisest ka siis, kui ütlused võivad kuriteo või väärteo toimepanemises süüstada teda ennast või KrMS § 71 lõikes 1 loetletud isikuid ja juhul, kui ta on kaastäideviijana või osavõtjana samas kuriteos süüdi või õigeks mõistetud (KrMS § 71 lg 2). Õigus tunnistajana keelduda kutsetegevuses teatavaks saanud asjaolude kohta ütluste andmisest on: Eestis registreeritud usuorganisatsiooni vaimulikul; kaitsjal ja notaril, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti; tervishoiutöötajal ja farmatseudil isiku päritolusse, kunstlikku viljastamisse, perekonnasse või tervisesse puutuvate asjaolude puhul; isikul, kellele on seadusega pandud ameti- või kutsesaladuse hoidmise kohustus (KrMS § 72 lg 1). Tunnistajal on õigus keelduda ütluste andmisest nende asjaolude kohta, mille suhtes kohaldatakse riigisaladuse seadust (KrMS § 73 lg 1).

Inq 18.10.2017 22:37 (6 aastat tagasi)

Aga kui tunnistajalt küsitakse küsimus mis pole seotud kahtlusalusega? Tänan, et võtsite aega mu küsimusele vastamiseks.

BB 19.10.2017 07:48 (6 aastat tagasi)

Tegelikult sina ju ei tea kahtlustuse ulatust ja küsimused mis tunduvad, et pole seotud kahtlustusega on siiski vajalikud.

Puulane 31.10.2017 12:10 (6 aastat tagasi)

Uurija kutsub õe A tunnistusi andma õe B abielulahutuse asjus .Põhjuseks,et B oli telefonis kaugel elavale õele A rääkinud mehe poolt põhjustatud sinikast. Kas tõesti ei saa sellest loobuda,sest uurija hirmutab paragraffide 71-73 ja 3200 eurose trahviga............

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.