Kohtumäärus, makseettepanek

Kri_sto 19.10.2017 07:29 (6 aastat tagasi)

Märtsis 2017 sai võetud AS SMS-laenust kiirlaen summas 2000 € 12 kuuks. Makseraskuste tõttu jäi laenu kuumaksed tagasi maksmata ning asi anti üle ERA Liisingu Inkassoteenustele, kellega sobivas summas maksegraafikut sõlmida ei õnnestunud ning oktoobris 2017 sain kohtult makseettepaneku. Küsimus tekkis makseettepanekus väljatoodud nõuatava summa osas. Põhinõue 2000 €, mõistlik ja aktsepteeritav. Kõrvalnõuded: intress 5,2 % päevas alates lepingu sõlmimise kp märts 2017 kuni laenu tagastamise tähtaeg märts 2018, summas 238,88 € - kas intressi võib nõuda kogu laenuperioodi eest või peaks tohtima nõuda ainult ajani mil võlg anti sissenõudmiseks inkassofirmale? Viivis 0,26 % päevas alates laenulepingus makseperioodi lõppemise kuupäevale järgneval päeval (märts 2017) kuni 5 kuud edasi (august 2018), summas 847,60 € - sellest nõudest ei saa ma üldse aru, mis periood see 5 kuud on, miks arvestatakse viivist selle perioodi eest mida laenulepingus pole? Kas on üldse õigus viivist mingi minu jaoks suvalise ajavahemiku eest, mis pealegi on tulevikus? Menetluskulud 20 € ja riigilõiv 90 € kanti on ilmselt ka mõistlik nõue. Küsimusi tekitasidki kõrvalnõuded, kas need on sellises summas ja selliste perioodide eest aktsepteeritavad.

BB 19.10.2017 08:17 (6 aastat tagasi)

Vaata oma laenuleping üle kas seal on viivise määr kirjas. •Võlaõigusseadusest tulenev viivisemäära nõue: Seadus lubab võlausaldajal nõuda võlgnikult kohustusega viivitamise korral viivist. Viivise arvestus algab arve tähtaja möödumisel ehk kui kohustus muutub sissenõutavaks ning lõpeb arve tasumisega. Lepingulistes suhetes olevad osapooled võivad viivise suuruse kokku leppida lepingus, kuid kui vastav kokkulepe puudub, kohaldatakse seadusest tulenevat viivisemäära. Seadusest tulenev viivisemäär on käesoleval hetkel 8% aastas ning sellele lisandub Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär, mille suurust saab vaadata Ametlikest Teadaannetest ja Eesti Panga kodulehelt. Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär muutub 2 korda aastas – 1. jaanuar ja 1. juuli. Võlasuhete intressimäär on olnud muutumatu alates 2015. aasta 1. jaanuarist. Seega on käesoleval hetkel (2017. aasta) viivise kogumääraks vastavalt seadusandlusele 8,00% aastas (0,02% päevas).

Kri_sto 19.10.2017 08:52 (6 aastat tagasi)

Vabandan veelkordse tülitamise pärast, kõik see keeruline tekst, need protsendid ja arvud minu jaoks liialt segased. Sisestan alljärgnevalt info mis leidsin. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht mis tuli koos laenulepinguga, seal kirjas sedasi: Maksete hilinemisega kaasneb krediidiandja õigus nõuda viivist intressi määras iga maksmisega viivitatud päeva eest. Viivise päevamääraks on 0.13% päevas iga viivitatud päeva eest, viivise aastamääraks on 45.30%. Laenulepingus kirjas: Kui laenusaaja ei tee lepingu alusel saadud laenu ja/või muude maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt viivist lepingus sätestatud intressi määras (eraldi päeva- ja aastamääras vastavalt laenusaaja suhtes viivise nõudmise ajal kehtivale määrale). Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

A 19.10.2017 08:42 (6 aastat tagasi)

Intressi arvutataksegi kuni laenulepingu lõppemiseni, laenulepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kuni lepingu ülesütlemise päevani Hagiavaldust või maksekäsu kiirmenetluse avaldust esitades arvutab avalduse esitaja viivise summaliselt välja kuni kohtule avalduse esitamise päevani ning edasi toimub viivise arvestamine juba kuni nõude täieliku tasumiseni protsendina põhinõudest. Kui viivist on arvestatud 5 kuu eest, siis ilmselt kuni augustinini 2017 (mitte 2018), mil avaldus kohtusse tõenäoliselt esitati. Intressimäär ei saa ilmselt olla 5,2% päevas, kuna vastasel juhul ei oleks intressina nõutav summa mitte 238,88 eurot, vaid ületaks tunduvalt põhivõlga.

Kri_sto 19.10.2017 09:07 (6 aastat tagasi)

Kõrvalnõuetes viivise real kirjas kuupäevad just 2018 aasa osas, täpsemalt 21.03.18-31.08.18. See tekitaski segadust, et miks mingid järgmise aasta kuupäevad ja miks just selline ajavahemik. Kõik need protsendid ja määrad võetud selle kohtu poolt saadetud makseettepaneku pealt. Makseettepaneku saatis kohus mulle eile s.o 18.10.17, nüüd on 15 päeva aega võla likvideerimiseks. Ilmselgelt mul seda võimalust pole, vähemalt mitte kõike korraga. Eeldan, et ka 15 päeva makseettepaneku kättesaamisest on mul aega mingi pretensiooni või vastuse andmiseks? Tahaks lihtsalt veenduda, et kõik need nõude summad mis esimeses kirjas välja tõin on õigustatud, mitte pole huupi suuremaks tehtud.

A 19.10.2017 09:50 (6 aastat tagasi)

Kui nii intressi kui viivise päevamääraks on lepingu järgi 0,13%, siis tekib küsimus, kust on nõude esitaja saanud sellised määrad nagu makseettepanekus. Kui laenu tagastamise lõpptähtaeg on alles tulevikus s.o märts 2018, siis saab kogu laenu ennetähtaegset tagastamist nõuda üksnes juhul kui leping on üles öeldud ning seetõttu saab intressi arvestada üksnes kuni lepingu ülesütlemise päevani, edasi aga üksnes viivist, mida kohtul on võlgniku taotlusel õigust vähendada. Makseettepanekule on võimalik esitada vastuväide 15 päeva jooksul ning sama tähtaja jooksul on võimalik ka kokku leppida nõude esitajaga maksegraafikus, mille siis kohus kokkuleppele jõudes kinnitab. Vastuväite esitamisel läheb asi hagimenetlusse ning seal on siis juba võimalik sisuliselt nõude üle vaielda ning samuti taotleda kohtult viiviste vähendamist.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.