kohtukulude ja teiste nõuete aegumine

kriks 12.02.2018 10:54 (7 kuud tagasi)

Tere! kohtutäiturid nõuavad 2 nõuet. Üks on 2007a dets toimunud kohtu kulud ja teine on kindlustuse nõue mis käis 2009a algul kohtus ja nüüd nõuab seda kohtutäitur. Nii palju kui ise neti avarustest leidsin siis need kohtu kulud peaks aegubud olema ja peaksin tegema kohtutäiturile avalduse. kas see on õige? Ja siis see teine nõue mida kindlustus soovis kahjude katteks. 2009 aasta alguses andis kindlustus selle nõude asja kohtusse. ja kohus siis kinnitas nõude ja hetkel nõuab seda kohtu täitur. Millal selline nõue aeguma peaks? Kas ja kuidas mängib aegumisel rolli vahepealsed seadust muutused aegumiste kohta? ja kui otseselt ei ole kohtutäitur minult nõudnud (kirja või mis iganes nõuet koju saatnud) kas siis ikka kehtib sama seadus või on ehk mingid asjaolud et saaks selle võla aegunuks?

Crosby 12.02.2018 11:20 (7 kuud tagasi)

Mõlemad nõuded peaksid aeguma 2021 aasta märtsis. 2011 aprillis seadust muudeti. Enne seda oli kohtulahendiga tunnustatud tsiviilnõude aegumistähtaeg 30 aastat ja alates aprillist 2011 a 10 aastat. Rakendusseadusega pandi paika, et nende lahendite puhul, mis jõustunud enne seadusemuudatust hakkab märtsist 2011 lugema nullist uus kümme aastat ja aegub siis, kui see täis saab (v.a. juhud, kui vana seaduse kohane 30 aastat enne täis saab, kui see 10 aastat).

juhm 12.02.2018 11:44 (7 kuud tagasi)

Krim asja oma on ikka aegunud. Avaldus kohtutäiturile. Karistusseadustiku paragrahv 82 v 83 oli kirjas see mis tingimustel ja millal aegub. 2007 aasta omale peaks kehtima ka 2007 aastal kehtinud redaktsioon. kuid iegi praegu kehtiva redaktsiooi järgi peaks olema aegunud. kui sa just kohu vahepealset aega vanglas ei viibinud. PS! siin palju samasuguseid küsimusi saanud vastuse. otsi

A 12.02.2018 11:58 (7 kuud tagasi)

Siin ei olnud kuskil juttu sellest, et tegemist oleks kriminaalasjaga.

kriks 12.02.2018 12:48 (7 kuud tagasi)

Lisan vähe täpsustuseks. kohtukulud seoses 1. astme kuriteoga. koos ekspertiiside ja siis kohtu enda kuludega. 2007a dets oli kohus. otsus jõustus 2008a jaan. 2010a sept. vabanesin. Ehk siis see aegumise aeg hakkas tiksuma 2010a sept? edasi oli veel 1a. ja 6kuud tingimised. ja kas see aegumise tähtaeg oli see aeg 7a? olne lugenud siit ja teistest foorumitest. ja olen ka küsinud 4 advokaadilt... ühest vastest ei olekuskilt saanud.

A 13.02.2018 06:29 (7 kuud tagasi)

Jah, nende kulude sissenõue aegus 7 aasta möödudes vangistusest vabanemisest. TMS § 210 Kohtuotsuse või -määrusega kohaldatud kriminaalmenetluse kulude ja kriminaalasjas muude avalik-õiguslike rahaliste sissenõuete täitmisele kohaldatakse käesoleva seadustiku § 204 lõikes 2, § 205 lõikes 1 ning §-des 207 ja 208 sätestatut. TMS § 207 (1) Kohtutäitur lõpetab täitemenetluse rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõudes täitmise aegumise tõttu, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud karistusseadustiku §-s 82 sätestatud tähtaja jooksul. KarS § 82 lg 5 Täitmisele pööratud rahalise karistuse ja varalise karistuse sissenõue aegub, kui rahalist karistust või varalist karistust ei ole sisse nõutud seitsme aasta jooksul kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumisest. Täitmise aegumine peatub võlgniku vangistuses viibimise ajaks.

kriks 13.02.2018 07:05 (7 kuud tagasi)

kas kohtutäiturile avaldust tehes peaks see olema igati nõuetekohane või võib olla ka nö vabasvormis. nt: palun kustutada minu võlg (miski toimiku või selle täitevasja nr) seoses aeagumisega. Ühesõnaga kuidas selle avalduse peaks tegema?

A 13.02.2018 07:50 (7 kuud tagasi)

Vabas vormis.

kriks 13.02.2018 07:55 (7 kuud tagasi)

selge. Tänud

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.