Väljapressimine?

Miiamillamanda 21.09.2018 18:57 (1 aasta tagasi)

Võtsin kunagi Krediidipangast laenu. Jäin maksmisel hätta ja võlgnevus anti üle inkassole, Pandi ka maksehäireregistrisse. Tasusin võla juba mitu aastat tagasi ning peale viimast osamakset sain neilt ka kirjaliku kinnituse, et olen kogu võla tasunud. Ja siis sain korraga juhuslikult teada, et maksehäireregistris on ikka võlg üleval. Kuna krediidipangast sai vahepeal Coop, siis Krediidipangale olen justkui võla tasumud, aga Coop vara või midagi sellist nõuab minult veel 200 euro tasumist. Kui uurisin, mille eest, siis öeldi, et pangal on õigus intressi küsida aja eest, kui mina inkassole juba maksegraafikuga tasumise eest intressi tasusin. Mitte ühtegi teadet, nõuet, kirja või meeldetuletust ei ole ma nendelt saanud. Maksehäireregister ei väljasta mulle ühtegi dokumenti, millel mu võlgnevus põhineks, vaid käsib Coopilt küsida. Coop aga kirjutab, et neil on õigus küsida seda raha. Kuidas siis nii, et lööb päöhe ja lihtsalt terroriseerin läbi maksehäireregistri? Minu teada ei tohi maksehäireregister oma teavet kuvada ilma, et see oleks talle põhistatud. Vastasel juhul võiks ju pahatahtlikult saata iga inimese kohta teate, et ta on mulle võlgu x summa ja maksehäire on nagu väljapressimine- tahad puhast renomeed- maksa. Ehk et küsin targematelt- mida teha? Coopille ei taha 200 eurist kingitust ka nagu teha, aga ühtegi võlgnevuse põhistust mulle ei esitata. Pöörduda Andmekaitseinspektsiooni poole? Justiitsministeeriumi poole? Kohtusse?

Reelika 21.09.2018 20:56 (1 aasta tagasi)

Millega Coop seda põhjendab? Võlale lisati intress ??

Miiamillamanda 22.09.2018 05:17 (1 aasta tagasi)

Inkassofirma: Käesolevaga teatame Teile, et vastavalt Julianus Inkasso OÜ ja Krediidipank Finants AS (edaspidi nimetatud Kreeditor) vahel sõlmitud lepingule nr x volitas kreeditor 7.12.2015 Teie ja Kreeditori vahelistest tehingutest tulenevat varalist nõuet koos kõrvalnõuetega sisse nõudma Julianus Inkasso OÜ. Vastavalt Julianus Inkasso OÜ ja AS Krediidipank Finants vahel sõlmitud lepingu nr x lisale nr y võlgnevus on tasutud ja menetlus lõpetatud. Julianus Inkasso OÜ ei oma 10.07.2017 seisuga .... vastu pretensioone vastavalt eeltoodud lepingu lisale. Ja Coop: Tere! 26. november 2015 on Coop Finants AS (endine Krediidipank Finants AS) lepingu võlgnevuse tõttu üles öelnud ning edastanud kogu nõude menetlemiseks Julianus Inkasso OÜ-le. Jaanuaris 2016 olete sõlminud inkassoga maksekokkuleppe, mille kohaselt pidite tasuma igakuiseid osamakseid summas 150 eurot. Viimane makse laekus Julianuse arvele juulis 2017 ning Julianus inkasso andis Teile teada, et Julianus Inkasso OÜ ei oma Teie vastu pretensioone jättes Teid aga teavitamata, et kohustused viiviste osas tuleb tasuda otse Coop Finants AS-le. Vastavalt Võlaõigusseaduse § 113 (1) võib võlausaldaja rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Käesolevaga teavitan Teid, et Teie võlgnevus Coop Finants AS (endine Krediidipank Finants AS) ees on 20.02.2018 seisuga veel 214.84 eurot, mis koosneb põhinõudele lisandunud viivistest perioodil 26.11.2015-05.06.2017. Ja mida siis arvata? Võlg anti justkui täies mahus inkassole üle ja justkui ikka ei antud ka?

Reelika 22.09.2018 22:50 (1 aasta tagasi)

Viivis on teatavasti kõrvalnõue. Inkassosse läks 7.12.2015 ja võlausaldaja kirjutas "KOOS KÕRVALNÕUETEGA sisse nõudma Julianus Inkasso OÜ", inkasso ütleski, et TASUTUD. Et kõrvalnõuded annan inkassosse ja siis ise pean paralleelselt sellega veel mingit eraldi viivise arvestust? Teiseks VÕS § 415 lg 2 - Kui tarbija on teinud tarbijakrediidilepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse: 1) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; 2) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks. Seega kõigepealt saab tasutuks viivis, järgmisena põhiosa. Kuidas seega saab üldse olla võimalik olukord, kus põhiosa on makstud, aga viivis veel ei ole?

Miiamillamanda 23.09.2018 08:19 (1 aasta tagasi)

Aga kuidas edasi käituda? Ma siiski ei tahaks Coop pangale lihtsalt annetust teha ja tahaksin õiguse ja õigluse maksma panna. Pöörduda kohtu poole krediidiinfos oleva kande ebaseaduslikuks kuulutamise ja kustutamise hagiga?

Reelika 23.09.2018 08:53 (1 aasta tagasi)

Ma alustaks Andmekaitseinspektsioonist.

Miiamillamanda 23.09.2018 10:53 (1 aasta tagasi)

Aitäh! Kirjutasin hakatuseks veelkord krediidiinfosse. Kui midagi mõistlikku ei järgne, pöördun Andmekaitseinspektsiooni poole.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.