Menetlustähtaja ennistamine.

Rixx 11.05.2019 11:15 (1 aasta tagasi)

Tere Probleem siis järgmine. 2015 alustati isiku suhtes täitemenetlust. Kohtutäitur määras menetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu. 25.01.2018 tunnistas Riigikohus kohtutäituri seaduses olevad tasumäärad (KTS § 35 lg 2 ja 3) põhiseadusega vastuolus olevaks. Kuna TMS - is on öeldud, et (1) Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel võib täitemenetluse osaline esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja saab kohtutäitur ennistada tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Tähtaja ennistamata jätmise otsuse peale võib esitada kohtutäituri büroo asukohajärgsele maakohtule kaebuse. Esimese astme kohtu määruse peale kaebuse kohta edasi kaevata ei saa. § 67. Seaduses sätestatud menetlustähtaja ennistamine ning (1) Kui menetlusosaline lasi mööda seaduses sätestatud menetlustähtaja, ennistab kohus tähtaja menetlusosalise avalduse alusel, kui menetlusosaline ei saanud tähtaega järgida mõjuval põhjusel ja tähtaja möödalaskmine ei võimalda enam menetlustoimingut teha või põhjustab talle muu negatiivse tagajärje. (2) Tähtaja ennistamist võib taotleda 14 päeva jooksul, alates päevast, millal käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud takistus ära langes, aga mitte hiljem kui kuue kuu jooksul, alates möödalastud tähtaja lõppemisest. ja kui vaadata TsMS § 67. Seaduses sätestatud menetlustähtaja ennistamine (1) Kui menetlusosaline lasi mööda seaduses sätestatud menetlustähtaja, ennistab kohus tähtaja menetlusosalise avalduse alusel, kui menetlusosaline ei saanud tähtaega järgida mõjuval põhjusel ja tähtaja möödalaskmine ei võimalda enam menetlustoimingut teha või põhjustab talle muu negatiivse tagajärje. (2) Tähtaja ennistamist võib taotleda 14 päeva jooksul, alates päevast, millal käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud takistus ära langes, aga mitte hiljem kui kuue kuu jooksul, alates möödalastud tähtaja lõppemisest. Küsimus siis selline, et kas see Rigikohtu otsus ei kehti enne selle otsuse tegemist algatatud täitemenetlustele või kehtib, ning mis võimalus on põhiseadusega vastuolus olevat tasumäära vaidlustada? Kohtutäituri esimene väide on koheselt see, et kaebuse esitamise tähtaeg on mööda lastud ning kohus läheb ka sama teed, seadust järgides. Parimat.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.