Kohtutäituri tasu

Naine 6.04.2020 14:12 (4 kuud tagasi)

Tere, Sooviks teada, et kui mul on panga ees võlg mida olen ilusasti tasunud, aga läbi kohtutäituri. Nüüd saab põhiosa makstud ja intress ning jäävad viivised. Kas täitur saab panga viiviste eest ka küsida täituritasu?

niplik 7.04.2020 10:20 (4 kuud tagasi)

Saab küll. Viiviste kohta teeb täitur omaette täitedokumendi ja sellel on omaette täituritasu.

y 8.04.2020 13:33 (4 kuud tagasi)

Sa vist vaatad oma maksegraafikut ja arvad et kõik on selles osas tasutud, on nii või?

Reet 18.06.2020 09:30 (1 kuu tagasi)

ebaõige on väide, et täitur teeb viiviste kohta täitedokumendi, sellist asja ei ole. Pank pidi täiturile esitama täitmiseks täitedokumendi koos täitmisavaldusega, milles on fikseeritud, kui suurt summat pank nõuab. Nõue tavaliselt koosneb põhivõlast ja kuni lepingu ülesütlemiseni sissenõutavaks muutunud intressid ja maksetega hilinemisel lisandunud viivised. Peale ülesütlemist saab pank nõuda viivist põhivõla tasumiseni. Täiendavalt võivad olla ka leppetrahvid. Osade kaupa summa tasumisel kustutatakse võlga vastavalt lepingus sätestatud korrale. St võlgnik ei saa ise täitemenetluses otsustada, millise võla katteks ta perioodilisi makseid tasub. Soovitan küsida kohtutäiturilt, kui suur on võla jääk. Olen veendunud, et kui perioodilisi makseid on tehtud kohtutäituri vahendusel, siis on kohtutäitur ka oma tasu proportsionaalselt sealt maha arvestanud.

J. 18.06.2020 14:46 (1 kuu tagasi)

Viiviseid ei saa summaliselt välja arvutada enne, kui põhivõlg on täielikult tasutud. Seega ei saa täitur ka oma tasu viiviste sissenõudmiselt arvestada enne põhivõla tasumist ja viivisesumma väljaarvutamist. Nende lisandunud summade kohta peab täitur võlgnikule ja võla kinnipidajatele tegema uue täitedokumendi. Kuidas muidu võlgnik teab neid maksta või pank/tööandja võlga kinni pidada?

Reet 18.06.2020 20:28 (1 kuu tagasi)

kohtutäitur ei tee uut täitedokumenti, sest täitedokument on ju olemas.TMS § 23 lg 1 Kohtutäitur viib täitemenetluse läbi sissenõudja avalduse (edaspidi täitmisavaldus) ja täitedokumendi alusel. TMS § 56 lg 1 Sissenõudja nõue rahuldatakse koos viiviste ja muude kõrvalnõuetega, mille suurus nähtub täitedokumendist. TMS § 56 lg 3 Viivist arvestatakse kuni enampakkumise või eseme muul viisil müümise päevani või sundvalitsemise lõppemiseni.

J. 19.06.2020 05:56 (1 kuu tagasi)

Sa võtad neid seaduseparagrahve ikka täiesti suvalistest kohtadest. TMS § 56 räägib sissenõude pööramisest materiaalsele varale mitte rahale. Aga kui isikul ei olegi materiaalset vara, mida võla katteks müüa, kas siis viivist ei arvestatagi? Ei ole ju nii. Kohtuotsustes on tavaliselt kirjas viivisesumma kuni kohtuotsuse kuupäevani ja sealt edasi protsentuaalselt kuni põhivõla tasumiseni. Kui põhivõlg tasutud, siis arvestab täitur kohtuotsuse (täitedokumendi) alusel välja viivised ja soovi korral ka enda tasu lisandunud nõudesummalt. Nende kohta peab täitur koostama uued dokumendid – otsus kohtutäituri tasu väljamõistmise kohta (täitedokument) ja täitmisteade võlgnikule ning sissetuleku või pangakonto arestimise aktid võla kinni pidajatele. Lihtsuse mõttes on kõiki dokumente nimetatud siin täitedokumentideks. Ei maksa olla selline tähenärija.

Reet 19.06.2020 07:11 (1 kuu tagasi)

Ma ei soovi olla tähenärija, aga miks eksitada inimest mõistetega ja ei võta suvalisetest kohtadest. Tal on ju mure. Teiseks, ka raha on vara. Ja veel, küsimuse püstitajal oli küsimus võlast panga ees, aga siis ei pruugi täitedokumendiks olla kohtulahend, vaid leping. Lepingu kohaselt on tavaliselt laenusaajal kohustus tasuda laenuandjale üheaegselt lepingust tulenevaid erinevaid summasid ning siis arvestatakse makstuks esimeses järjekorras võlgnevuses oleva lepingu sissenõudmise kulud, seejärel viivis, trahvid, muud tasud ja seejärel tähtajaks tasumata intressid vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasematest võlgnevusest ja seejärel tähtajaks tasumata laenusumma. Sellisel juhul, kui täitmisele esitatud nõue on võlgniku poolt tasutud, küsib täitur sissenõudjalt, palju on viiviseid kogunenud ja kas sissenõudja soovib neid nõuda. Kui sissenõudja soovib ja esialgne kohtutäituri põhitasu ei vasta sissenõudmisele kuuluvale summale, st nõue on suurenenud ja selliselt nõudelt on täituril õigus saada suuremat tasu, siis täitur muudab otsusega tasu suurust ja loomulikult teavitab nõude ja tasu suurenemisest võlgnikku.

J. 19.06.2020 08:52 (1 kuu tagasi)

Jah, ka raha on vara, kuid mitte materiaalne vara, mille kohta käib TMS §56. Raha ei saa enampakkumisel müüa ja sellele ei saa määrata sundvalitsejat. Viivist arvestatakse üldjuhul põhivõla tasumiseni. Ainult siis, kui võlgnikul puuduvad sissetulekud ja võla katteks pannakse müüki tema materiaalne vara, arvestatakse viivist kuni vara müügini. See tähendab, et juhul kui vara müügist ei jätku kogu põhivõla tasumiseks, siis viivist edasi ei arvestata. Teemaalgatajal sellist probleemi vist ei ole. Seega pole tõesti mõtet inimesi eksitada asjasse mittepuutuva infoga.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.