Täitemenetluse peatamine

Kristjan 29.04.2020 22:37 (4 kuud tagasi)

Kui välisriigi kohtulahendi alusel on algatatud täitementlus eestis, siis kui olen välisriigi kohtulahendi võitja (hageja) vastu algatanud samadel asjaoludel uue hagi ning välisriigi kohus on võtnud asja menetlusse, kas selle abil on võimalik täitemenetlus panna seisma, peatada? Kui JAH, siis kui kaua ning mis alustel see täitemenetlus peatatakse...kuni esimese astme kohtuotsuseni või kuni kohtulahend, sh riigikohtuotsus on lõplik? Lühidalt, kuidas ära hoida välisriigi(eu liige) kohtulahendi jõustumine kohtutäituri kaudu eestis. Hetkel olen esitanud vastuhagi ja see on menetlusse võetud algse hageja vastu...kas piisab selle tõendi esitamisest täiturile v pean eestis maakohtust taotlema mingit eraldi sätet menetluse peatamiseks?

Reet 18.06.2020 09:02 (3 kuud tagasi)

ma muidugi ei saa aru, kuidas on võimalik samadel asjaoludel hagi esitada, st miks siis sa ei esitanud juba vastuväiteid ja/või nõudeid selles menetluses, kus sinusuhtes kohtuotsus tehti. Aga vastuseks nii palju, et täitemenetluse peatamise alused on täitemenetluse seadustiku (TMS ) § 46 sätestatud. TMS § 45 sätestab, et kohus võib võlgniku avalduse alusel täitemenetluse peatada või täitmist pikendada või ajatada, kui menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane. Seejuures tuleb arvestada sissenõudja huvisid ning muid asjaolusid, muu hulgas võlgniku perekondlikku ja majanduslikku olukorda. Võid ka uurida, kas on võimalik selles käimas olevas kohtumenetluses, selle väisriigi seadusi kohaldades saavutada jõustunud lahendi täitmise peatamist. Meil nimetatakse seda hagi tagamise abinõuks. Teatud asjaolude esinemisel ei ole välistatud ka sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi esitamine.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.