Ehitusviga peale grantiiaega

Heiki 18.05.2023 11:20 (4 kuud tagasi)

Korteris tuvastati varjatud ehitusviga, mida polnud võimalik ostmisel märgata. Tegemist on varjatud kohas vee sissejooksuga, mis tasapisi puitosa läbi mädandas. Oli mingi takistus ees, mis ei lasknud veel ära voolata. Korter on ostetud 7 a tagasi. Kas on võimalik ehitajalt nõuda selle remondi tegemist? Garantiiaeg on möödas.

J. 26.05.2023 04:56 (4 kuud tagasi)

Pärast garantiiaja lõppu pole ehitajalt enam midagi nõuda.

sizu 26.05.2023 20:30 (4 kuud tagasi)

Arvestades sinu "pikaajalist" kogemust KÜde nõustamisel, on see ikka väga vale vastus. Võlaõigusseaduse järgi on võimalik nõuda ükskõik millise puuduse kõrvaldamist ka peale garantiiaega, kui ostetud kinnisasi ei vasta lepingus kokku lepitule. Muuseas, selline kohustus pakkuda garantiiaega peale ostmist kadus seadustest juba 2015 a-l. Loomulikult võivad pooled alati kokku leppida igsugustes garantiides, aga VÕS reguleerib ka sellest väljaspoole jäävat.

J. 27.05.2023 17:46 (4 kuud tagasi)

Aga palun anna siis küsijale ka need võlaõigusseaduse paragrahvid, millele ta saaks oma nõudmises toetuda.

sizu 28.05.2023 03:52 (4 kuud tagasi)

aa, sa oled nii rumal, et isegi peale viidet VÕSile ei oska sealt välja lugeda, mis seal oluline on küsijale? Loomulikult annan § 218 ja 220 on olulised, sulle teadmiseks :). Loodan, et oskad nüüd oma KÜ-dele ka nõu anda...

J. 28.05.2023 08:25 (4 kuud tagasi)

Tegelikult reguleerib nõuete esitamise tähtaegu hoopis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146, mille kohaselt on tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg üldjuhul 3 aastat ja ehitise puhul töö-võtulepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg 5 aastat. Kui lepingupool on oma kohustusi rikkunud tahtlikult, siis on aegumistähtaeg 10 aastat. Sinu viidatud VÕS § 218, täpsemalt selle lõige 2’1, sätestab vaid seda, et kui lepingule mittevastavus on avastatud kahe aasta jooksul korteri üleandmisest, siis eeldatakse, et see oli olemas juba üleandmise hetkel. Kui viga/puudus avastatakse hiljem, siis peab ostja suutma tõendada, et see ei ole tekkinud juba pärast korteri üleandmist. Kuna antud juhul on korter ostetud 7 aastat tagasi ja ka müüja lisagarantiiaeg on möödas ning ei ole mingit alust eeldada, et müüja on torule tahtlikult mingi takistuse ette seadnud, siis mis minu vastuses, et müüjalt ei ole enam midagi nõuda, valesti oli?

Heiki 5.06.2023 13:25 (4 kuud tagasi)

Tänan. Üks küsimus jäi ikka küsimata. Kas seda, kui töö ei ole tehtud projekti järgi, vaid kuidagi teist moodi - saab nimetada tahtlikuks kohustuste rikkumiseks või mitte? Me ju kõik eeldame, et maja on ehitatud projekti järgi, samas varjatud kohtadesse nägema ei ulatu enne, kui näiteks laudis on eemaldatud.

MIhkel 5.06.2023 16:45 (4 kuud tagasi)

kui garantiiperiood on läbi saanud, võib Teil olla nõudeõigus ehitustööde teostamisel esinenud varjatud puuduste tõttu. Varjatud puuduse avastamise korral on tähtsaks faktoriks kohene reageerimine. Seaduse järgi peab tarbija, kes avastab esemel varjatud puuduse, sellest müüjat teavitama ja sellega koos nõude esitama kahe kuu jooksul puuduse avastamisest. Varjatud puuduste ilmnemisel on teenuse/töö tellijal eelkõige õigus nõuda, et ehitaja vastava puuduse oma kuludega kõrvaldaks. Kui ehitaja sellest keeldub, võite puuduse ise kõrvaldada ja nõuda, et ehitaja hüvitaks teile tekkinud kahju.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.