Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Alusetu rikastumine

Reelika 14.04.2019 16:04 (5 paeva tagasi) vasta...

Nii on..ehk õiguslik alus on olemas ja ei saa rääkida alusetust rikastumisest

jr 14.04.2019 15:57 (5 paeva tagasi) vasta...

Riigikohus on ühes 2012. aasta otsuses (kohtuasi nr 3-2-1-174-11) märkinud, et korteriühistu ja tema liikmete vahelisi suhteid korteriühistu majandamisest tulenevalt tuleb käsitada tehingulise suhtena ja seetõttu on korteriühistu nõuete aegumistähtaeg kolm aastat. Majandamiskulud korteriühistuseaduse mõttes kujutavad endast korduvaid/perioodilisi kohustusi ja seetõttu algab iga üksiku kohustuse aegumistähtaeg selle aasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutus sissenõutavaks. Kommunaalmaksete tasumise kohustusest tulenev nõue muutub sissenõutavaks korteriühistu poolt esitatud arvel näidatud maksetähtaja möödumisel. Seega näiteks juhul, kui tasumata arve maksetähtaeg möödus 2010. aasta mais, siis algas sellest arvest tuleneva nõude aegumistähtaeg 31.12.2010 ja korteriühistul on aega võlanõudega kohtusse pöörduda kuni 31.12.2013.

y 14.04.2019 15:55 (5 paeva tagasi) vasta...

me ei mõtle ise vastuse teksti välja vaid leiame neid kohtumaterjalidest ja advokaatide vastustest analoogsetes kaasustes. Nii et lõpeta see ühe ja sama asja kirjutamine...ei saa aru ja ei saa aru..mis see meie arusaamine asjasse puutub, paistab et paljud ei ole ka ennemalt nagu "aru saanud" ja sellised asjad ilmuvad otsingumootoris internetist kohtukaasustest välja. Otsi ikka ise ka Reelika, leiad vast sama ja lõpeta see jauramine ...y kirjutaja ei saa aru, asi ei ole veenev kui on ikka paljusid siin foorimis mitteosalevaid juriste kes ka pole "aru saanud"

Laenu kaastaotleja õigused

julius 14.04.2019 15:50 (5 paeva tagasi) vasta...

Esimese asjana küsin - kas te olite korteri ostmise hetkel abielus? Kui ei, siis ostis korteri see, kelle nimi on ostu-müügi lepingul. Kui olite abielus, siis on see sõltumata sellest, kelle nimi on lepingul - abikaasade ühisomand. Esimesel juhul olid sa üks suvaline inimene, kes maksis ühe teise inimese korteri laenu. Tegid seda vabatahtlikult ja seda võib võtta kingitusena. Laenu kaastaotlejal tekivad kohustused panga ees, kuid ei teki mingeid õigusi sellele kinnistule, mis osteti. Mis on alusetu rikastumine? VÕS § 1027. Alusetu rikastumise mõiste: Isik peab käesolevas peatükis sätestatud alustel ja ulatuses andma teisele isikule välja temalt õigusliku aluseta saadu. Ütle - milline osa teie suhtest oli ilma õigusliku aluseta? Kõik lepingud sõlmiti notaris.

Alusetu rikastumine

y 14.04.2019 15:49 (5 paeva tagasi) vasta...

VÕS § 190 lõike 1 punktile 1 või 2 välistatud, peab teine lepingupool hüvitama esemele tehtud vajalikud kulutused. Muud kulutused tuleb lepingupoolele hüvitada vastavalt alusetu rikastumise sätetele, kui teine lepingupool on kulutuste läbi alusetult rikastunud. Samuti leidub viiteid alusetu rikastumise regulatsiooni kohaldatavuse VÕS eriosas: oi ja ongi lepinguline suhe ...oih ja ongi keegi teinud lepingulises suhtes kulutusi milles võlgnik ei osalenud ning "rikastus alusetult" ehk sai parendused nt. kortermajale mis tõstsid tema kinnisasja hinda maksmata. alusega rikastumise mõistet seadustes kohe mitte ei leia, see vast Reelika filosoofia. No olin loll ja otsisin ikkagi. Õnneks me siin oma jututoaga jõudsime seisukohale, et vahet pole - kui vaadata ajatelge, siis 2016 aasta veebruaris sissenõutavaks muutunud viimane maksmata makse 2013-2015 KÜ nõude paketis, siis Kristil jookseb aegumisele tuginemine liiva, KÜ paistab et üritas sinnani maksimaalselt kohuväliselt asjale positiivset tulemust saavutada ja andis tõesti viimsel seaduslikul tärminil asjale kohtuliku käigu. Pealegi nagu ma loen seadusest- aegumisele tuginemist saab nõuda aga kohus ei tarvitse seda arvesse võtta ja sellised parasiidid tavaliselt kohtus saavutavad küll maksimaalsest väiksema summa peale kokkuleppeid kui võlgnik vastu vedrutab. Aga Reelike lõpeta õpingud ja tee siis ettepanek seda "alusega rikastumist - lepingu mittetäitmisel viljelema hakata. eks selline tagurpidi filosoofia juurutamine võtab aega, aga "kabudele " absurdsus meeldib ja kui "kohtunike" pead veerema on hakanud nagu käkre lubas , siis võtavad Reelika jur.konsultandiks. Küll aga on lepingulises suhtes alusetu rikastumine ikka olemas, loe uuesti üleval pool, pole aga tõesti kuskilt välja potsatamas seda Reelika terminit. Kristi aga luftita sajalisi või muidu läheb elamine oksjonile

Töötamine lihavõtepühadel.

Reelika 14.04.2019 15:41 (5 paeva tagasi) vasta...

Tere. On. Tulenevalt TLS § 45 lg 2-st tuleb maksta kahekordset töötasu

Alusetu rikastumine

Reelika 14.04.2019 15:37 (5 paeva tagasi) vasta...

Loe oma väidet ise.."Samuti on seaduses kirjas ka et lepingulistes suhetes ÜLDISELT ei kohaldata alusetut rikastumist, seega mida ei tehta ÜLDISELT ei tähenda et ei võida kohaldada erandkorras". See näitab ilmekalt et sa ei ole aru saanud, mida alusetu rikastumine tähendab. Alusetu rikastumine tulebki ju kohaldumisele üksnes lepinguvälistes suhetes ehk siis need suhted, kus LEPINGUT EI OLE. Kui leping oleks olemas, siis nõuad asju lähtuvalt lepingust ju..

Reelika 14.04.2019 15:14 (5 paeva tagasi) vasta...

Sa ei saa jätkuvalt aru alusetu rikastumise mõistest ja sisust. Rikastumine on alusetu siis kui sul puudub igasugune puutumus asjasse, ei ole sul lepingut, kust kohustused tuleneks, ei ole ka seadus pannud mingeid kohustusi, ei tulene need ka mingist muust õigusaktist või korteriühistu põhikirjast vms..ehk kokkuvõtvalt sa ei ole selle asjaga kuidagi seotud. See on ALUSETU rikastumine. Ja kuna mingit lepingut ei eksisteeri, millest mingid kohustused (ja ka õigused) tuleneks, siis saabki rakendada VÕS-s olevaid alusetu rikastumise sätteid. Küll aga ei ole need sätted enam kohaldavad, kui inimesel on asjaga mingi puutumus, tal on leping. Selle lepinguga on ta võtnud omale kohustused jne. See on ALUSEGA rikastumine. Ehk siis kokkuvõtvalt (üldiselt ja primitiivselt) kui on leping siis alusega (aluseks ongi see leping), kui lepingut pole siis alusetu (ehk alust ehk lepingut pole).

y 14.04.2019 14:30 (5 paeva tagasi) vasta...

miks nüüd on KÜ-l otsene pandiõigus ja korter on iseenesest tagatiseks kõigile nõuetele mis tekkivad, pole enam võimalik et KÜ jääks täitsa paljaks on veel seadusega tagatud % KÜ nõuete katteks kui võlgniku nõudeid ei kata ka korteriomandi väärtus. asi pole enam nii lootusetu tegutseda on vaja. KÜ - le on ju seaduslikke tagatisi ja jõudu juurde antud.

y 14.04.2019 14:21 (5 paeva tagasi) vasta...

kuule filosoof ...kui miski on alusega siis kus see vaide koht on . on õigus vett saada isegi kui ei tasu, on õogus vettpidavat katust saada teiste tasutud remondiga...tere talv ma ei maksa millegi eest aga saan teiste tasutud parendused õigusliku alusega, see on nagu lapiku maa teooria. iseenesest tore filosoofia ning kui ühistu teebki käki ja esitab alusetu rikastumise hagi - koos võlgnevuse nõudega, siis jah teemaalgataja tuleb selle filosoofiaga lagedale, et ma küll ei tasunud aga parenduste omanik olen "õigusliku alusega". tegelikultr pääsu antud asjas niikuinii ei ole, sest aegumisele siin tugineda ei saa. sest nagu teemaalgataja kirjutab esitati kiirmaksekäsu menetlusse 2013-2015 aastate eest esitatud arved - siin vaevalt ühistu üldse hilines, usun et tähtaegu järgiti täpselt ning kui arvestada detsember 2015 arve tuleb tasuda jaanuari kuskil 20- 24 kuupäeva vahel ning nõue esitati kogumina ning ON menetluses, siis aegumisele saaks tugineda alles kui kolm aastat on lihtsalt niisama istutud ja ka sissenõutavaks muutumisest ehk kui detsember 2015 arve tasumata jätmisest on ka mõistlik aeg möödas, siin aga esitati kiirmaksemenetluse hagi, eks selle menetlusse võtmine võttis kaks nädalat kuni poolteist kuud aega, siis saadeti vastamiseks dokumendid teemaalgatajale ja see siis vastas , asi on jõudnud juba üldmenetlusse ning kuna kiirmaksekäsumenetluses pole vahet mis seal põhjuseks kirjutada, loeb et nõuet ei tunnista (võid kirjutada ka põhjuseks et ämm mängis pidevalt pere rahad kasiinos maha. Põhjus seal ei ole oluline, asi ON võetud üldmenetlusse, seega tuleb parasiidil katsetada uuesti oma aegumisele viitamist ja kas seal on ka lisaks alusetu rikastumine v i "alusega rikastumine " (hõk sic...) siis vahet pole. Kohtul on kaalutlusõigus, ka on selgusetu kas parasiidist "ajuhiiglane" ka peale 2015 aastat edasi parasiteerib teiste maksjate kulul või on midagi ka aegajalt tasunud. Usun et siit saadud toreda nõuandega, tugineda alusega rikastumisele tekib kohtul kohe tore meelelahutus, sellisest ootamatust mõttevälgatusest. Samuti on seaduses kirjas ka et lepingulistes suhetes ÜLDISELT ei kohaldata alusetut rikastumist, seega mida ei tehta ÜLDISELT ei tähenda et ei võida kohaldada erandkorras...aga usun et KÜ siin vaevalt midagi ilma juriidilise abita ise tegi et oleks tähtaegu mööda lasknud. kui ikka peaaegu kolm aastat anti omavahelises võlamenetluses aega kohtuta võlgnikul ära maksta 2013-2015 aastate koondarve ja siis mindi alles kohtusse, tuleb see isegi hagejale kasuks, saab näidata, et viimase võimaluseni üritati kohtuvälisele kokkuleppele saada aga parasiit venitas kummi, nii et Kristi - palka Reelika sinna "lameda maa teooriat" koos alusega rikastumist jurama ning vaata kuidas kohtunikul meelekohas veresooned tuikama hakkavad. ...

14.04.2019 13:47 (5 paeva tagasi) vasta...

Kahjuks on õigus ja õiglus kaks eri asja. Inimene on sisuliselt varastanud kaasliikmete tagant, omanud kinnisvara, aastaid sinna kaasvarasse sentigi panustamata, rääkimata oma kommunaalide maksmisest. Võlglaste elu on liialt kergeks ning samas võlgade sissenõudmine liialt keerukaks tehtud, kohtumenetlused ja raha kättesaamised ülimalt pikaajalised.

Reelika 14.04.2019 12:15 (5 paeva tagasi) vasta...

Tee vahet ALUSETU rikastumisel ja ALUSEGA rikastumisel. Teemaalgataja võis saada tasuta hüve ja rikastuda, aga tema rikastumine oli alusega :)

Reelika 14.04.2019 12:08 (5 paeva tagasi) vasta...

Ise ju väitsid, et tegu olevat sinu meelest alusetu rikastumisega. Alusetu rikastumine on teatavasti see kui oled saanud midagi õigusliku aluseta, lihtsalt niisama. Sellest tulenevalt saabki väita, et sinu arvates korteriomanikul kommunaalkulude tasumise kohustust polnud (sest sinu väidete kohaselt alusetu rikastumine, õiguslikku alust pole, seega ka kohustust tasuda polnud). Sest kui oleks olnud, oleks olnud ka ÕIGUSLIK ALUS (ehk siis tal oleks olnud kohustus need tasuda). Alusetu rikastumine on aga juhul kui ÕIGUSLIKKU ALUST pole. Hageda tuleks nii nagu ikka kõiksugu võlgnevusi.

y 14.04.2019 10:17 (5 paeva tagasi) vasta...

Loe ikka tekst läbi ja näita kus on kirjutatud et on "mitteühistu liige" ja kus on kirjas et ei olnud kohustust maksta. Kuna on ise ühistu liige ja EI maksa ega osale, kuid teised maksavad , osalevad ning ka tegutsevad ehk kulutavad oma makstud raha ning mittemaksja saab tehtud hüved tasuta - siis kuidas seda nimetada....ehk siis seletate täpselt üle kuidas korteriomanik saab kortermaja juures tehtavaid hüvesid neis osalemata tarbida ja olla ühistu liige ning maja kaasomanik rahaliselt osalemata - kuidas teie siis hagedes seda nimetate...samuti iga makstud arve loetakse esimese mittemakstud arve katteks makstuna - seega aegumist niikuinii ei saagi toimuda aga noh see on teine teema....G tore et siin juura teadmistega inimesed leiavad et üks korteriomanik, ühistu liiga ja kinnistu/elamu kaasomanik saab hüvesid tasuta ning pole alusetu rikastumine, kui sinu kinnisasja väärtus paraneb või säilib...panege siis nimetus mis alusel teie siis seda parasiiti hageksite...ootan ehk pin ka miskit uut

Reelika 13.04.2019 22:12 (6 paeva tagasi) vasta...

Ma jään ikkagi enda seisukoha juurde. Alusetu rikastumine on see, mis on saadud õigusliku aluseta (VÕS § 1027). Kuidas on võimalik saada tasuta teenuseid, remonte ilma õigusliku aluseta? Kuidas on võimalik olla mitte ühistuliige? Kuidas on võimalik, et talle need kohustused ei laienenud? Teiseks sa räägid iseendale vastu, esimeses lauses väidad, et osutati tasuta teenuseid ja inimesel ei olnudki kohustust nende eest maksta ehk siis oli alusetu rikastumine sinu arvates. Aga järgmises lauses räägid juba pahatahtlikkusest, mis iseenesest viitab selgelt sellele, et inimesel mingi kohustus need hüved kuidagi kompenseerida siiski oli.

Y 13.04.2019 21:06 (6 paeva tagasi) vasta...

Vahe ikkagi on - ühistute maksmine ei ole vaid võlaõiguslik suhe , makse ja teenus vaid tasuja on ka ise ühistu liige, seega tasumata maksetega võrdeliselt saab võlgnik teenuseid ja remonte tasuta ehk ongi alusetu .rikastumine. Pealegi on kohtu otsustada kas ühistu liige kes pahatahtlikult lihtsalt ei osale maja haldamisel saabki tugineda aegumisele. Sse kolm aasta aegumine ei ole otseselt kuskilt otsast kindel, vaid kohtuvaidluse korral saab sellele tugineda. Ka ei pea algatama ühistu mingit korteriomandi Võõrandamist nüüd on otse võlgnevust kattev nõue olemas ühistu kasuks ja läbi täituri saab korteri müüa oksjonil ühistu nõude katteks. I

Laenu kaastaotleja õigused

Olle 13.04.2019 20:07 (6 paeva tagasi) vasta...

Olukord paistab sinu jaoks pehmelt öeldes keeruline. Notar oleks pidanud sind takistama laenu kaastaotlejaks olemisest? See, et sa teise inimese korteri laenu maksid, oli ikka sinu enda valik. Kui nüüd tüli majas ja muud üle ei jää, siis soovitus mõne advokaadi poole pöörduda, et üritada veel midagi päästa. Kui suhted nii keerulised ei ole, siis sinu asemel eriti ei rapsiks.

Alusetu rikastumine

Olle 13.04.2019 19:53 (6 paeva tagasi) vasta...

Alusetu rikastumise osas tuleb eelkõnelejaga nõustuda.

Reelika 13.04.2019 19:18 (6 paeva tagasi) vasta...

Minu arvates tegu pole alusetu rikastumisega, vaid tegu täiesti tavalise võlasuhtega, kus üks osapool ei ole oma kohustust täitnud. Alusetu rikastumine oleks see siis kui kohustus kui selline puuduks. Toon näite..hakkad mingit teenust tarbima, sõlmid selleks lepingu. Ühel osapoolel on kohustus teenust osutada, teisel kohustus selle eest maksta. Mõlemal on KOHUSTUSED. Nüüd oletame, et maksad mitu kuud ette ja siis mõne aja pärast saad kuskilt parema pakkumise ja vahetad teenusepakkujat ja lõpetad selle senise lepingu, siis see ettemaks oleks alusetu rikastumine, sest nende kuude eest, mil ta teenust ei tarbi enam, nende kuude eest tal ei ole kohustust ka tasuda..Või teine näide, on sõlmitud järelmaksu ehk laenuleping, mõlemal osapoolel jällegi omad kohustused, üks annab laenu, teine tasub selle kasutamise eest jne. Oletame, et inimesel selle tasumiseks sõlmitud pangaga püsimaksekorraldus, et panga arvelt iga kuu automaatselt see summa maha läheks. Ja ühel hetkel saab laen tasutud, kuid püsimaksekorraldusega kantakse edasi iga kuu summa sellele järelmaksu andjale. Siis see, mis ta peale lepingu lõppemist on saanud, on alusetu rikastumine, sest kohustust kui sellist enam sellel laenusaajal polnud. Tulles tagasi teemaalgatuse juurde, siis ilmselge on, et ühel oli kohustus osutada teenust (prügivedu vms) ja teisel selle eest maksta. Mingit alusetult rikastumist küll ei paista...

Laenu kaastaotleja õigused

Kr 13.04.2019 18:11 (6 paeva tagasi) vasta...

See tehing ei pruugi notari vaatevinklist üldse ebaõiglane tunduda, kuna tema ju ei tea kes ja kuidas laenu teenindama kavatseb hakata. Näiteks kui elukaaslane tegi esimese sissemakse, siis on igati ootuspärane, et tema hakkab ka ostetava vara omanikuks. Otsi korteri ostuleping üles ning loe mis seal kirjas on.

fyne 13.04.2019 17:14 (6 paeva tagasi) vasta...

Elukaaslastel ei lähe kuidagi vara pooleks ainult abielus olevad inimesed vastutavad võrdselt ja jagavad ka võrdselt. Sisuliselt sa kinkisid oma elukaaslasele korteri ja see ei saa olla kuidagi "ühine". Kuna tegemist polnud mingi pettusega ja sa vabatahtlikult maksid, siis ei saa olla kuidagi tegemist ka alusetu rikastumisega.

Anna 13.04.2019 14:58 (6 paeva tagasi) vasta...

Ei saa aru, mida sa tahad? Laenu tagasi? Kui te olite/ olete elukaaslased siis läheb vara pooleks, olenematta sellest kes laenu maksis. Pead tõestama, et elasite ikka koos. Ja see kelle arvelt ja mida kui palju maksti eihuvita kedagi

Pangahoiuse jagamine - lahutus ja abieluvaraleping

bezi 13.04.2019 13:13 (6 paeva tagasi) vasta...

aga loe lepingut - kui seal on kirjas, et igaühe pangakonto on tema enda lahusvara, siis mingeid jääke ei jagata. Tavaliselt on varalahususe puhul igaühe konto tema enda oma, nii et pole vaja teise inimese raha kallale kippuda.

Katrin 13.04.2019 12:58 (6 paeva tagasi) vasta...

Kas saate täpsustada, millele tugineb väide, et pangakontode jääki ei saa jagada.

Alusetu rikastumine

Olle 13.04.2019 12:13 (6 paeva tagasi) vasta...

Nõuded võivad olla aegunud, kui sa üldse midagi tasunud ei ole. Kui aga mingist hetkest midagi makstud on, kõik enam nii lihtne ei ole. Nii, et võta seda arvesse ja ei tasu selles aegumise vastuväites liiga kindel olla - võid kokkuvõttes ikka kaotajaks jääda. Sõlmi parem mingis osas kompromiss, siis vast ei hakata su korteri sundvõõrandamisele veel mõtlema.

Kortermaja probleemid

y 12.04.2019 17:26 (7 paeva tagasi) vasta...

teatada ebaseaduslikest komminikatsioonide muudatustest KOV-i, küll pannakse projekti tegema ja seadustama ning selleks et kaasomandil muudatusi seadustada peavad olema teiste kaasomanike nõusolekud, siis lahendate

Alusetu rikastumine

y 12.04.2019 17:22 (7 paeva tagasi) vasta...

Kohtus saab aegumisele tugineda ja siis kohus otsustab, kas aegumist kohaldada. Pealegi pole see selliste tasumata jäänud asjade juures nii otsene, et üle kolme aasta vanad maksed ja siis kohe aegunud, loeb ka see et olete nende maksete tasumata jätmisega alusetult rikastunud ja see rikastumine toimub siis kui nende tasumata maksete ajal tehtud rahadega midagi tehakse ja see kindlasti aegunud ei ole. 2015 aasta rahade kasutamise üle otsustati vast 2016a. koosolekul ja siis võibolla hakati neid summasid kasutama alles 2017/18 aasta remondil ning siin pole miski aegunud, kohus paneb võlgniku maksma nagu nalja. täiesti õigesti tegi kes soovitas - alusetu rikastumise sisse tuua, kes muidu parasiidist ikka jagu oleks saanud, lõpuks võtaks korteri võlgade katteks - saab "käotütrest" lahti, või tema tugineb aegumisele.

Pangahoiuse jagamine - lahutus ja abieluvaraleping

mici 12.04.2019 15:58 (7 paeva tagasi) vasta...

kui lepingu sõlmimisel jagati ühisvara, siis pangakontode jääki ei saa jagada, sest jagamine toimub vastavalt lepingule ehk reeglina iga isik on oma konto valdaja.

täitur ja miinimumpalk

ryme 12.04.2019 15:55 (7 paeva tagasi) vasta...

otsi endale tasuvam töö ja maksa võlad ära või pane hambad varna!

Alusetu rikastumine

CC 12.04.2019 15:52 (7 paeva tagasi) vasta...

on jah huvitav, et KÜ juhatus pole oma hoolsuskohustust täitnud ja õigeaegselt võlga nõudma hakanud. MIna olen kohe kui 3 kuud täis tiksub, ilma ühegi hoiatuseta kiirmaksekäsu sisse andnud ja lasknud võlgnikul nii riigilõivu, menetlustasu kui viivised kinni maksta. Mis puutub aga Kristi küsimusse, siis on jah - aegunud, kuid eelmise vastaja põhjendustega saab tõesti nõuda, et selline parasiit oma korteri maha müüks või sundida teda kohtuotsusega müüma.