Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

pensioni II sammas

rp 28.10.2020 12:03 (3 paeva tagasi) vasta...

Vanaduspensionär võiks oma II samba kogumise lõpetada, kuid pankurid moosivad et ta edasi koguks, kuni surmani. Pensionär, kes käib tööl ja ei ole oma teist sammast lõpetanud, tema palgast peab tööandja 2% kinni kohust. pens.kindlustust ja riigile maksma. Riik võtab selle pensionäri I sambast 4% osa ära ja liidab sellele palgalt makstud 2% osa ning kannab töötaja II samba fondi. See pensionär saab tänaseni vähem pensioni kätte kui võiks saada koos II samba maksetega.

täitemenetlus

runo 27.10.2020 21:35 (4 paeva tagasi) vasta...

Sel juhul rikub täitur praegu seadust. Laske kindlasti juristil dokumendid üle vaadata ja vastus koostada. Kahjuks on enamus täitureid valmis ära kasutama inimeste teadmatust ja oma võimupositsiooni raha omastamiseks. Inkasso seda enam.

peeter 27.10.2020 11:42 (4 paeva tagasi) vasta...

vaatasin veelkord dok üle ja kui kohtu poolt kinnitatud nõue tasutud, esitas täitur nõude lisandunud viiviste kohta, mis ka makstud sai, lõpetati ja nüüd ikkagi inkasso nõuab just sedasama summat täiendavaid viiviseid ja ongi juba täitemenetlus alustatud teist korda sama kohtuotsuse alusel ja nende täiendavate viiviste osas, mis makstud kui täiendavad viivised peale võla tasumist ja veel kirjas on, nendele viivistele lisatakse omakorda veel viivised, niikaua kui lisandunud viiviste *võlg*makstud. ei saa aru.

pensioni II sammas

noo 27.10.2020 09:24 (4 paeva tagasi) vasta...

pensionisamba makse peab tööandja inimese töötasust kinni, kui inimene on II sambaga liitunud, ja maksab maksuametile ära. Või mida sa küsid?

täitemenetlus

peeter 26.10.2020 14:27 (5 paeva tagasi) vasta...

tänud vastuste eest, plaanin juristi poole pöörduda.

J. 26.10.2020 09:10 (5 paeva tagasi) vasta...

Kui menetlus lõpetati seoses sellega, et nõue on rahuldatud, siis ei või sama kohtuotsuse alusel seda uuesti alustada. Kui inkasso soovib veel midagi nõuda, siis peab ta pöörduma uuesti kohtusse. Samas võib tegemist olla ka täituri apsakaga, et ta lõpetas menetluse liiga vara, küsimata võlausaldajalt, kas too soovib sisse nõuda ka kohtuotsusega määratud viivised. See on ainult oletus ja täpsema nõu andmiseks oleks vaja näha kohtuotsust ja täitedokumente. Soovitan pöörduda nendega mõne juristi poole. Ka võlanõustajad peaksid oskama aidata.

peeter 26.10.2020 09:02 (5 paeva tagasi) vasta...

täsemalt siis, täitetoimik...otsus...täitemenetluse lõpetamise otsus võlgnevuse kogu nõude suurus...täitemenetluse aluseks olnud nõue on täidetud, 48 lg1 p3.

vastuväide

niplik 26.10.2020 08:55 (5 paeva tagasi) vasta...

Kohtutäitur täidab kohtuotsust ja ainult seda, mitte inkasso eratellimust. Inkassofirmal ei ole MITTE MINGIT õigust nõuda et kohtutäitur nende tellimust selliselt täidaks. See mida inkasso kohtusse andes arvutas või arvutamata jättis ei ole siinkohal teema. Kui täitemenetlus lõpetati ja Teil on selle kohta kinnitus siis mingil juhul ei tohi sama kohtuotsuse põhjal hakata lisaraha võtma ainult sellepärast et inkasso midagi tahab. Kui täitur üritab tõesti mingit lisaraha võtta siis see on ametialane kuritegu. Kui oleks tegemist seaduspärase viivisega siis on teine asi, seda võib võtta ja see arvutataksegi siis kui kogu nõue on makstud.

täitemenetlus

peeter 26.10.2020 08:50 (5 paeva tagasi) vasta...

täitemenetlus lõpetati võla tasumise tõttu paragrahf 48 lg 1 p 3 alusel.

J. 25.10.2020 21:16 (6 paeva tagasi) vasta...

Ja mis seal määruses kirjas on, mis puhul täitemenetlus lõpetatakse?

Peeter 25.10.2020 19:40 (6 paeva tagasi) vasta...

Jaa sain täitemenetluse lõpetamise määruse.õ

J. 25.10.2020 19:04 (6 paeva tagasi) vasta...

Kas said täiturilt menetluse lõpetamise teate? Võib-olla oli asi selles, et kohtu poolt oli välja mõistetud ka viivis kuni võlgnevuse tasumiseni. See arvutatakse välja alles siis, kui kohtuotsuses märgitud summa on täielikult tasutud.

Nõuded volitusele

J. 25.10.2020 13:09 (6 paeva tagasi) vasta...

Ühistule esitatav volitus võib olla lihtkirjalik, kuid peab olema originaal. Mingit fotokoopiat ühistu tunnistama ei pea ega saagi. KrtS § 22 lg 5 - "Üldkoosolekul võib osaleda korteriomanik ise või tema esindaja, kelle esindusõiguse olemasolu on kirjaliku dokumendiga tõendatud." Volitused on üldkoosoleku protokollide lahutamatu osa. Kui volitus on antud tähtajatult, siis tuleb protokollile lisada koopia ja märkida juurde, millise protokolli juures säilitatakse originaali. Lisaks veel, et korteriomanik peab ühistule teatama oma kontaktandmed (telefoninumbri või e-posti aadressi). Kui korteriomanik elab mujal, siis on ta kohustatud ühistule teatama ka oma tegeliku elukoha aadressi (KrtS § 46 lg 2). Kui korteriomanik ei ole isiklikult viibinud mitte ühelgi üldkoosolekul, mistõttu ühistul puudub võimalus volituse allkirja õigsust kontrollida, siis on ühistul õigus nõuda volituse juurde isikut tõendava dokumendi koopiat või digiallkirjastatud volitust.

täitemenetlus

peeter 25.10.2020 13:05 (6 paeva tagasi) vasta...

kirjutasin pikemalt vt.vastuväide, võllg kohtust läbi käinud, täitemenetlus lõpetatud, sest makstud nii nagu nõue oli, täitemenetlusseaduses ju kirjas, et mitu korda ühe ja sama kohtuotsuse kohta ei tohi täitemenetlust alustada. nii tuleb viimaks paari aasta pärast jälle teade, et alustame aga uuesti, sest raha jäi ikkagi väheks.täitur võttis palgast ja isegi kandis enammakstud raha arvele tagasi ja kõik lõpetatud, ei oska seisukohta võtta. hea kui keegi nõu annaks, ei tahaks tervet tonni jälle maksta, 900 oli, 1900juba makstud....

vastuväide

peeter 25.10.2020 12:57 (6 paeva tagasi) vasta...

soovin esitada vastuväidet kas kohtitäiturile-või inkassole või hoopis asi kohtusse esitada hagi,,mul võlg kohtust läbi käinud, makstud kõik ja täitemenetlus lõpetatud mõni aeg tagasi. nüüd inkasso tahab, et täitur sama kohtuotsuse alusel uuesti võlga nõuaks, sest inkasso olevat valesti arvestanud kui kohtusse andis. 900 oli, makstud kokku 1900millegagi ja nüüd tahetakse veel üle viiesaja.

J. 24.10.2020 17:21 (7 paeva tagasi) vasta...

Oleneb kellele ja mis puhul vastuväidet esitada soovitakse.

täitemenetlus

J. 24.10.2020 17:19 (7 paeva tagasi) vasta...

Täitemenetluse uuesti alustamiseks tuleb see eelnevalt lõpetada. Seda saab teha sissenõudja avalduse alusel. Kui nõue jääb tegelikult täitmata ja sissenõudja ei ole nõudest kirjalikult loobunud, siis võib igal ajal täiturile uuesti avalduse esitada täitemenetluse algatamiseks. Selline olukord võib tekkida näiteks juhul, kui võlgnikuga sõlmitakse kokkulepe nõude vabatahtlikuks täitmiseks, kuid võlgnik ei pea kokkuleppest kinni. Tavaliselt aga võlausaldajad nii lahked ei ole.

KÜ juhatuse liikme kohustused

noo 23.10.2020 09:26 (8 paeva tagasi) vasta...

küsiti ju, ainult et teemaalgataja pole suvatsenud selgitada.

Egert 22.10.2020 15:52 (9 paeva tagasi) vasta...

Seadus on küll toredasti ümber kirjutatud, aga küsiks ka esmalt, et mis juhtus??

22.10.2020 08:12 (9 paeva tagasi) vasta...

Ei ole seadustes aega kirjas. Avariiremondi puhul tuleb teavitada juhatust ja kui see vedu ei võta, siis ise lasta asi korda teha ja KÜ-lt raha nõuda, kui avarii oli seotud maja üldosaga (ühine torustik, katus vmt). Korteriomandi- ja korteriühistuseadus. § 24. Juhatus (1) Juhatus on korteriühistu juhtorgan, kes esindab ja juhib korteriühistut. Korteriühistu juhatusele kohaldatakse lisaks käesolevas seaduses sätestatule mittetulundusühingute seaduse § 26 lõikes 2 ning §-des 27–29 ja 32 mittetulundusühingu juhatuse kohta sätestatut. § 37. Kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikud toimingud (1) Korteriomanikul on õigus teha kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste korteriomanike ja korteriühistu nõusolekuta ning ta võib nõuda korteriühistult vajalike kulutuste hüvitamist. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud toimingute tegemise võib otsustada ka korteriühistu juhatus, kui viivitamine tekitaks kaasomandi esemele olulist kahju.

Varjatud vigade ülestunnistamine

J 21.10.2020 19:26 (10 paeva tagasi) vasta...

Mootoris oli sees midagi katki mis oli lapitud aga kohe laiali lendamas

KÜ juhatuse liikme kohustused

Maris 21.10.2020 19:18 (10 paeva tagasi) vasta...

Mis see avariiolukord on? Toru lõhkes või mis? Kui juhatus passiivne, ehk aitad abi otsida, kui vajalikku infot valdad.

Varjatud vigade ülestunnistamine

Blond 21.10.2020 19:15 (10 paeva tagasi) vasta...

Aga...mis juhtus, et mootor kokku jooksis? Mootoririhm läks?

la aegumine ja kohtutäitur

Reelika 18.10.2020 15:04 (13 paeva tagasi) vasta...

Ei hakka

juku 18.10.2020 08:44 (13 paeva tagasi) vasta...

kui mingi kopikas talle laks juba siis aegumine hakkab sellest kuupaevast otsast peale tiksuma.

Kriminaalhooldaja

bizy 17.10.2020 13:54 (14 paeva tagasi) vasta...

seadus ütleb, et kriminaalhoolduse alla olemise ajal pead sa kõik oma üle piiri liikumised kooskõlastama oma kriminaalhooldajaga. Temal on õigus sind lubada, aga pole kohustust ka seda teha. Ja hoolimata sellest, et meil Läti vahel piiri enam ei valvata, on tegemist piiriületusega ja ilma tema loata sa seda teha ei tohi.

la aegumine ja kohtutäitur

Reelika 16.10.2020 17:22 (15 paeva tagasi) vasta...

Ei peata ega katkesta see aegumist.

?? 16.10.2020 10:23 (15 paeva tagasi) vasta...

mismõttes pole tunnistatud? Kui see on kohtust läbi käinud ja kohus otsuse teinud, siis pole mingit tunnistamist vaja.

eraisiku pankrott, tagatisvara omaniku õigused

Piuks 16.10.2020 09:15 (15 paeva tagasi) vasta...

Ehk siis maksate tänasel päeval remondilaenu? Ja tasute seda kuniks see tasutud saab? Tegite ise mingi uue graafiku pangaga? Ega siis teie nõudeõigus tegeliku võlgniku vastu ei kao kuhugi. Pankrotimenetlus ega sellele järgnev kohustuste vabastamise menetlus ei vabasta võlgnikku tema kohustustest automaatselt. Võlgnik peab sel ajal tegelema tulutoova tegevusega ja tasuma võlausaldajate nõudeid ja esitama kord aastas kohtule aruande oma tegevusest. Minimaalselt 3 a pärast peale kohustuste vabastamise menetluse algatamist on tal võimalik taotleda enda vabastamist kohustustest ( ehk siis pankrotimenetluses täitmata jäänud nõuded kirjutatakse korstnasse). Seda muidugi ei rakendata automaatselt ja võlausaldajal võimalus vastu vaielda.

Üürikorter on mööblist tühjaks viidud

Ig 16.10.2020 09:07 (15 paeva tagasi) vasta...

Europast mööbli mitte Hiina saast

Järgmised 30-60 (kokku 200)