Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

Kriminaalkaristuse kättesaamine toimikust

AxL 25.09.2018 20:55 (19 tundi tagasi) vasta...

Karistusregistri seaduse (KarRS) § 24 lg 1 p 6 kohaselt karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat. Pärast isiku karistusandmete kustutamist registrist asendatakse avalikustatud kohtulahendites või muudes registrisse kandmise aluseks olnud ametnike avalikustatud otsustes isiku nimi initsiaalide või tähemärgiga. Isiku nime ei asendata, kui isik on süüdi mõistetud karistusseadustiku §-s 89–93, 95–112 või 114, § 133 lõikes 2, § 134 lõikes 2, §-s 135, 141 või 142, § 143 lõikes 2, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-s 144–146, 175–179, 184, 185, 187, 237, 255, 256, 268, 394, 403–405, 414, 415 või 418 sätestatud süüteo toimepanemise eest. Väärteo eest mõistetud karistuse andmeid säilitatakse arhiveerituna kümme aastat, kuriteo eest mõistetud karistuse andmeid säilitatakse arhiveerituna 50 aastat arhiivi kandmise kuupäevast arvates.

Reelika 25.09.2018 20:48 (19 tundi tagasi) vasta...

Karistusregistri seadus § 24. Registrisse kantud karistusandmete kustutamise tähtajad (1) Karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi, kui: 1) väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest, üldkasuliku töö sooritamisest või põhikaristusena juhtimisõiguse äravõtmisest on möödunud üks aasta; 2) maksukorralduse seaduses või maksuseaduses sätestatud väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest või aresti täitmisest on möödunud kaks aastat; 3) psühhiaatrilise sundravi lõpetamisest on möödunud kaks aastat; 4) sõltuvusravi kohaldamise lõpetamisest on möödunud kaks aastat; 5) kuriteo eest mõistetud rahalise karistuse otsuse täitmisest on möödunud kolm aastat; 6) tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat; 7) üldkasuliku töö sooritamisest on möödunud kolm aastat; 8) alla viieaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viis aastat; 9) viie- kuni kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud kümme aastat; 10) üle kahekümneaastase vangistuse ärakandmisest on möödunud viisteist aastat; 11) otsuse täitmine on aegunud vastavalt karistusseadustiku §-le 82; 12) isik on surnud; 13) juriidiline isik on lõppenud.

endine pätt 25.09.2018 20:03 (20 tundi tagasi) vasta...

Ootaks siiski asjalikke vastuseid.

kalevipoeg 25.09.2018 11:04 (1 paev tagasi) vasta...

Kunagi kui toodi siia ristiusku, siis peale ristimist pesid Eestlased end jões puhtaks, aga antud juhul oled ikkagi endine-ei aita siin midagi enam.

Telekas on päritud ja kasutuses ühisomandina.

Ei saa aru 23.09.2018 18:16 (2 paeva tagasi) vasta...

Milleks üldse see korter, mida kord kuus vaadata? Tv pakett sinu nimel siis lihtsalt sulge see, kui tahab tv vaadata ostku ise. Tv pärast pole üldse mõtet tõmmelda, vanad mudelid nii odavad. Säästa oma närve!

Väljapressimine?

Miiamillamanda 23.09.2018 10:53 (3 paeva tagasi) vasta...

Aitäh! Kirjutasin hakatuseks veelkord krediidiinfosse. Kui midagi mõistlikku ei järgne, pöördun Andmekaitseinspektsiooni poole.

Reelika 23.09.2018 08:53 (3 paeva tagasi) vasta...

Ma alustaks Andmekaitseinspektsioonist.

Miiamillamanda 23.09.2018 08:19 (3 paeva tagasi) vasta...

Aga kuidas edasi käituda? Ma siiski ei tahaks Coop pangale lihtsalt annetust teha ja tahaksin õiguse ja õigluse maksma panna. Pöörduda kohtu poole krediidiinfos oleva kande ebaseaduslikuks kuulutamise ja kustutamise hagiga?

Reelika 22.09.2018 22:50 (3 paeva tagasi) vasta...

Viivis on teatavasti kõrvalnõue. Inkassosse läks 7.12.2015 ja võlausaldaja kirjutas "KOOS KÕRVALNÕUETEGA sisse nõudma Julianus Inkasso OÜ", inkasso ütleski, et TASUTUD. Et kõrvalnõuded annan inkassosse ja siis ise pean paralleelselt sellega veel mingit eraldi viivise arvestust? Teiseks VÕS § 415 lg 2 - Kui tarbija on teinud tarbijakrediidilepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse: 1) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks; 2) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks. Seega kõigepealt saab tasutuks viivis, järgmisena põhiosa. Kuidas seega saab üldse olla võimalik olukord, kus põhiosa on makstud, aga viivis veel ei ole?

Miiamillamanda 22.09.2018 05:17 (4 paeva tagasi) vasta...

Inkassofirma: Käesolevaga teatame Teile, et vastavalt Julianus Inkasso OÜ ja Krediidipank Finants AS (edaspidi nimetatud Kreeditor) vahel sõlmitud lepingule nr x volitas kreeditor 7.12.2015 Teie ja Kreeditori vahelistest tehingutest tulenevat varalist nõuet koos kõrvalnõuetega sisse nõudma Julianus Inkasso OÜ. Vastavalt Julianus Inkasso OÜ ja AS Krediidipank Finants vahel sõlmitud lepingu nr x lisale nr y võlgnevus on tasutud ja menetlus lõpetatud. Julianus Inkasso OÜ ei oma 10.07.2017 seisuga .... vastu pretensioone vastavalt eeltoodud lepingu lisale. Ja Coop: Tere! 26. november 2015 on Coop Finants AS (endine Krediidipank Finants AS) lepingu võlgnevuse tõttu üles öelnud ning edastanud kogu nõude menetlemiseks Julianus Inkasso OÜ-le. Jaanuaris 2016 olete sõlminud inkassoga maksekokkuleppe, mille kohaselt pidite tasuma igakuiseid osamakseid summas 150 eurot. Viimane makse laekus Julianuse arvele juulis 2017 ning Julianus inkasso andis Teile teada, et Julianus Inkasso OÜ ei oma Teie vastu pretensioone jättes Teid aga teavitamata, et kohustused viiviste osas tuleb tasuda otse Coop Finants AS-le. Vastavalt Võlaõigusseaduse § 113 (1) võib võlausaldaja rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Käesolevaga teavitan Teid, et Teie võlgnevus Coop Finants AS (endine Krediidipank Finants AS) ees on 20.02.2018 seisuga veel 214.84 eurot, mis koosneb põhinõudele lisandunud viivistest perioodil 26.11.2015-05.06.2017. Ja mida siis arvata? Võlg anti justkui täies mahus inkassole üle ja justkui ikka ei antud ka?

Reelika 21.09.2018 20:56 (4 paeva tagasi) vasta...

Millega Coop seda põhjendab? Võlale lisati intress ??

Maa ost

Reelika 18.09.2018 20:45 (7 paeva tagasi) vasta...

Lisakohustusi ei tule, küll aga oleks ostetav maa kellegi laenu tagatiseks. Seega kõik oleneb kas laenusaaja täidab omi kohustusi selle panga ees või ei, sellest sõltub kas sinu ostetav maa läheb selle laenu katteks või ei.

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi

Rumal 28.07.2018 08:12 (2 kuud tagasi) vasta...

Saan ma õigesti aru, et 05.04.2011 alates 10 aastat siis? Et sundtõitmist alustati sellest kuupäevast varem, see ei mängi rolli?

Reelika 28.07.2018 06:28 (2 kuud tagasi) vasta...

Jah, aegub 10 aastaga ehk siis 1.märts 2021. Sinnani aega veel on..

Üürilepingust kehtiv ja remondist

Heigo 27.07.2018 14:36 (2 kuud tagasi) vasta...

seni kuni leping kehtib ja pole otsest hädavajadust remonti teha (näiteks toru katki vms) olete teie korteri valdaja ja tal on keelatud sinna ruumi üldse siseneda. Elektrilevi lepingu lõpetamine on juba päris kiusamise moodi. Võite talle öelda, et leping kehtib ja kui ei tagata elektrivarustus lepingu järgi, siis lähete hotelli ja pärast nõuate seal elatud aja eest masktud summa temalt tagasi.

Kerli S. 27.07.2018 12:34 (2 kuud tagasi) vasta...

Tänan. Aga kas ta võib korteris remonti tegema hakata? Korteri seisukord on sama, mis lepingu alguses. Veel teatas, et lõpetas elektrilevi lepingu.

Heigo 27.07.2018 12:28 (2 kuud tagasi) vasta...

1. teie leping on tähtajatu, seega kohaldub selle lõpetamisel 3 kuu pikkune etteteatamisaeg. Pealse seda peate te lahkuma. 2. Kõrvalkulude puhul peetakse ka silmas vee ja elektri kasutamist - kas te poel neid ka tarbinud? Kui tegemist on remondifondi või mingite laenuintressidega, siis seda tõepoolest ei peeta kõrvalkuluks ja seda ei pea maksma. 3. viivise % on seadusega lubatu piires, seega on see õiglane. Kui see on lepingus kirjas, siis loomulikult on tal õigus seda nõuda, hoolimata sellest, et varem ta seda pole teinud. 4. Kui tegemist on teadliku laimuga, siis saate te tema kohtusse kaevata, samuti saab meedias esitada oma selgituse kogu juhtumi kohta. Loodan, et oli abi.

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi

Rumal 27.07.2018 11:32 (2 kuud tagasi) vasta...

Kusakilt on kõrvu jäänud, et aegmistähtaeg on 10 aastat aga see siis ei loe? 2007 aasta märtsist peaks 10 aastat küll juba möödasolema.

Üldkasulik töö

Onari Kämmal 26.07.2018 19:18 (2 kuud tagasi) vasta...

Ennetähtaegse vabastamise puhul asendatakse lihtsalt järelejäänud karistus tingimisi vangistusega koos kriminaalhooldaja järelevalvega, mitte ei lasta lihtsalt niisama nelja tuule poole.

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi

Sirje 26.07.2018 13:55 (2 kuud tagasi) vasta...

Kui Te leiate, et kohtutäitur nõuab Teilt kohtutäituri tasu sisse alusetult (kas nõuetekohase tasuotsuse puudumise või nõude rahuldamise vms asjaolu tõttu), on Teil võimalik esitada kohtusse hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks täitemenetluse seaduse (TMS) § 221 lg 1 alusel. Kohtutäituri tasu alusetu sissenõudmise korral esitatakse sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi kohtutäituri kui täituritasu sissenõudja vastu (vt ka nt RKL 3-2-1-88-09, p 13). Hagi tuleb TMS § 11 lg 1 p 5 ja lg 2 tulenevalt esitada maakohtule, mille tööpiirkonnas täitemenetlus toimub. Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi võib esitada kuni täitemenetluse lõpuni.

Raseda õigused

Egle 26.07.2018 11:26 (2 kuud tagasi) vasta...

Tegelikult ikka päris tõendit pean silmas. On ka täna päevak selliseid tööandjaid keda ei huvita miski peale töötegemise. Kuid tänn vastajaid. Sain juba siit niipalju infot kui vaja.

?? 26.07.2018 09:34 (2 kuud tagasi) vasta...

Egle peaks täpsustama. Tundub, et arsti paberiteks nimetab ta lihtsalt raseda kaarti, mitte arstilt saadud tõendit kergema töö vajaduse kohta. Ei taha uskuda, et tööandja tänapäeval lihtsalt eirab arsti nõudeid.

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi

Reelika 25.07.2018 16:13 (2 kuud tagasi) vasta...

Aga asi ju aegunud ei paista olevat..

Reelika 25.07.2018 15:12 (2 kuud tagasi) vasta...

Hagiavaldus tuleb esitada

Bondora laen.

Veritas 25.07.2018 07:42 (2 kuud tagasi) vasta...

Kuidas sul asi lahenes? Tõenäoliselt kui Bondora suga graafiku teeb.. siis kindlasti see läbi lugeda. Kasutavad selliseid juriidilise nõkse, et a la senikaua kuni põhivõlg pole tasutud, jooksevad ka viivised, intressid ja jumal teab mis varjatud kulud veel. Hea, et kohus ei võtnud menetlusse. Ilma kohtuotsuseta ei saa minna ka täitemenetlusse. Kuid suure tõenäosusega senikaua kui võlg pole tasutud, on ka maksehäire registris su võlg üleval. Soovitan uurida, küsida nõu võlanõustajatelt. Või juristilt, https://www.juristaitab.ee/ neil esimesed 2h tasuta. Soovitan Sul ise anda Bondora vastu hagi kohtusse ja paluda kohtult maksegraafikut, nö fikseerida võlasumma, kuumakse ja, et intressid viivised jne edasi ei tiksu. Kohtule tõenäoliselt pead esitama, Bondora laenulepingud, krediidikulukusemäärad jne. Võimalik..., et kui need ei vasta tänase kehtestatud krediidikulukuse määrale jne, võib ka kohus Bondora lepingud täiesti tühistada! Sellepärast kaldungi arvama, et miks Bondora ei lasknud hagiga edasi minna! Nad alluvad ka finantsinspektsioonile ja oma sigadustega mis nad siin korraldavad võivad oma litsentsist ilma jääda! Selle Bondoraga on paljudel probleeme: http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/lugeja-kas-laenufirma-bondora-voi-roovlijouk-pandora?id=74074887

tehnosüsteemide oluline ümberehitus kortermajas

Splenda 24.07.2018 20:14 (2 kuud tagasi) vasta...

www.riigiteataja.ee/akt/121052014020 Ei pea olema kõigi omanike nõusolek.

Raseda õigused

Splenda 24.07.2018 20:04 (2 kuud tagasi) vasta...

Kui kergemat tööd ei võimaldata, peab arst sulle haiguslehe andma kuni dekreeti minekuni.

Üldkasulik töö

Sakslane 24.07.2018 14:46 (2 kuud tagasi) vasta...

lisan ka lingi artiklile http://epl.delfi.ee/news/arvamus/pirita-linnaosa-nounik-enamasti-on-uldkasuliku-too-tegijatest-kasu-rohkem-kui-kahju-nad-aitavad-linna-korras-hoida?id=83114961

Sakslane 24.07.2018 14:20 (2 kuud tagasi) vasta...

Kui inimene on vangi pandud, siis ta saab ju mingi ajal jooksul taotleda ennetähtaegset vabastust .Kas ÜKT tundidega seda siis pole võimalik. Lugesin Pirita Linnaosa nõuniku kirjutist , mis ilmus 2 päeva tagasi Enamasti on ÜKT tegijatest rohkem kasu kui kahju, kuid eks ikka esineb ka vahejuhtumeid. On olnud neid, kes on keeldunud töö tegemisest ja saanud seetõttu veel rohkem töötunde. Tööd on tulnud karistuse kandja eest tegema ka tuttavad, kes loodavad kergemalt pääseda, kuid tegelikult kehtib neile samasugune mõõdupuu nagu teistele. Kas tõesti võib tuttavad tulla ka ÜKT tunde tegema. Minu jaoks küll uskumatu, aga .....

Väikeehitis krundipiiril

Onari Kämmal 24.07.2018 10:05 (2 kuud tagasi) vasta...

Aga leppige kokku et teete vahele tuletõkkeseina ja panete oma kuurid otsapidi kokku? Võiks ilmselt ka visuaalselt kõige ilusam olla.

Järgmised 30-60 (kokku 200)