Lisa uus teema

Viimased postitused foorumis

kas see on õiguspärane ??

rp 22.04.2019 03:35 (21 tundi tagasi) vasta...

Sinu asemel pöörduksin oma küsimusega otse notari poole. Maakler on huvitatud, et objekti kiirelt oma kaelast ära saaks ning oma rahaosa kätte. Pärast pole sa enam ilma 1/5-st vaid palju enamast, sest pangalaenu pead maksma samuti ise.

kiirlaen

Reelika 19.04.2019 01:03 (4 paeva tagasi) vasta...

Parandus, lause "lepingus toodud krediidikulukuse määr 56,43% aastas ei ületa neid kolmekordselt mitte ühtegi" sõnastus on vale. Mõtlesin siiski lepingu KKM ˂ 3 x EP KKM; mitte 3 x lepingu KKM ˂ EP KKM

Reelika 18.04.2019 20:47 (4 paeva tagasi) vasta...

Ehk siis selleks, et lepingus toodud 56,43% ületaks EP poolt avaldatud tarbijakrediidikulukuse määra kolmekordselt peab EP avaldatu KKM olema väiksem kui 18,81%. Vaadates aga neid avaldatud kulukuse määrasid, siis need on eranditult olnud suuremad kui 18,81%.

Reelika 18.04.2019 20:37 (4 paeva tagasi) vasta...

Kuna ei ole teada aega, mil tarbijakrediidileping sõlmiti, ei saa ka öelda milline oli krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase 6 kuu keskmine krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määr. Aga kui võtta kõik need viimased Eesti Panga avaldatud krediidikulukusemäärad, siis lepingus toodud krediidikulukuse määr 56,43% aastas ei ületa neid kolmekordselt mitte ühtegi. Toon siinkohal arvutused: 30.11.2017 KKM 18,81% (kolmekordne määr 56,43%, sama mis lepingujärgne kulukuse määr, ei ületa); 31.05.2018 KKM 19,97% (kolmekordne määr 59,91%, lepingujärgne 56,43% ei ületa 59,91%); 30.11.2018 KKM 20,01% (kolmekordne määr 60,03%, lepingujärgne 56,43% ei ületa 60,03%).

madis 18.04.2019 11:56 (4 paeva tagasi) vasta...

Laenulepingu põhitingimused Laenu liik: tarbijakrediit Laenu summa: xxx EUR Laenu väljamakse: xxx EUR Lepingutasu: 0,00 EUR Intressimäär: 45,0% aastas Krediidi kogukulu tarbijale: xxxEUR Krediidi Kulukuse Määr (KKM): 56,43% aastas Kas seda mõtlesite, sellised andmed.

Reelika 18.04.2019 11:37 (4 paeva tagasi) vasta...

Pigem ma arvan on siin see asi, et on võetud paariaastane laen ja koostatud annuiteetgraafik, kus esimesed maksed ongi nii, et osamaksest enamuse moodustab intress (a la 350 eurot) ja väiksema osa põhiosa (45 eurot). Mida aeg edasi, siis on tavaline, et intressi osa hakkab vähenema ja põhiosa hakkab suurenema.

A 18.04.2019 11:20 (4 paeva tagasi) vasta...

Tuleb vaadata, milline on krediidi kulukuse määr selles lepingus ning kui see ületab tarbimislaenude keskmist kulukuse määra (viimati oli see 20,01%) enam kui kolm korda, siis on leping tühine. Loe VÕS § 406.2 Krediidi kulukuse määra ülempiir (1) Tarbijakrediidileping on tühine, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr aastas ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda. Käesolevas lõikes nimetatud keskmise krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude krediidi kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse hüpoteegiga tagatud tarbimislaene. Keskmise krediidi kulukuse määra avaldamise iga aasta 1. jaanuariks ja 1. juuliks korraldab Eesti Pank oma veebilehel. (2) Tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määra vastavuse hindamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud krediidi kulukuse määra ülempiirile ei võeta liisingulepingu korral tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määra arvutamisel arvesse liisingueseme kindlustamisega seotud kulusid. (3) Kui tarbijakrediidileping on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kohaselt tühine, siis maksab tarbija tühise tarbijakrediidilepingu järgi saadu tagasi selleks tähtpäevaks, milleks ta pidi krediidi tervikuna tagasi maksma tühise tarbijakrediidilepingu järgi. Sellisel juhul tuleb krediidi kasutamise aja eest maksta intressi käesoleva seaduse § 94 lõikes 1 sätestatud suuruses. Tähtajatu tarbijakrediidilepingu alusel saadu tagasimaksmise tingimuste määratlemisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 4061 sätestatud eeldusi. Krediidiandja peab tagasimaksed ja tagasimaksete tegemise tähtaja uuesti määrama, arvestades intressimäära ja muude kulude vähendamist, ning need tarbijale teatavaks tegema. [RT I, 12.03.2015, 5 - jõust. 01.07.2015]

kohtutäitur

A 18.04.2019 10:45 (4 paeva tagasi) vasta...

Sinu igakuiselt arestitav summa ei tohiks sellest ju muutuda, kuna see sõltub sissetuleku suurusest ja ülalpeetavate arvust. Küll aga kui tegemist on solidaarvõlgnevusega, siis on Sult nõutav koguvõlg abikaasa kohustuse võrra suurem.

Töötaja pidevalt lapsega haiguslehel

kalle 18.04.2019 08:55 (4 paeva tagasi) vasta...

Loomulikult on tööandjale vajalik töötaja kohalolu ja pädevus töös. Kuid hoolduslehtede tõttu kedagi vallandada, see on libe tee. Pole oluline, palju on vanavanemaid, või tädisid , onusid- seaduse järgi ei lasu neil kohustust, kedagi hoida vms.

Katseaja määratlemine töölepingus

A 18.04.2019 06:07 (4 paeva tagasi) vasta...

TLS järgi on katseaja kestus 4 kuud, kuid töölepinguga võib kokku leppida katseaja kohaldamata jätmises või lühendamises. Seega olukorras, kus ka töölepingus on märgitud katseaja kestuseks 4 kuud, siis ilmselt vaidluse korral leitaks, et lepingus märgitud katseaja lõpukuupäev on ekslik.

Töötaja pidevalt lapsega haiguslehel

- 17.04.2019 10:27 (5 paeva tagasi) vasta...

Haige lapsega on hooldus-, mitte haigusleht

rp 17.04.2019 05:27 (5 paeva tagasi) vasta...

Inimene lihtsalt ei taha tööl käia ja võtab viimast. Juhul, kui inimene ei tee oma tööd korralikult ettenähtud ulatuses töö tegemise ajal, siis on võimalik teda vallandada küll, olgu titemamma või -papa, ainult põhjendused peavad olema kirjalikud ning väga põhjendatud.

Anna 17.04.2019 04:25 (5 paeva tagasi) vasta...

Alla 3 aastase lapsega ei saa niikuinii vallandada. Kui laps üle 3 ja aastas kokku üle nelja kuu haiguslehel, seda ei pea järjest olema, siis saab vallandada.

Mure täituriga

A 16.04.2019 04:23 (6 paeva tagasi) vasta...

Arestimisel mittekuuluvad sissetulekuid ei või küll arestida ja nendest kinnipidamisi teha, küll aga võetakse neid arvesse arestimisele mittekuuluva summa arvutamisel ning kui palk ja arestimisele mittekuuluvad sissetulekud kokku ületavad arestimisele mittekuuluvat summat, siis võib seda ületavas osas teha kinnipidamisi palgast.

Töötaja pidevalt lapsega haiguslehel

Roomet 15.04.2019 16:15 (7 paeva tagasi) vasta...

Töölepingu ülesütlemise piirangud Tööandja ei tohi töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja: on rase või töötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust; täidab perekondlikke kohustusi (näiteks kasvatab lapsi, hooldab vanemaid); ei tule lühiajaliselt toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu; esindab teisi töötajaid; ei soovi täistööajaga töötamiselt üle minna osalise tööajaga tööle või osalise tööajaga töölt täistööajaga tööle; on ajateenistuses või asendusteenistuses. Kuna töötajate esindajat, rasedat ja isikut, kes kasvatab kuni 3-aastast last, peetakse töötajate grupiks, kes vajavad täiendavat kaitset, on nende suhtes kehtestanud töölepingu seadus eelduse, et nimetatud isikutega töölepingu lõpetamine toimus eelpool loetletud keeldu rikkudes ning tööandja peab tõendama, et töölepingu ülesütlemine toimus seaduses lubatud alustel. Seega juhul, kui tööandja ütleb töölepingu üles nende isikutega, eeldab seadus, et töölepingu ülesütlemine on õigusvastane. Tööandja peab tõendama, et tööleping on üles öeldud seaduslikul alusel, näiteks töökohustuste rikkumise tõttu

Pangahoiuse jagamine - lahutus ja abieluvaraleping

vastus 15.04.2019 08:29 (7 paeva tagasi) vasta...

See väide ei saagi millelegi tugineda. Pangakonto jääki saab soovi korral vägagi jagada. Küll aga ei vaja selle jagamine ega raha käsutamine notariaalselt tõestatud kokkulepet, seetõttu reeglina abikaasad raha (nagu ka potte, panne, diivaneid) notari juures jagada ei soovi. See aga ei tähenda, et see poleks võimalik. Reeglina pooled lepivadki kokku deklaratsiooni vormis, et kumbagi abikaasa pangakontol olev raha on vastava abikaasa lahusvara. Kuid nagu öeldud, kui peaks soovi olema, on ju vägagi võimalik võtta või vähemalt avaldada lepingu sõlmimimise hetke pangakonto väljavõte ja selle alusel juba konkreetselt summaliselt raha jagada ja vajadusel kasvõi üksteisele sellega seoses kompensatsioone maksta.

Alusetu rikastumine

A 15.04.2019 05:24 (7 paeva tagasi) vasta...

Kui KÜ nõuab täna kohtus 2013-2015 aasta võlgnevust, siis tõenäoliselt on suurem osa sellest, kui mitte kogu nõue aegunud ning kui võlgnik kohtus tugineb aegumisele ja nõue ongi aegunud, siis ei ole kohtul mingit kaalutlusõigust, vaid kohus on kohustatud jätma hagi rahuldamata. Loo moraal on siin selline, et võlgadega tuleb tegeleda õigeaegselt ja kui võlgnik ikkagi aastaid ei maksa, tuleb nõuda kohtu kaudu korteriomandi sundvõõrandamist, need nõuded aga, mis on lastud aeguda, tuleb korstnasse kirjutada.

15.04.2019 03:56 (7 paeva tagasi) vasta...

KÜ-des ei ole tööl juristide armeed, kes teaksid kõiki paragrahve ja nihve. Loodetakse võlglase mõistlikkusele ja lubadustele, mida aga pole ega ei tule.Ka seadused on võlglaste poolt, mitte makstes ei tohi neil vett, elektrit ja kütet kinni keerata, rikutakse nende inimõigusi!? Pikaajalise võla puhul on maksekäsu kiirmenetlus KÜ puhul naerukoht. Esitab võlglane vastuväite, põhjust pole vaja nimetada, raha pole koheseks ühe korraga maksmiseks ja asi läheb edasi päriskohtusse koos kogu oma bürokraatiavärgiga või tuleb võlglasega sõlmida naeruväärselt pikk maksegraafik teme tingimustel.Selline tunne on, et seadusi on teinud pätid ise, et end edaspidiste karistuste eest päästa.

Reelika 14.04.2019 21:27 (8 paeva tagasi) vasta...

Loomulikult kohus ei kohalda aegumist kui inimene kohtus sellele tugines aga faktiliselt see aegunud ei olnud. Olukorras, kus nõue on ka tegelikkuses aegunud, ei tea küll ühtegi juhust, kus kohus oleks öelnud, et sinule me aegumist ei kohalda..Teiseks aegub 3 aastaga, natuke imelik ei ole, et võlausaldaja ei ole selle kolme aasta jooksul siis leidnud seda 10 minutikest, et inimese vastu algatada maksekäsu kiirmenetlus? Palju ta veel selleks siis aega vajab, 10 aastat 10 minuti leidmiseks? Seda enam, et tänapäeval on tehtud esitamine elektrooniliseks, paar klahvivajutust ja avaldus oleks ka esitatud. Arusaamatu on, miks lastakse aeguda..Kolmandaks selle pahatahtlikkuse mõiste on sisustanud Riigikohus, kes on öelnud, et kui raha pole maksmiseks ja on maksmata, siis see ei ole pahatahtlikkus. Pahatahtlikkus on see, et oled juba algusest peale tegutsenud teise osapoole vastu, oled loonud igasugu kavalaid skeeme jne..et sellise pahatahtlikku-kuritegeliku skeemi lahti harutamiseks läheb aega, seetõttu on selliste hämarate asjade suhtes näinud seadus ette 10 aastase aegumistähtaja. Aga täitsa tavaline nõue, mingeid skeeme pununud ei ole, mis nõuaks sellist lisaaega..siis aegub 3 aastaga.

y 14.04.2019 20:17 (8 paeva tagasi) vasta...

mul on lihtsalt kogemus ja kui kolm aastat võlgu jääda ei ole pahatahtlikus, siis no vabandage väga. nii pika aja peale , kui ikka raha pole, tuleb teiste seljast elamast ära kolida. tasuta lõunaid ei ole. ja loe seadust täpsemalt - aegumisele võib tugineda ja viidata, kohus ei pea seda kohaldama. aga siin on selline absurditeater..et hoia ja keela. tudengid tõlgendavad seadust tähttähelise täpsusega, et oled pikalt teiste kulul elanud ja kõik on OK, sul ju pole raha ja siis kui antakse kohtusse, hakkame veel juuksekarva lõhki ajama. Huvitav kuda sealt kohtutest nii ettearvamata lahendeid tuleb, kui seadus nii üksühele on. Aegumisele tuginemine ise on suhteliselt pahatahtlik käitumine, oled teiste kulul elanud, siis üritad veel ära kasutada et on olnud sinuga kannatlikud. mulle juba varaselt õpetas üks vandeadvokaat, et teise rumalana näitamise üritamine ja tegeliku kannatanu, sest seda ju pikalt võlga oodanu ju on eriti sellises lollis olukorras, kus sul endal on kohustus võlgniku tarbimine kolmandatele isikutele kinni plekkida, - no see ei too tulu vaid keerab kohtu ka sinu vastu. KÜ on see kes enamikke korralikke on sunnitud esindama ja mõni parasiit teeb elu ikka tõsiselt keeruliseks. Lähed kohtusse laiama oma täpisteadmistega ja kohus lajatab sulle võimaliku maksimumi, siis otsi raha riigilõivuks et Ringkonnast miskit päästa. Mul oli endal sundüürnik kes ka mängis ullikest, et pole seda ja pole toda ning kuigi hagesime, vaid viimase aasta saamata jäänud üüri. See tuli ka koos juristiga ja mängsid kannatanuid, et miks vesi kinni pandi ja on õigus saada. Kohus kuuldes, et polnud tehelikult 7 aastat tasunud ja ei lasknud ise korterisse torusid vahetama - seetõttu jäi ka lõpuks ilma veeta, et ei saanud vana torustikku ühe rumala pärast majahirmuks uputuse võimalikkuse pärast jätta. Kohus vaatas 50-ndates meesterahvas ja elab teiste kulul hõlpu. Ütles et võtab ette kohtuliku uurimise ning tulemuseks pani ette laiendada hagi ka kahjunõudega omaniku kasuks, et ei võimaldanud korteri kommunikatsioone kaasajastada. Kohus kaasas kolmanda isikuna KOV-i ning pressis peale kolm korda suurema summa kokkuleppeks kui oli algne hagi ning ka kohustuse nelja kuu jooksul sotsiaal pinnale lahkuda. Polnud seal mingist juristist abi ega miskit, kes ka parasiidi "õigustele" rõhus. Parim siin foorumis on kui täitureid kirutakse,muudkui rikuvad aga vaeste võlgnike "õigusi", mis aga tegelikkus on täitur irvitab külmalt ja muudkui tühjendab arveid, hala aga foorumis sama seadus see ja seadus too. Sama selle kaasusega ka kolm aastat jutti mitte maksta ja siis veel õigust ülegi, good luck seal kohtus....

Reelika 14.04.2019 19:49 (8 paeva tagasi) vasta...

Sul on mingi soovmõtlemine, mina aga olen alati oma vastustes lähtunud seadustest. See kas mulle teemaalgataja meeldib või mitte, see kas mulle tema teguviis meeldib või mitte, ei oma tähtsust..loeb ikkagi see, mida ütleb sellise asja kohta seadus. Sina kirjutad siin aegumisest pika jutu ja siis ütled, et Kristile see ei kohaldu. Ei tea miks? Seadusi ei kohaldata valikuliselt. See, et keegi on saatnud võlateateid, meeldetuletusi jne, see on aegumise koha pealt ju ebaoluline info. See on üks sellest linnalegendist, kus nii mõnigi räägib, et aegub alles siis kui võlausaldaja ei ole midagi selle jaoks teinud..Tegelikkuses loeb ju vaid kohtusse andmine, mitte mingi võlateatise saatmine. Siis mingisuguses eelmises postituses sa kasutasid sõna "pahatahtlikkus". Pahatahtlikkus kusjuures ei ole see kui inimene jätab maksmata kuna raha pole vms, vaid see on eesmärgipärane, eos kavatsetud teise poole kahjustamine..vaevalt et see teemaalgatajal päevakorras oli. Kolmandaks ei ole kohtul mingit kaalutlusõigust aegumise kohaldamisel, seal on täpsed tähtajad, mil aegub, seega pole seal midagi kaaludagi. Pealegi aegub alati automaatselt, küll aga võib selle juba aegunud nõude kohus välja nõuda kui isik kohtusaalis aegumisele ei tugine. Aga see ei tähenda, et nõue aegud poleks olnud, lihtsalt kohus mõistabki aegunud nõude välja.

Jr 14.04.2019 19:06 (8 paeva tagasi) vasta...

Siin vist on ainult mõni jurist , sest juristid ei peaks isiklikuks minema vaid andma juriidilist nõu.

y 14.04.2019 18:59 (8 paeva tagasi) vasta...

ja Reelika näol saaksid parasiidid endale hea demagoogi appi, vaesed kohtunikud siin siis Aegumise selgitus. Aegumise kui õigusliku konstruktsiooni aluseks on arusaam, et olemasolevad nõuded, mida ei ole pikema aja jooksul maksma pandud, peavad õigusrahu ja õiguskindluse tagamise huvides taanduma. Võlgnik ei pea seisma silmitsi nõuetega, mille pikaajalise mitteesitamise tagajärjel on tema tõendamisvõimalused kahanenud ja mille regressivõimalused on aja jooksul tõenäoliselt samuti halvenenud. Võlgniku huvide teatav eelistamine võlausaldaja huvidele on sellises olukorras õigustatud põhjusel, et võlausaldaja on nõude maksmapanekuga ise ülemäära viivitanud. Krist kaasuses see vaevalt kohaldub, kindlasti on KÜ igakuiselt saatnud arveid koos võlajääkidega, meeldetuletusi, ähvardusi - lõpuks koondanud ühe koondarve teatud perioodist ning sellega pöördunud kohtusse. Ning tuletan meelde - aegumise kohandaldamine võlgniku taotlusel ei ole ABSOLUUTNE vaid on kohtu kaalutlusõigus. Kui võlgnik on parasiit ja kasutanud teiste kinnimakstud hüvesid, kohtud vähendavad tavaliselt võlga muudes määrades, viivised näiteks. Aga eks siin peab ju parasiidi kaitseks juuksekarva lõhki ajama. Rohkem me Reelikale siin ei oponeeri, sest istungiga kohtumenetluses sellise jura peale, et pikaajaline võlgnik hakkab juristiga koos demagoogiat ajama ning kuude kaupa arveid aegunuks noolima, seal tavaliselt edu pole. Lihtsam on vaesekest mängida ning taotleda võlasummade vähendamist ja viidata reaalsetele võialusele mis pikaajalise vaidluse kiiremini kohtus lõpetaks, mingi loll ila igat päeva arvesse võtta ja sellega kogu menetluse absurdiks ajada- see ei tule ei võlgnikule ega tema tähenärijast nõuandjale kasuks, selline on praktika. aga jõudu Kristile eks otsib mõne aja pärast kohtuportaalidest antud kaasuse üles eks siis näe paljut parasiit siit foorumist ka rakendatud sai. üles leiab lihtsalt. Jõudu Reelikale rohkem vahetut kohtuprakikat ja head uute terminite juurutamist

Reelika 14.04.2019 18:30 (8 paeva tagasi) vasta...

Ositi see aegubki ju, mis mõttes ei saa? Iga arve ju muutub sissenõutavaks erineval ajal..

y 14.04.2019 16:23 (8 paeva tagasi) vasta...

istungiga menetlus saaks küll sellise juristiga tore...närv kohe päris must et lust lugeda, Reelika loe oma tekst ise ka uuesti üle.

y 14.04.2019 16:21 (8 paeva tagasi) vasta...

jr siin kohaldub ikka see kuidas KÜ esitas võlanõuet- kui koondati kokku 2013 -2015 üldvõlasumma ja seda esitati koos, siis ei saa tükeldama hakata ning ka võlgnik ei saa menetlusse võetud nõuet hekseldama hakata, et osa on aegunud

Jr 14.04.2019 16:15 (8 paeva tagasi) vasta...

Nt. 2015 oktoobri ja novembri arve muutub aga sissenõutavaks alates 31.12.2015 ehk siis 2015. 31 detsember ja alus 2019 1 jaanuar. Oleneb milliseid perioodi arveid kuidas käsitleda. Kui ka detsembri arve maksmata siis see pn ainuke arve, mis ei ole praeguseks veel aegunud. Lisaks kui ühistu on esitanud kiirmaksekäsu ja võlgnik selle vaidlustanud, siis kohus ei saa menetleda muud kui kiirmaksekäsku ä.

Reelika 14.04.2019 16:15 (8 paeva tagasi) vasta...

Kas seda su otsingumootorid ei näidanud? Aga pole hullu, mine loe VÕS-i:)

Reelika 14.04.2019 16:14 (8 paeva tagasi) vasta...

Loomulikult ei ole seda "alusega rikastumist" kuskil kirjas :)) Kui VÕS-i kunagi lugenud oled, siis suuremat osa hõlmab see lepingulisi suhteid, väike osa lepinguväliseid võlasuhteid. Seega see minu "alusega rikastumine" kätkeb väga erinevaid ja paljuid asju, ma lihtsalt leidsin neile ühe ja kokkuvõtliku termini neile:)

y 14.04.2019 16:07 (8 paeva tagasi) vasta...

on on lapik on on ja kus seaduses on alusega rikastumine - valgusta pimedaid

Järgmised 30-60 (kokku 200)