Kohtutäitur

L.k 8.12.2017 07:56 (6 aastat tagasi)

Ainult selline küsimus,kas kohtutäituril on õigus kinni pidada osalise töövõimetoetusest 20% kui see on minu ainuke sissetulek.hea oleks kui saaks ka mingid paragrahvid.ette tänades

A 8.12.2017 09:48 (6 aastat tagasi)

Ei ole õigust, kui just tegemist ei ole lapse elatisnõudega vt TMS § 131 lg 1 p 6.1, lg 2, § 132. https://www.riigiteataja.ee/akt/126062017043

ahh 8.12.2017 11:38 (6 aastat tagasi)

riiklikest toetustest ei saa midagi kinni pidada, aga esita täiturile tõend mis rahad ja kus kohast sinu pangakontole laekuvad, ega ta hiromant ole et teadma peaks ja avaldust et alles jäetaks miinimum on ka vaja

A 8.12.2017 12:05 (6 aastat tagasi)

Saab küll teatud juhtudel kinni pidada. TMS § 131 lg 2 Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6–8 nimetatud sissetulekutele pöörata sissenõude sissenõudja avalduse alusel. Kohtutäitur kuulab enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära. TMS § 132 (1) Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. (11) Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni pool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust. Kui lapse elatisnõude täitmiseks võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb alla poole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summast, võib arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.