Kohtutäitur ja vanemahüvitis.

B 2.01.2018 15:44 (9 kuud tagasi)

Sotsiaalametist tuli kõne et kohtutäitur tegi neile avalduse vanemahüvitisest 20% arestida. Saan minimumi. Kas seaduses on midagi muutunud ja see on lubatud? Kas pean avalduse esitama, et ei nõustu sellega?

B 2.01.2018 18:42 (9 kuud tagasi)

Lisan aktis olnud lõigu. No ei mõista, kas ma saan avalduse teha otsuse tühistamiseks või ei. Igakuiselt kinnipidamisele kuuluv osa on arvutatud kohtutäiturile teadaolevate võlgniku sissetuleku suuruse ja ülapeetavate arvu andmete põhjal arvestades TMS -st 132 tulenevaid sissetuleku arestimise piiranguid. TMS 130 lg 1 kohaselt töötasunõude või muu sellesarnase sissetuleku maksmise nõude arestimisega omandatud pandiõigus ulatub ka pärast arestimist sissenõutavaks muutuvatele summadele. Olete kohustatud teostama nõude täitmiseks kinnipidamisi võlgniku sissetulekust kuni nõude rahuldamiseni. TMS 134 lg-st 1 tulenevalt kui muutuvad tingimused, millest lähtudes on arvestatud sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata (sh palga alammäär), muudab kohtutäitur arestimisakti võlgniku avalduse alusel. TMS 134 lg 2 järgi võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik võib kuni muudetud akti kättetoimetamiseni täita kohustust varasema akti järgi.

A 3.01.2018 06:32 (9 kuud tagasi)

Kui vanemahüvitis ei ületa miinimumpalka ning muid sissetulekuid ei ole, siis arestida ei või v.a lapse elatisnõude puhul, vt TMS § 132. https://www.riigiteataja.ee/akt/107072017030

A 3.01.2018 07:00 (9 kuud tagasi)

Alates 09.01.2018 kehtivas redaktsioonis on TMS §-i 132 täiendatud lõikega 1.2 Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni 20 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust. Sissetulekut ei arestita, kui see jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri. Seega jah, alates 09.01 saab ka miinimumpalgast allapoole jäävast sissetulekust kuni 20% arestida.

B 3.01.2018 07:14 (9 kuud tagasi)

Seega ma ei saa midagi teha ja mul võetakse ikka 20% ära?

A 3.01.2018 07:27 (9 kuud tagasi)

Jah, garanteeritult peab nüüd inimesele kätte jääme üksnes 140 eurot.

Co 3.01.2018 12:08 (9 kuud tagasi)

kui suur Teie võlgnevus on? Soovin teha head ja tasuksin selle Teie eest ühe korraga ära. Põhjus selleks on see, et sain pärannduse mida ma ei soovi enda tarbeks kasutada

Martin Kuimet 7.01.2018 17:28 (9 kuud tagasi)

Kus on see loogika? 140 eurot jääb kätte. Nii lapse söök kuus maksab juba heal juhul poole sellest. Nii pluss mähkmed ja riided. No on kuradi muidusööjad

Onari Kämmal 7.01.2018 17:49 (9 kuud tagasi)

A kus on loogika selles, et inimene ei pea oma võlgu tagasi maksma?

A 7.01.2018 19:33 (9 kuud tagasi)

Kuna miinimumpalgast võib arestida kuni 20%, siis jääb 400 ikka kätte. 140 eurot on see summa, mida üldse arestida ei või.

solveig 8.01.2018 14:38 (9 kuud tagasi)

Küsiksin ka selle vestluse juurde - mis ajast miinimumpalgast üldse midagi arestida tohib? Siiamaani miinimumpalka ei tohtinud puutuda. Paluks viidet.

A 8.01.2018 14:42 (9 kuud tagasi)

Aga loe eelnevalt viidatut - alates 09.01.2018 kehtib TMS uus redaktsioon, milles TMS § 132 lg 1.2 lubab arestida kuni 20% miinimumpalgast. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017019

solveig 8.01.2018 14:49 (9 kuud tagasi)

Selge, suur tänu. Siiamaani lubas miinimumpalga puutumatus võlglasel elus püsida nüüd siis enam mitte arvestades hindade tõusu uuel aastal Seda rohkem skeemitamist ja kodumaalt põgenemist lisandub.

solveig 8.01.2018 14:49 (9 kuud tagasi)

Selge, suur tänu. Siiamaani lubas miinimumpalga puutumatus võlglasel elus püsida nüüd siis enam mitte arvestades hindade tõusu uuel aastal Seda rohkem skeemitamist ja kodumaalt põgenemist lisandub.

Ingrid 11.01.2018 05:11 (9 kuud tagasi)

Ma loodan, et te ei lasknud seda kinnipidads juba jaanuari kuu vanemahüvitisest? Seadus hakkas kehtima alles 09-nda jaanuarist. Kui see nii oli, siis kohe avaldus kohtutäiturile raha tagasi nõudmiseks, minu teada peaks selleksõigus olema 3 päevaks.

Mannike 13.01.2018 18:19 (9 kuud tagasi)

Iga lapse pealt on lisaks elatusmiinimum 168 eur kuus ja täiskasvanud ülalpeetava kohta 112 eur kuus, mida ei tohi täitur puutuda. Aasta algas kodanikele paljutõotavalt - kõnega sotsiaalametist.

Merike 22.01.2018 16:50 (9 kuud tagasi)

Lisades eeltoodud seaduse punktid kotutäiturile, sain sellise vastuse: Seadust tuleb osata lugeda ja tõlgendada ning antud juhul ei ole Te seda teinud. Juhin Teie tähelepanu, et tegemist on erisättega, mis võimaldab kuupalga alammäärast väiksema sissetuleku korral arestida kuni 20% TMS § 132 lg-s 1 nimetatud sissetulekust võtmata arvesse ülalpeetavaid. Kordan veelkord, et tuginedes TMS § 132 lg-le 12 arestitakse Teie vanemahüvitisest 20% kuni nõuete rahuldamiseni. Avaldus kontole kantava sissetuleku aresti alt vabastamiseks avalduses näidatud määras, ei kuulu rahuldamisele. Konto vabastatakse arestist ulatuses, mis vastab arestimisele mittekuuluva sissetuleku suurusele. Nagu välja loete, siis absoluutselt ei huvita neid, kui mitu last on, 20% läheb nagunii.

Catz 26.01.2018 11:36 (8 kuud tagasi)

Absurdsus, mis toimub! Mismoodi lapsed vanemate võlgades ja halbades otsustes süüdi on? Absoluutne vaesus polegi nüüd enam viimane elustandardi tase Eestis. Tere depressioon ja suitsiidimõtted!

hegu 28.01.2018 16:55 (8 kuud tagasi)

ah absurdsus? Aga kas see on normaalne, et inimene võtab kelleltki laenu (see on kellegi raha) ja siis ütleb, et tema ei kavatsegi tagasi maksta? Pole tema asi, temal raha pole ja temal on lapsed, ning sõitku raha omanik seenele! Tuletan meelde, et seda 20% kasutatakse ainult nende võlgnike suhtes, kes poel üles näidanud mingitki soovi oma võlga tasuda, nende puhul kes kasvõi natuke maksavad - seda ei kasutata.

B 28.01.2018 20:56 (8 kuud tagasi)

Olen iga kuu oma võlga tasunud. Seadus rakendub kohe kui sissenõudja soovi avaldab ja leitakse et eelnev summa ei rahulda nende nõudmisi. Ei ole elu must ja valge. Võlg on võõra oma aga see võlg võib olla kunagine 2000 krooni, mille võttis sms laenuga minu nimele mu lihane rongaema. Tuletan meelde et krooni lõpus olid kiirlaenude piirid väga ähmased ja tänaseks on sellest mitukümmend tuhat eurot saanud. Usun et hammasrataste vahele jäänud inimesi on veel ja veel. Aga mis seal ikka, Eestisse jäädes jään virelema selle võlaga ja laps kannatab. Tuleb mujal alustada kus saab inimväärselt elada ja võlga tasuda.

L 2.02.2018 21:45 (8 kuud tagasi)

Mulle tuli samasugune kiri. Aga kuna mul vanemahüvitis on läbi ja kontole laekub ainult lasteraha, mis jääb alla 140 euro, siis ma ei saa aru, kas ma pean ikkagi mingi avalduse selle kohta tegema, et nad seda puutuda ei tohi, või ei pea tegema ja raha jääb ilusti alles?

K 5.02.2018 16:51 (8 kuud tagasi)

Ei ole vaja kraesse hüpata hätta jäänutele. Sain ka ise täna selle 20%lise ja samamoodi maksnud jne, ikka võetakse. Endal veel absursdem olukord ja täielik juriidiline jokk 60 000€ peale. Üks halb abistav allkiri ning nüüd aastaid hiljem vastuta. Endal pole lahendus ka eraisikupankrott, sest enamik juhtudel kaasneb ettevõtluskeeld ja see on ainuke sissetuleku allikas (ei ole mingi suurtegija). Tavatööga ei suudaks midagi maksta ära, pakutud lahendused ei sobi ning lükatakse tagasi :D Jaksu teistele ja ükskõik kui haige see on, siis ärge pead norgu laske ja otsige võimalusi. Soovitan võlgade ümberkujundamise avaldus teha kohtule.

Leena 3.03.2018 19:07 (7 kuud tagasi)

Tegelikult võivad kohtutäiturid nüüd vanemahüvitisest kokku arestida 50%. Nii Sotsiaalametist öeldi ja nii ka juhtus.

E 13.03.2018 15:10 (7 kuud tagasi)

Miks kohtutäiturid ei arvesta ülalpeetavatega, kui rakendatakse TMS § 132 lg 12, siis kus on kirjas, et sellega muutub kehtetuks TMS § 132 lg2, mis ütleb, et kui on ülalpeetavad, siis tuleb mittearestitavat summat suurendada. Praegu kehtivat seadust lugedes, kehtib endiselt TMS § 132 lg 2. või olen ma millestki valesti aru saanud.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.