kohtutäituri nõue peale võlgadest vabastamist

Eda Nõel 7.04.2018 06:11 (5 kuud tagasi)

alustasin eraisiku pankrotti 2009 aastal. võlgadest vabastamise menetlus lõppes 2016 kohtumäärusega. Aastal 2013 esitas kohtutäitur vahepeal veel ühe nõude, mille pankrotihaldur tagasi lükkas. ei olnud õigus nõuet esitada. Nüüd kohtutäitur arestis töötasu ja kontod. Sain kohtumäärusest aru et lisanõudeid esitada ei saa. Kohtumääruses nõutud summad kõik makstud. Kas selline kohtutäituri tegevus on õigustatud. Andke palun nõu.

A 9.04.2018 09:15 (5 kuud tagasi)

PankrS § 176 lg 1 kohaselt kui võlgnik vabastatakse oma pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest, lõpevad pankrotivõlausaldajate nõuded võlgniku vastu, sealhulgas ka nende pankrotivõlausaldajate nõuded, kes ei ole pankrotimenetluses nõudeid esitanud. Samas, kui täitedokument on kohtutäiturile täitmiseks esitatud, puudub kohtutäituril õigus selle täitmisest keelduda. Seega tuleks esitada kohtule sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi sissenõudja vastu, tuginedes sellele, et sundtäidetav nõue on lõppenud ning ühtlasi taotleda kohtult esialgse õiguskaitse korras täitemenetluse peatamist kohtumenetluse ajaks.

Eda Nõel 9.04.2018 14:52 (5 kuud tagasi)

Eda. Kohtutäitur rõhutab mulle pankrS # 167 lg 4.

AxL 9.04.2018 20:26 (5 kuud tagasi)

Võlgniku saab vabastada ikkagi ainut nõuetest, mis olid pankrotimenetluse ajal olemas. Kui sul on tekkinud uued nõuded vahepeal, siis need tuleb täita ja nendest ei vabastata. Vastasel juhul tekiks ju olukord, kus 5 aasta jooksul (võlgadest vabastamise ajal) oleks nagu lindprii.

A 10.04.2018 05:32 (5 kuud tagasi)

Siin tuleb jah eristada neid nõudeid, mis olid muutunud sissenõutavaks pankrotimenetluse alustamise ajaks ning neid nõudeid, mis tekkisid pankrotimenetluse või võlgadest vabastamise menetluse ajal. Tähtsust võib omada ka see, kas pankrot kuulutati välja või lõpetati pankrotimenetlus ilma pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Võlgadest vabastamisega lõpevad üksnes pankrotivõlausaldajate nõuded, pankrotivõlausaldajaks aga loetakse isikut, kellel on võlgniku vastu varaline nõue, mis on tekkinud enne pankroti väljakuulutamist.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.