Liikmesriigi Käenduslepingu tühisus eestis

Kristjan 26.03.2019 08:26 (1 aasta tagasi)

Kui Läti Vabariigis sealse juriidilise isikuga sõlmitud käendusleping on tühine eesti seaduste ja kohtupraktika kohaselt (pole maksimumsummat, lepingu kehtivusaega), siis kas saan eestis sellise lepingu, mis sõlmiti 4a tagasi lasta tunnistada kehtetuks? Kui jah, siis kuidas? Hetkel tundub, et Läti seaduste kohaselt leping korrektne, kuna seal ei loeta käenduslepingut automaatselt tarbijakäenduseks ja ähvardab oht süüdimõistvale kohtuotsusele...

A 26.03.2019 11:18 (1 aasta tagasi)

Kõigepealt tuleks rahvusvahelise eraõiguse seaduse sätete kohaselt kindlaks teha, mis riigi õigus lepingule kohaldub, üldjul on pooled ise vabad lepingus valima, mis riigi õigust sellele lepingule kohaldatakse, samas aga ei tohi tarbijalepingute puhul õiguse valik viia selleni, et tarbijalt võetakse talle tema elukohariigi imperatiivsete sätetega tagatud kaitse, vt § 34. https://www.riigiteataja.ee/akt/126062017031. Räägid mingist süüdimõistvast kohtuotsusest, kas mingi kriminaalasi või? Kui mitte, siis Lätis toimuva tsiviilvaidluse puhul saad ka Läti kohtule esitada vastuväite, et kohaldada tuleks Eesti õigust ning selleks ei pea eraldi Eestis kohtusse pöörduma.

Kristjan 26.03.2019 12:26 (1 aasta tagasi)

Tänan vastuse eest! Antud käenduslepingus on hagev pool lisanud klausli, et lepingu täitmisel, mis antud juhul on ka sõlmitud lätis, lähtuvad pooled Läti seadustest. Antud dokument on ainult Läti keeles ja ma tõesti ei saanud aru selle sisust. Vaatamata et käendusleping on sõlmitud hea usu põhimõtete vastu, kus mulle pole voimaldatud dokumendi tõlget, on varjatud lepingust tulenevaid kohustusi jne on leping eestis täiesti õigustühine, tegemist tsiviilasjaga. Uurin rahvusvahelise eraõiguse sätteid, mis teha saab... Lihtsalt tundub imelik, et Eesti kodanikuna, kes peab lähtuma eesti seadustest, puudub mul võimalus eesti seadustest tuge leida vältimaks võimaliku otsuse maksmapanekut minu vastu, teise riigi puuduliku õigusnormi puuduse/erinevuse tõttu. Piltlikult kui somaalias varastan paki nätsu võiks mul sõrme maha raiuda... Eesti ei paneks ju seda otsust kehtima.

A 26.03.2019 12:33 (1 aasta tagasi)

REÕS § 32 lg 3 sätestab, et Asjaolu, et pooled on lepingule kohaldatavaks õiguseks valinud välisriigi õiguse koos välisriigi kohtualluvuse valikuga või ilma selleta olukorras, kus kõik lepingusse puutuvad asjaolud on õiguse valiku ajal seotud ühe riigiga, ei mõjuta selle riigi nende õigusnormide kohaldamist, millest ei või tehinguga kõrvale kalduda (imperatiivsed sätted). Seega saadki Lätis toimuvas kohtumenetluses tugineda sellele, et kohaldada tuleb Eesti õiguse imperatiivseid sätteid.

argumentum ad hominem 26.03.2019 13:30 (1 aasta tagasi)

ja loll kirjutab alla lepingule, millest ta midagi aru ei saa... uskumatu. Tekstist lähtuvalt ei ole just tegemist täieliku puupeaga vaid inimesega, kes oskab seadusi lugeda ja nende üle arutleda. Ja samas viitab mingile "hea usu põhimõttele"... Mul on üks somaalikeelne leping, tule ja kirjuta sellele ka alla, seal võtame ainult pea maha...

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.