kindlustusandja regressinõude kahju tekitaja vastu

Reti 1.07.2019 12:12 (1 aasta tagasi)

Tere! Kas kindlustusandja regressinõue kahju põhjustaja vastu aegub 3 aastaga või on seal mõni muu tähtaeg??? Tegu oli veeõnnetusega st alumine korrus sai veekahjustusi. Õnnetusest endast möödas üle 5 aasta ja nüüd anti kohtusse. Tänan!

Pb 1.07.2019 13:18 (1 aasta tagasi)

VÕS § 475. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumine (1) Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaeg hakkab kulgema kalendriaasta, mil nõue muutub sissenõutavaks, lõpust. Seega eelduslikult nõue aegunud.

Reti 2.07.2019 06:04 (1 aasta tagasi)

Vaatasin igaks juhuks seda ka, mis kohtud on asjast arvanud. Kohtupraktikas (Riigikohtu lahend 3-2-1-129-13 p 19 ja Tartu Ringkonnakohtu lahendis 2-17-4782 p 8 on leitud, et sellistel puhkudel on tegu seadusjärgsest võlasuhtest tuleneva nõudega. See on siis TsÜS § 149 ja 10 aastat

Pb 2.07.2019 18:46 (1 aasta tagasi)

TsÜS § 149 sätestab, et Seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kümme aastat selle nõude sissenõutavaks muutumisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kuid käesoleval juhul ütlebki VÕS, et aegumistähtaeg 3 a. Viidatud Rk lahendi p 19 küll ei käsitle kindlustusseltsi regressnõude esitamise tähtaega ja aegumist, vaid korteriomanike omavahelisi suhteid ja sellega seonduvalt aegumist. § 150. Kahju õigusvastasest tekitamisest tuleneva nõude aegumistähtaeg

Olle 3.07.2019 18:18 (1 aasta tagasi)

Kes selle kahju siis sinu arust põhjustas, kindlustus või? Pane ikka tähele, kelle vahel milline õigussuhe on.

Reelika 3.07.2019 19:25 (1 aasta tagasi)

Pb ajab õiget juttu. VÕS § 475 lg 1 ja 3 aastat!

Reelika 3.07.2019 19:49 (1 aasta tagasi)

Panin natsa puusse:) See VÕS § 475 lg 1 ei kohaldu, sest tegu pole kindlustuslepingust tuleneva nõudega, vaid seadusest tuleneva nõudega, mis läks kindlustusvõtjalt hagejale üle VÕS § 492 lg 1 alusel. Nõude aegumisele kohaldub TsÜS § 149. Analoogne juhtum (veekahjustus) Ringkonnakohtulahendis 2-17-4782 (leitav: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?id=224350908).

Olle 4.07.2019 18:37 (1 aasta tagasi)

Ilmselgelt nii on.

Priifik 6.07.2019 18:39 (1 aasta tagasi)

Arusaamatu, miks peaks olema 10 a aeg kindlustusandjal hagi esitamiseks?? Missugune suhe on kindlustusandja ja kolmanda isiku vahel?? See, et kindlustusandjal üldse saab eksisteerida regressnõue, tuleb ju kindlustuslepingust. Seega- tuleks ju lähtuda kindlustuslepingu kohta käivatest erisätetest. Teisalt- miks peaks olema nii pikk hagemisaeg proffessionaalsele ettevõtjale. Ka kolmandale isikule ( tegelikule kahjutekitajsle) võiks saabuda õigusrahu (teadmine kas teda hagetakse või mitte) tavapärase kahjunõude aegumistähtaja jooksul. Riigikohus on varemgi oma senist praktikat muutnud. Julgen pakkuda, et mõtlevale juristile on siin tööd.

Reelika 7.07.2019 08:41 (1 aasta tagasi)

Kindlustusleping on ainult kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel, mingi kolmas osapool, kes selle kahju (a la veekahjustus) põhjustab, tema ei ole selle lepingu osapool. Seega ei saa olla ka kindlustusandja ja kahju tekitaja vahel lepingulist suhet. Küll aga seadusest tuleneb tema kohustus kahju korvata, seega nende vahelised suhted on reguleeritud seaduses.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.