kohtusse advokaadi vastu

Marko 22.12.2021 08:54 (1 aasta tagasi)

Kui ma sõlmisin aasta alguses lepingu adokaadibürooga, maksin roppu raha esindamise eest ning nüüd kahel järjestikuse istungi järel tuli mulle koju kohtutäituri teade ja mu kontod arestitakse, Miks? Sest esimesele istungile unustas advokaat minna ning unustas ettenähtud aja jooksul ka määruskaebuse esitada. Kohus tegi pm seljataga otsuse. Kas mul on õigus selline büroo v advokaat personaalselt kohtussekaevata ja nõuda lisaks lepingutasule ka summa hüvitamist, midanõuab täitur? Nad on ju tekitanud mu maksejõuetuse- ma ei saa isegi rigilõivu tasuda, rääkimata juristi palkamisest, sest kontod arestitud.On mõni kohtukaasus näiteks tuua kellegil?

soha 22.12.2021 14:15 (1 aasta tagasi)

Teil on õigus algatada Teid esindanud või kaitsnud advokaadi suhtes aukohtumenetlus. Aukohtumenetluse algatamiseks võib aukohtu või juhatuse poole pöörduda huvitatud isik. Taotlus aukohtumenetluse algatamiseks tuleb esitada kuue kuu jooksul, arvates päevast, mil kaebuse esitaja sai teada või oleks pidanud teada saama taotluse aluseks olevatest asjaoludest. Aukohus algatab aukohtumenetluse huvitatud isiku, enda või advokatuuri organi algatusel, kui advokaadi tegevuses ilmnevad distsiplinaarsüüteo tunnused. Aukohtumenetluse algatamise otsustab aukohus kahe kuu jooksul, alates päevast, mil ta saab teada distsiplinaarsüüteo tunnustest. Advokaadi ja advokaadibüroo tegevust sätestavate õigusaktide või kutse-eetika nõuete eiramise eest võib aukohus määrata advokatuuri liikmele distsiplinaarkaristuse, kui distsiplinaarsüütegu ei ole aukohtumenetluse algatamise ajaks aegunud. Kui aukohus määrab advokaadile distsiplinaarkaristuse, siis on Teil võimalus nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Õigusteenust osutades tekitatud kahju eest vastutavad advokaadibüroo pidaja ja advokaat solidaarselt. Kokkulepe, mis välistab advokaadibüroo pidaja või advokaadi vastutuse tahtluse või raske hooletusega tekitatud kahju eest, on tühine. Esmalt võiksite siiski pöörduda Teid tsiviilasjas esindanud või kriminaalasjas või väärteoasjas Teid kaitsnud advokaadi poole ja teha ettepaneku tekitatud kahju heastamiseks.

Marko 22.12.2021 16:33 (1 aasta tagasi)

Kas ma lihtsalt ei või esitada tsiviilhagi kohtusse? Tunduks loogilisem...ma ei nõua tagasi advokaadile makstud raha vaid soovin panna ta vastutama kaotatud kohtuasja eest, millega mind on tehtud maksejõuetuks kuna advokaat oli lohakas ega täitnud enda ülesannet isegi kohtusse minna ja hiljem määruskaebust esitada. Tegevusetuse tõttu on mulle tekitatud majanduslik kahju.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.