Kergliiklustee piirdeaed.

Priit 28.12.2021 15:28 (1 aasta tagasi)

Tere! 1.Kas seadusega on ära määratud piirdeaia kaugus elamust? Mõtlen just tuleohutuse seisukohast ja samuti aia kõrgus räästast? Hetkel planeeritakse kergliiklusteed. Elamu ja maantee vaheline kaugus on 5-6m ja sinna vahele peaks mahtuma 3m kergliiklusteeed + maantee ja kergliiklustee vaheline ohutusala 1.2m + teeperv ja aed elamu poole. Projektilt mõõte võttes sain aia ja maja vahele 1,5m. Leian, et see 1,5m maja ja aia vahe pole kuidagi õige ning aia kõrgus jääb ka räästaga samasetasandisse. 2.Hoovi sisse ja välja sõit toimub samuti samast elamu poolsest nurgast aga leian, et ka see on projekteeritud ohtlikult, et näha, kas kergliiklusteel on liiklejaid peaksin sõiduki ninaga olema kergliiklusteel st., et kiirelt liikuv tõukerattaga25km/h liikleja võib sisse sõita ja õnnetuses jääksin ju mina süüdi. Mis oleks ohutu nähtavuse kaugus, mis peaks siiski olema tagatud?

vopi 28.12.2021 15:59 (1 aasta tagasi)

Tere. Ehitusseadustiku alusel on vaja kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut, kui püstitatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel maa-ala piiramiseks piirdeaedu, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetööd. Juhul kui keegi soovib püstitada mingi ehitise või rajatise, peab ta lisaks ehitusseadustikule ja kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusele silmas pidama asjaõigusseaduse naabrusõiguste sätted. AÕS § 144 kohaselt on kinnisasja omanikul õigus nõuda, et naaberkinnisasjale ei püstitataks sellist rajatist, mille suhtes on alust eeldada, et see tekitab keelatud mõjutuse tema kinnisasjale. Kui tunnete, et aia kõrgus ja tekkiva rajatise kaugus teie majast ei ole teile sobiv, tuleb pöörduda planeeringu kinnitaja poole ja esitada vaie. Sama kehtib ka p 2 puhul.

Priit 28.12.2021 16:48 (1 aasta tagasi)

Tere. Tänan vastamast Vopi! Projekt on koostatud kohaliku omavalitsuse poolt ( see sõlm on tõesti keeruline ja midagi paremini teha nagu polegi võimalik, kui just maanteed teisele poole laiemaks ei teha) ning soovivad minult projektile rohelist tuld, kuid mina pole sellega nõus, sellest ka need küsimused, et saaksin neil vastata, et miks ma ei nõustu!

vopi 28.12.2021 17:40 (1 aasta tagasi)

MIttenõustumiseks polegi vaja mingeid seadusi esitada, AÕS § 89 lg 1 esimene lause kohaselt on omanikul õigus nõuda omandiõiguse igasuguse rikkumise kõrvaldamist, isegi kui rikkumine ei ole seotud valduse kaotusega. Kui seadusest või tehingust ei tulene talumiskohustust, võib omanik vaidlustada kõik võõralt kinnistult ülekanduvad omandiõigust kahjustavad mõjutused sh positiivsed ja negatiivsed mõjutused. Positiivsete mõjudena vaadeldakse kinnistule kanduvat täiendav ainet või energiat. Ehitiste varjavad mõjutused on aga negatiivsed mõjutused. Liiklussõlme puhul saad teha oma ettepanekut ja põhjendused on täiesti asjakohased.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.