Kohtuväline menetleja ei täida kohtumäärust

Juss 28.03.2019 20:21 (1 aasta tagasi)

Väärteoasi. Trahviotsus. Esitasin vaide. Ei võetud menetlusse. Kaebasin maakohtusse. Maakohus tegi määruse, millega tühistas kohtuvälise menetleja määruse ning saatis kohtuvälisele menetlejale tagasi väärteomenetluse uuendamise otsustamiseks. Ja nüüd on vaikus. Kohtu otsusest on möödas ca 2 kuud. ca 10 päeva tagasi kirjutasin kohtuvälisele menetlejale sellekohase küsimuse. Kohtuväline menetleja ei ole teinud ühtki piuksu. Mis edasi saaks teha?

A 29.03.2019 08:17 (1 aasta tagasi)

Ilma seda kohtumäärust või vähemalt selle teksti nägemata on väga raske midagi öelda. Trahvi määramine ei toimu mitte kohtuvälise menetleja määruse, vaid kas trahviteatega hoiatustrahvi puhul või muul juhul kas lühimenetluses, kiirmenetluses või üldmenetluses tehtud otsusega. Seega ei saa päris hästi aru, mis määruse siis kohus tühistas?

Juss 29.03.2019 09:14 (1 aasta tagasi)

Aitäh Kohtu seisukoht ütleb muu hulgas nii "Eeltoodust tulenevalt leiab kohus, et olukorras, kus trahviteate adressaat vaidlustab hoiatamismenetluses tehtud otsust, sest ta ei nõustu kohtuvälise menetleja tuvastatud asjaolude või teole antud õigusliku hinnanguga, tuleb väärteomenetlus uuendada kiir- või üldmenetluse korras vastavalt VTMS § 546 lg-s 6 sätestatule. Praegusel juhul ei nõustu menetlusalune isik kohtuvälise menetleja õigusliku hinnanguga teole. Kohtu hinnangul ei ole õige kohtuvälise menetleja tõlgendus, mille kohaselt juhul, kui kohtuväline menetleja arvates on tegu tõendatud ja õigesti kvalifitseeritud, ei ole tegemist vaidlusega faktiliste või õiguslike asjaolude üle. Eelduslikult hindab kohtuväline menetleja neid asjaolusid juba hoiatamismenetluses trahviteate tegemisel. Olukorras, kus trahviteate adressaat ei nõustu otsusega, leides, et tegu ei ole tõendatud või sellele antud õiguslik hinnang ei ole õige, ongi tegemist vaidlusega. Seejuures ei tulene maakohtu hinnangul Riigikohtu praktikast, et kohtuväline menetleja peab trahviteate adressaadi hinnanguga nõustuma."

A 29.03.2019 10:24 (1 aasta tagasi)

Selge. Tähtaega, mille jooksul kohtuväline menetleja peab menetluse uuendama, VTMS ei sätesta ning järelikult on võimalik menetlust uuendada väärteo aegumistähtaja jooksul (2 aastat teo toimepanemisest) eeldusel et kuni aegumistähtaja lõpuni jõutakse menetlus läbi viia kuni lahendi jõustumiseni.

Juss 29.03.2019 10:36 (1 aasta tagasi)

Aitäh! Määrus, mis kohtu otsusega tühistati sisaldas kohtuvälise menetleja otsust jätta rahuldamata minu kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale. Selle sõnastus käib umbes nii "4. Resolutsioon: Lähtudes eeltoodust ning tuginedes VTMS § 77 lg 2 punktile 1 jätta NIMI KP kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale rahuldamata. ". Kas ma saan õigesti aru, et kuna kohus on tühistanud KV menetleja määruse minu kaebust mitte rahuldada, siis saan ma oma esialgu avaldatud kaebust mingil kombel edasi menetleda? Oskab keegi soovitada juristi, kes sellise kaasuse menetlemist võiks teha?

A 29.03.2019 12:15 (1 aasta tagasi)

VTMS § 54.5 lg 1 kohaselt trahviteate vaidlustamisel hoiatustrahv ei jõustu ning § 54.6 lg 6 kohaselt tuleb taolisel juhul väärteomenetlus uuendada, nagu ka kohus on oma määruses märkinud. Kohtuvälise menetleja tehtud kaebuse rahuldamata jätmise määruse tühistamisega kohtu poolt ja selle saatmisega väärteomenetluse uuendamise otsustamiseks on nüüd pall uuesti kohtuvälise menetleja väravas, kes peab otsustama, kas uuendada väärteomenetlus kiir- või üldmenetluse korras või hoopis lõpetada. Nüüd tuleb lihtsalt rahulikult oodata, mis kohtuväline menetleja edasi teeb.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.