MUPO, turvatöötaja õigused inimest kinnipidada

Rein 11.10.2021 07:43 (8 kuud tagasi)

Mis õigused on Tallinna munitsipaalpolitseil ja eraturvafirmade töötajatel inimese liikumisvabadust piirata? Loomulikult on taunimisväärne poest varastada või piletita ühistranspordis sõita, aga veel enam on taunimisväärne teadlikult jätta valemulje nagu MUPO ametnikul või turvatöötajal oleks õigusi inimesi kinni hoida. Kinnitage või lükake ümber, aga kas pole mitte nii, et MUPOl ja turvatöötajatel pole tegelikult mingit õigust inimest kinni hoida. Kui jänes või poevaras lihtsalt jalutaks minema, siis jääb MUPOl või turval üle vaid talle politsei kutsuda, kes saavad teda kinni pidada.

qiua 11.10.2021 13:30 (8 kuud tagasi)

Igaüks võib kurjategijat kinni pidada - ka MUPO töötaja. Üldine kurjategija kinnipidamise õigus on õiguskorra poolt igaühele tagatud õigus, mille tekkimise kriteeriumid ja kasutamise piirid saab tuletada kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 217 lõikest 4. Selle sätte kohaselt võib igaüks toimetada kuriteo toimepanemisel või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku politseisse kahtlustatavana kinnipidamiseks. Tegemist on olemuslikult erandliku kriminaalmenetlusõiguse instituudiga, mis annab igale inimesele võimaluse kriminaalmenetluse alustamises või tagamises jõuliselt kaasa lüüa. Nii, et Rein, ära rohkem varasta.

PPPP 12.10.2021 10:10 (8 kuud tagasi)

Kust tuleb arvamus, et MuPo või turvatöötajad ei või inimest kinni pidada? ÜTS § 85 lg 1 sätestab, et kehtiva piletita sõidu eest bussis, trammis, trollibussis või reisirongis karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut. Seega on piletita sõidu puhul tegemist väärteoga. ÜTS § 95 p 2 kohaselt on selle kohtuväline menetleja valla- või linnavalitsus. Vastavalt Tallinna linnavalitsuse määrusele on MUPO Tallinna linna ametiasutus, mille ülesandeks on mh kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine ja väärteomenetluses osalemine linnavalitsuse volitusel. Väärteomenetluse seadustik § 44 sätestab alused isiku kinnipidamiseks. Küll aga ei ole MUPO bussi kutsumine mõeldud mitte isiku kinnipidamiseks vaid isiku tuvastamiseks ning menetluse läbi viimiseks. Põhimõtteliselt võid keelduda bussi sisenemisest, kuid lihtsalt minema jalutada ei või. Kui jalutad, siis on õigus MUPOl sind VTMS § 44 lg 1 p 1 alusel kinni pidada ja VTMS § 44 lg 2 p 1 alusel toimetada arestimajja (MUPO ei pea selleks politseid kutsuma). Turvatöötajate õigus sind kinni pidada varguse korral tuleneb korrakaitse seaduse § 14 punktist 3, mis sätestab igaühe õiguse teostada hädakaitset, pidada kinni kuriteo toimepanemiselt tabatud isik ja toimetada ta politseisse ning kasutada muid seaduses sätestatud vahendeid korrakaitseks. Seega on turvatöötajal õigus sind varguselt tabamisel kinni pidada, toimetada turvaruumi, kutsuda politsei ja hoida sind kinni seal kuni politsei saabumiseni.

Rein 13.10.2021 14:13 (8 kuud tagasi)

Aitäh vastuste eest. Eriline tänu Sulle, PPPP, sisulise vastuse eest, mis vastas mu küsimusele ja mis hoidus eelarvamustest ning ebavajalikust moraalilugemisest.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.