Sõiduki ost müük ja peidetud vead

Mihkel 13.08.2022 18:43 (1 aasta tagasi)

Tere! Palun aidake mind infoga, mis puudutab sõiduki ostu ja müüki ning kui korras auto osutub hoopis peidetud veaga autoks, mis ei vasta tehnonõuetele. Nimelt on levinud kasutatud autode katalüsaatori eemaldamine ja kuna vanarauda maksab palju sellise eest siis viiakse see sinna ja keevitatakse toru asemele ning kuna juhtmed on läbi lõigatud siis ostmise käigus ei ole võimalik seda tuvastada enne kui auto tehnoülevaatusel läbi ei lähe ja siis selgub, et autot on ümber ehitatud. Kas on ka kuskil juba kohtulahendid, et selline pettus müüja kulul auto korda tehakse. Palun linke. Ja tagasisidet. Kuidas on võimalik müüjalt nõuda peidetud vea korda tegemist tema kulu?l.

Hobikorras autoärikas 14.08.2022 01:12 (1 aasta tagasi)

Katalüsaator on maha müüdud ja kollane mootori hoiatustule pirn on eemaldatud. Lambda anduri juhtmete läbilõikamisel kaob anduriga ühendus ja peab veateade tekkima. Tegu tõenäoliselt edasimüügiks ja kasumi teenimiseks ostetud odavama sõidukiga. Enamasti kokkuostjad jätavad need enda nimele registreerimata. Kas auto müüs Teile dokumentide järgne omanik või müüja nimi jookseb läbi ostumüügi lepingutest?

doti 14.08.2022 07:31 (1 aasta tagasi)

Tegemist on kelmusega ja sa võid pöörduda politseisse kriminaalasja algatamiseks. Kopeerin siia ühe samateemalise vastuse: VÕS § 217 lg 1 sätestab, et ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Lepingutingimustele peavad vastama ka asja juurde kuuluvad dokumendid. Asi ei vasta muu hulgas lepingutingimustele, kui: asjal ei ole kokkulepitud omadusi või kokkuleppe puudumisel asja omaduste kohta ei sobi asi teatud eriliseks otstarbeks, milleks ostja seda vajab ja mida müüja lepingu sõlmimise ajal teadis või pidi teadma, kui ostja võis mõistlikult tugineda müüja erialastele oskustele või teadmistele, muul juhul aga otstarbeks, milleks seda liiki asju tavaliselt kasutatakse. Müüja vastutab ka asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tekib pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut ostjale, kui asja lepingutingimustele mittevastavus tekkis müüja kohustuste rikkumisest tulenevalt. Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma. Ostjal lasub kohustus ostmisel asi üle vaadata ja kui ostja seda ei teinud, siis on hilisemad puudused tema enda riisiko. Samas lasub müüjal kohustus teavitada ostjat kõigist teadaolevatsest puudustest. Oluline on antud juhul asjaolu, kas Te olite teadlik rikkest või veast, mis hiljem ilmnes. Müüjal lasub muidugi kohustus hüvitada ostja kulutused transpordiks ja vea tuvastamiseks. Müüja kannab asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. Teile tuleks soovitada esialgu püüda ostjaga rahumeelselt läbi rääkida, et saada selgust, mis asjaoludel auto rike tekkis. Kasulik oleks auto omapoolselt koos asjatundjaga üle vaadata. Kolmeteist aasta vanune auto ei saa kindlasti olla veatu. Ostja sooviks on lepingust taganeda, kuid lepingupool võib lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud (oluline lepingurikkumine). Olulise lepingurikkumisega on eelkõige tegemist, kui: 1) kohustuse rikkumise tõttu jääb kahjustatud lepingupool olulisel määral ilma sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis, välja arvatud juhul, kui teine lepingupool ei näinud kohustuse rikkumise niisugust tagajärge ette ja temaga sarnane mõistlik isik ei oleks seda tagajärge samadel asjaoludel samuti ette näinud; 2) rikuti kohustust, mille täpne järgimine oli lepingust tulenevalt teise lepingupoole huvi püsimise eelduseks lepingu täitmise vastu; 3) kohustust rikuti tahtlikult või raske hooletuse tõttu; 4) kohustuse rikkumine annab kahjustatud lepingupoolele mõistliku põhjuse eeldada, et teine lepingupool ei täida kohustusi ka edaspidi. Eeldatavasti ei esine neid asjaolusid.

Mihkel 16.08.2022 18:06 (1 aasta tagasi)

Aitäh Teile info eest!

Mihkel 16.08.2022 18:32 (1 aasta tagasi)

Küsiks veel, et olen teinud nüüd auto korda aga nüüd kui selgitasin keskmisega seotud kahtlusi. Soovib automüüja auto tagasi osta. Samas mul pole enam huvi tagasi müüa vaid katalüsaatorita seotud kulu kompenseerida nõuda. Kas ja millistel põhjustel oleks mul hoopis sellise palve müüjale edastamise nõue. Kas nüüd kui auto korras saab nõuda müüjalt katalüsaatori paigaldamisega seotud kulu tasumist?

Mihkel 16.08.2022 18:33 (1 aasta tagasi)

*kelmuses seotud kahtlust hakkas müüja äkki soovima autot tagasi osta.

Selle teema kommentaarium on suletud. Loo foorumisse uus teema, kui soovid arutelu jätkata.